Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Рубінштейн Сергій Лазарович

Валерій Левченко

(6(18).06.1889, м. Одеса – 11.01.1960, м. Москва) – доктор філософії (1914 р.), доктор педагогічних наук (1937 р.), професор (1937 р.).

У 1908 р. закінчив Рішельєвську гімназію. У 1914 р. закінчив філософський факультет Марбузького університету.

У 1917 – 1919 рр. вчителював у гімназіях Одеси.

У квітні-серпні 1919 р. – приват-доцент історико-філологічного факультету Новоросійського університету. У 1919 – 1920 рр. викладав у Політехнічному інституті.

Професор Одеського гуманітарно-суспільного інституту (1920 – 1921 рр.), Одеського інституту народної освіти (1921 – 1930 рр.).

З 13 жовтня 1922 р. по 26 серпня 1930 р. – директор Одеської центральної наукової бібліотеки.

У 1926 р. – учасник II Всеросійського бібліографічного з’їзду в Москві та II Всеросійської конференції наукових бібліотек у Ленінграді. У 1927 – 1930 рр. – член бібліографічної комісії при ВУАН.

У 1930 – 1942 рр. очолював кафедру психології відділення педології Ленінградського державного педагогічного інституту імені О.І. Герцена. Директор Інституту психології (1942 – 1945 рр.), професор кафедри психології Московського державного університету (1942 – 1949 рр.). Oрганізатор і перший завідувач кафедри психології (1942 р.), а потім відділення психології (1943 р.) на філософському факультеті та відділення мови, логіки і психології на філологічному факультеті Московського державного університету. Член-кореспондент АН СРСР (обраний 29 вересня 1943 р.). Oрганізатор і керівник сектора психології в Інституті філософії АН СРСР (1945 – 1949, 1956 – 1960 рр.).

Лауреат Сталінської премії ІІ ступеню (1942 р.).

Сфери наукових інтересів: психологія, філософія, бібліологія.

Активно сприяв розвитку бібліотечної справи. Першим подав історичний нарис формування фондів Одеської наукової бібліотеки, підкреслюючи плановий характер комплектування та зупиняючись на раритетах; назвав основні форми обслуговування читачів, а також докладно висвітлив науково-дослідну роботу співробітників бібліотеки через участь у семінарах і написання статей, що дало можливість перетворити книгосховище на наукову установу. Автор бібліографічного покажчика, присвяченого одеській періодичній пресі років революції та громадянської війни (1917 – 1921 рр.), який становить особливий інтерес як пам’ятник певної історичної доби та визнаний надзвичайно цінним для вивчення історії революційних подій та історії міста Одеси. У період 1920-х рр. опублікував понад 10 праць, які склали основу його досліджень у галузі бібліології.

Автор і упорядник близько 100 наукових праць (зокрема, монографій, брошур, близько 100 наукових статей).

Публікації про С.Л. Рубінштейна та рецензії на його праці:

Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Послесловие. Исторический контекст и современное звучание фундаментального труда С.Л. Рубинштейна // Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Т. II. – М., 1989. – С. 250 – 283.

Абульханова-Славская К.А. Жизненный путь и научное творчество выдающегося советского учёного С.Л. Рубинштейна (1889 – 1960) // Применение концепции С.Л. Рубинштейна к разработке вопросов общей психологии. – М., 1989. – С. 4 – 30.

Абульханова-Славская К.А., Брушлинский А.В. Философскопсихологическая концепция С.Л. Рубинштейна: К 100-летию со дня рождения. – М.: Наука, 1989. – 248 с.

Сергей Леонидович Рубинштейн: очерки, воспоминания, материалы: к 100-летию со дня рожд. / отв. ред. Б.Ф. Ломов. – М., 1989. – 440 с.

Цуканов Б.И. Одесский период жизни С.Л. Рубинштейна // Психологический журнал. – 1989. – Т. 10, № 3. – С. 32 – 34.

Ноткина О.Ю. Сергей Леонидович Рубинштейн – директор Одесской центральной научной библиотеки // Рубинштейновские чтения: Сб. докладов и выступлений на конференции 28 – 31 мая 1992 г. – Одесса, 1992. – С. 46 – 47.

Акімова Л.Н., Цуканов Б.Й. Рубінштейн Сергій Леонідович // Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біогр. словник. Т. 4: Р-Я. – 2-е вид., доп. – Одеса, 2005. – С. 41 – 44.

Самодурова В.В. Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. ХХ ст. // Вісник Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14. Вип. 19. – С. 92 – 107.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 130, 219 – 221, 263, 266, 273, 308, 321, 331, 347, 355, 358 та ін.

Левченко В.В. Сергей Леонидович Рубинштейн: грани интеллектуальной биографии одесского периода (1910 – 1920-е гг.) // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2013. – Т. 17, вип. 2 (8) за 2012. – С. 109 – 124.

Дмитриева Н.А., Левченко В.В. Из Марбурга в Одессу: материалы к научной биографии С.Л. Рубинштейна // Кантовский сборник. – Калининград, 2015. – № 1 (51). – С. 55 – 71.

Книги С.Л. Рубінштейна, що стосуються історії Південної України:

Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 16 с.

Одеська періодична преса в роки революції та громадянської війни, 1917 – 1921: бібліографічна розвідка. – Одеса, 1929. – LV, 176 с.

Найважливіші статті С.Л. Рубінштейна, що стосуються історії Південної України:

Николай Николаевич Ланге // Народное просвещение. – 1922. – № 6 – 10. – С. 69 – 70.

Принцип творческой самодеятельности // Учёные записки Высшей Школы г. Одессы. – 1922. – Т. 2. – Отдел гуманитарнообщественных наук. – С. 148 – 154.

Постачання лiтератури науковим бiблiотекам // Бiблiотечний збiрник. Ч. 1. Працi першої конференції наукових бiбліотек УРСР. – Київ, 1926. – С. 128 – 131.

Одеська центральна наукова бібліотека // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – 1927. – Т. 1. – С. 1 – 16.

Основні завдання наукової бібліографії в СРСР // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – Одеса, 1927. – Т. 1. – С. 121 – 136.

Бібліографічна комісія Українській АН та планування бібліографічної роботи в УРСР // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1928. – Ч. 1. – С. 56 – 59.

Памяти выдающегося учёного, активного советского общественника, друга пролетарского студенчества проф. Самуила Осиповича Шатуновского // Известия Одесского окружкома КП(б)У, Окрисполкома и ОСПС. – 1929. – 29 марта.

Зведений каталог чужомовної наукової періодики, що знаходиться в бібліотеках м. Одеси // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – Вип. 3. – С. 113 – 114.

Одеська періодична преса років революції та громадянської війни (1917 – 1921) // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – Одеса, 1929. – Т. 3. – С. V-LII.