Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Романченко Віталій Вікторович

Вікторія Константінова

(15.06.1989, м. Бердянськ).

З 2006 р. – студент соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. У 2012 р.

закінчив магістратуру цього факультету та отримав диплом з відзнакою.

З 2008 р. – заступник голови Бердянської міської організації Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

З 2012 р. – юрисконсульт.

З 2013 р. – аспірант кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету.

Працює над кандидатською дисертацією “Ментальність міського населення Півдня України у добу капіталістичної трансформації суспільства (1861 – 1917 рр.)”. Науковий керівник – В.М. Константінова.

Сфери наукових інтересів: ментальність, історія півдня України.

Автор 28 наукових публікацій.

Статті В.В. Романченка, що стосуються історії Південної України:

Деякі аспекти міжетнічних відносин на теренах Північного Приазов’я кінця XIX – початку ХХ ст.: у рамках студій з історії ментальності українського селянства // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників дев’ятнадцятої науковопрактичної конференції “Інноваційний потенціал української науки – XXI сторіччя” (26 лютого – 6 березня 2013 р.). Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 12 – 15.

Ментальність українських селян Північного Приазов’я кінця XIX – початку ХХ ст.: у дзеркалі відношення до інституту сім’ї // Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників двадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал української науки – XXI сторіччя” (20 – 28 квітня 2013 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – С. 12 – 14.

Уявлення про Бога у свідомості українських селян Північного Приазов’я кінця XIX – початку ХХ століття (за матеріалами усноісторичних досліджень): антропоморфний чи аморфний? // Україна і світ: проблеми історії: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 29 листоп. 2013 р. / під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2013. – С. 163 – 165.

Ментальность: теоретический контекст (на примере исторического генезиса украинского народа после 1861 года) // XVI международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук: Часть 2 (исторические науки, философские науки). Международная научно-практическая конференция, г. Москва, 01.02.2014 г. – М.: Центр гуманитарных исследований “Социум”, 2014. – С. 123 – 126.

Теоретичні аспекти дослідження ментальності українського народу у період 1861 – 2014 рр.: спроба конструювання генези та об’єктивні проблеми // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників двадцять дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя” (19 – 25 листопада 2014 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2014. – С. 7 – 11.

До питання про ментальність жіночого населення українських міст Російської імперії у другій половині XIX – на початку ХХ ст. (з акцентом на південноукраїнському регіоні) // Перспективні напрямки світової науки. Збірник статей учасників тридцять першої Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя”. Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя, 2015. – С. 5 – 7.

Капіталістична трансформація суспільства у Російській імперії (на прикладі південноукраїнських губерній 1861 – 1917 рр.) // Гуржіївські історичні читання. – 2015. – Вип. 8 – 9. – С. 162 – 165.

Особливості релігійної складової свідомості міського населення Півдня України у другій половині XIX – на початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. Смолій, О. Гуржій, А. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 10. – С. 137 – 140.

Єврейський погром 1886 року в Одесі та антисемітизм у південноукраїнському ментальному просторі міст // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2015. – Вип. № 9. – С. 34 – 38.

Українська ідентичність у політичному вимірі південноукраїнського простору (пореформений період Російської імперії) // Україна в гуманітарних і соціальноекономічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29 – 30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина II. Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 106 – 109.