Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Маринченко Ганна Миколаївна

Віталій Кириленко

(27.10.1983, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (2014 р.).

У 2001 р. закінчила загальноосвітню школу № 1 імені О. Ольжича м. Миколаєва. У 2001 – 2007 рр. навчалася на історичному факультеті Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Магістр, викладач історії”.

З 2006 р. працює в Інституті історії та права Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (нині – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського) на посаді секретаря дирекції, старшого лаборанта кафедри всесвітньої історії, викладача цієї ж кафедри (за сумісництвом). Згодом переведена на посаду старшого лаборанта кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. В грудні 2015 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри історіографії та джерелознавства.

В 2013 р. пройшла стажування при Народній академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) за програмою “Management ve vzdělání – Evropské modely řízení vzdělávacího procesů na středních školach” (28.02.- 07.03.2013).

31 січня 2014 р. захистила дисертацію “Відносини радянської влади та церкви у Південній Україні (друга половина 40-хсередина 60-х років ХХ століття)”. Науковий керівник – І.Є. Ніколаєв.

В 2015 р. пройшла стажування при Народній академії Яна Гуса (м. Прага, Чехія) за програмою “Organizace systému distančního vzdělávání na vysokých školách” (28.02.-07.03.2015).

З 2008 р. до теперішнього часу – технічний секретар редакційної колегії часопису “Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Історичні науки”.

З 2009 р. до теперішнього часу – технічний секретар спеціалізованої вченої ради К 38.134.01 по захисту дисертацій при Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

З 2013 р. – відповідальна за випуск збірника наукових праць молодих науковців, аспірантів, магістрантів, студентів “Питання нової та новітньої історії”.

Член Українського геральдичного товариства (з 2015 р).

Сфери наукових інтересів: історія релігії та церкви України, джерелознавство історії України, державна символіка країн світу та України, геральдика, фалеристика.

Автор і упорядник близько 60 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 1 підручника, 1 навчально-методичного посібника, близько 40 наукових статей).

Видання Г.М. Маринченко, що стосуються історії Південної України:

Regiones euxinum spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne I religijne na przestrzeni dziejów / [pod redakcja L. Gedleka, T. Krzyzowskiego, M. Michalskiego] – Krakow: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie, 2012. – P. 489 – 497 (розділ “Релігійна політика УРСР у Причорноморському регіоні в другій половині 40-х – початку 60-х рр. ХХ ст.”).

Історія рідного краю: Миколаївщина: підручник для учнів. – Миколаїв: Іліон, 2015. – С. 117 – 128 (розділ “Козацькі часи на території краю”).

Найважливіші статті Г.М. Маринченко, що стосуються історії Південної України:

Релігійне життя в Миколаївській області у другій половині 40-х початку 50-х рр. XX ст. (за матеріалами Уповноваженого Ради у справах релігійних культів) // Всеукраїнський науковий журнал “Мандрівець”. – 2009. – № 4 (82). – С. 31 – 36.

Етноконфесійне життя Південної України в другій половині 40-х – 50-х рр. ХХ ст. // Література та культура Полісся. Проблеми філології, історії та культури ХХ століття у сучасних дослідженнях. – 2010. – Вип. 58. – С. 230 – 238.

Політико-правові засади етнотрансформаційних процесів у Південній Україні в повоєнний період // Україна: шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Ужгород, 21 – 23 жовтня 2010 р). – Ч. 1. – Ужгород, 2011. – С. 458 – 465.

Виявлення та ліквідація порушення законодавства про культи у Південній Україні в перші повоєнні роки // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.34: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013 – С. 247 – 255.

Антирелігійна пропаганда засобами кіно та радіо за часів хрущовської “відлиги” (за матеріалами Південних областей УРСР) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.35: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 142 – 147.

Положение общин РПЦ Николаевщины в период правления Н.С. Хрущева // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 18 – 19 квітня 2014 р. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 51 – 58.

Общая характеристика состояния общин лютеран Южной Украины в послевоенный период // Лютеране в России: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири / Сборник докладов Международной научной конференции (Омск, 9 – 10 октября 2014 г.). – Омск Изд-во ОмГТУ, 2014. – С. 96 – 99.

Загальний аналіз стану лютеранських церков Південної України в повоєнний період // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Історичні науки. – 2014. – Вип. 3.37. – С. 96 – 101.

Православні громади Миколаївщини в другій половині 50-х рр. ХХ ст. в контексті реалізації релігійної політики М.С. Хрущова // Держава і Церква в новітній історії України: збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської наукової конференції (19 – 20 листопада 2015 р.). – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2015. – С. 49 – 55.

Состояние православных общины Николаевской области в начале 1959 г. в контексте реализации государственной религиозной политики Н. Хрущева // Святой князь Владимир и Крещение Руси: цивилизационный выбор восточнославянского мира. Материалы международной научной конференции, Республика Беларусь, Минская духовная академия при СвятоУспенском Жировичском монастыре (14 – 15 мая 2015 г.). – Минск: Право и экономика, 2015. – С. 207 – 209.