Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Рябовол Лілія Тарасівна

(Анкета Л.Т. Рябовол)

(22.02.1969, м. Харків) – доктор педагогічних наук (2015 р.), доцент (2004 р.).

У 1986 – 1991 рр. навчалася на історичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна, набула спеціальність “Історія та іноземна мова”, кваліфікацію “вчитель історії та іноземної мови”.

У 1990 р. почала працювати в освітній сфері на посаді вчителя історії середньої школи № 8 м. Кіровограда. У 1991 р. школа реорганізована в кібернетико-технічний коледж, в якому продовжила роботу на посаді вчителя історії та правознавства до 1997 р.

1997 – 2000 рр. навчалася в аспірантурі Кіровоградського державного педагогічного університету.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію “Розвиток земської освіти в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)”, спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – С.Г. Мельничук.

У 2001 – 2004 рр. навчалася в Київському юридичному інституті МВС України, набула спеціальність “Правознавство”, кваліфікацію “юрист”.

У 2004 р. отримала диплом доцента.

З 1998 р. по теперішній час працює у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. З 2004 р. – на посаді доцента кафедри правознавства.

У 2010 – 2015 рр. була здобувачем лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. У 2015 р. захистила докторську дисертацію “Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи”, спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).

Науковий консультант – О.І. Пометун.

Сфери наукових інтересів: розвиток земської освіти; розвиток шкільної правової освіти та методика навчання правознавства в середній загальноосвітній школі; вища юридична освіта та методика навчання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Автор понад 165 наукових, навчальних та навчальнометодичних праць, зокрема, 1 монографії, понад 50 статей у наукових фахових виданнях, 4 статей у наукових періодичних виданнях інших держав та 1 статті у виданні України, яке включене до міжнародних наукометричних баз.

Найважливіші статті Л.Т. Рябовол, які стосуються історії освіти Південної України

Розвиток початкової земської школи на Єлисаветградщині в др. п. ХІХ на початку ХХ ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 1998. – Вип. 14 (Серія: педагогічні науки).

Земство: погляд на вчителя // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – Київ. – 1999. – Вип. 3.

З досвіду опіки Єлисаветградським земством над народною освітою повіту на межі ХІХ-ХХ ст. // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Кіровоградщина на зламі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи” (Кіровоград, 1999 р.). – Кіровоград, 1999.

Деякі особливості навчально-виховного процесу в земських середніх навчальних закладах Херсонської губернії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 2000. – Вип. 21 (Серія: педагогічні науки).

Способи впровадження наочного методу в навчальновиховний процес земських шкіл Херсонської губернії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 2000. – Вип. 28 (Серія: педагогічні науки).

Земська освіта як важливий етап становлення національної освітньої системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України: [науковопрактичний збірник]. – 2002. – № 2.

Питання українізації народної освіти в діяльності земств Херсонської губернії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 2002. – Вип. 39 (Серія: педагогічні науки).

Внесок земських установ у розвиток і становлення шкільної історичної і правознавчої освіти в Україні (на матеріалах Херсонської губернії) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 2011. – Вип. 97 (Серія: педагогічні науки).