Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Міронова Ірина Сергіївна

Юрій Котляр

(02.10.1976, м. Миколаїв) – доктор історичних наук (2005 р.), доцент (2006 р.).

У 1993 р. закінчила середню школу № 46 м. Миколаєва. У 1993 – 1998 рр. навчалася на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту, отримавши диплом зі спеціальності “Всесвітня історія та основи правознавства”.

У вересні 1998 – серпні 1999 р. – лаборант кафедри українознавства Миколаївської державної аграрної академії.

У вересні 1999 – серпні 2000 р. – викладач Миколаївського державного вищого училища культури.

З листопада 2000 по листопад 2003 р. – аспірант кафедри історії України історичного факультету Миколаївського державного університету.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію “Культура національних меншин Півдня України в 20 – 30-і роки ХХ століття”.

Науковий керівник – П.М. Тригуб.

З листопада 2003 р. – старший викладач кафедри історичних дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, а з грудня 2006 р. – доцент кафедри історичних дисциплін. У листопаді 2008 – жовтні 2011 р. перебувала у докторантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

З листопада 2008 р. – доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Докторську дисертацію “Формування та розвиток поштових і поштово-телеграфних установ на півдні України (остання чверть XVIII – початок XX ст.)” захистила у 2014 р. Науковий консультант – В.М. Хмарський.

Нагороди: знак “Відмінник освіти України” (2007 р.); знак “Софія Русова” (2010 р.).

Сфери наукових інтересів: національні меншини на Півдні України, установознавство, історія зв’язку.

Автор і упорядник близько 80 наукових праць (зокрема, 1 монографії, близько 80 наукових статей).

Рецензії на праці І.С. Міронової:

Брехуненко В.А. Поштовий і телеграфний зв’язок на півдні України: історія формування та розвитку // Історичний архів. Наукові студії: зб. наук. праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2013. – Вип. 10. – С. 208 – 212.

Ганкевич В.Ю. Сторінки історії поштово-телеграфного зв’язку на півдні України // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – Симферополь, 2013. – № 247. – С. 205 – 208.

Каплін О.Д. Актуальні уроки з історії зв’язку Російської імперії // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 70 (№ 3). – С. 857 – 862.

Колесник В.П. До 230-річчя поштово-телеграфного зв’язку на півдні України: невідомі сторінки історії // Грані. Науковотеоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2013. – № 4 (96). – С. 149 – 152.

Кріль М. Пошта і телеграф на півдні України в історії Російської імперії // Історико-політичні проблеми сучасного світу: зб. наук. статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Т. 25 – 26. – С. 324 – 327.

Книга І.С. Міронової, що стосується історії Південної України:

Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку Російської держави (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 564 с.

Найважливіші статті І.С. Міронової, що стосуються історії Південної України:

Діяльність Одеської військово-польової пошти в період Першої світової війни // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 96. Вип. 83. Історичні науки. – Миколаїв; Venezia: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, Ca’Foscari, 2008. – С. 180 – 183.

Утворення і діяльність земської пошти в Херсонській губернії (1865 – 1918 рр.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2008. – Вип. 27. – С. 61 – 67.

Морські пароплавні товариства Півдня України в міжнародній пошті ХІХ ст. // Історичний архів. Наукові студії: зб. наук. праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. – Вип. 3. – С. 54 – 58.

Документальні матеріали про поштові та поштовотелеграфні установи на півдні України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Волинські історичні записки: зб. наук. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Т. 5. – С. 195 – 202.

Документи про поштові та поштово-телеграфні установи на півдні України (за матеріалами історичних архівів Російської Федерації) // Історичний архів. Наукові студії: зб. наук. праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Вип. 6. – С. 136 – 141.

Поштові та поштово-телеграфні установи Півдня України: дореволюційна історіографія проблеми // Наукові праці: науковометодичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – Вип. 134. Т. 147. Історія. – С. 91 – 96.

Поштова цензура в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.) // Слов’янський вісник: зб. наук. праць. Серія “Історичні та політичні науки” / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Вип. 14. – Рівне, 2012. – С. 65 – 69.

Освіта телеграфних службовців на півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Південь України у вітчизняній історії: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (Одеса, 22 – 23 листоп. 2012 р.): зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 76 – 80.

Военная цензура почтовой корреспонденции Одесского почтово-телеграфного округа в период Первой мировой войны // Историческая и социально-образовательная мысль. – Краснодар, 2014. – № 1 (23). – С. 54 – 57.

Роль южноукраинского региона в создании международной телеграфной службы (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) // Zeszyty historyczne. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – T. XIII. – Czestochowa, 2014. – S. 373 – 385.