Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Турченко Галина Федорівна

(Анкета Г.Ф. Турченко)

(03.12.1971, с. Недригайлів Недригайлівського р-ну Сумської обл.) – доктор історичних наук (2007 р.), професор (2010 р.). У 1989 р. закінчила середню школу № 23 м. Запоріжжя. У 1989-1994 рр. навчалася на історичному факультеті Запорізького державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії та суспільствознавства». У листопаді 1994 – травні 1997 р. навчалася в аспірантурі Запорізького державного університету. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Етносоціальна база Української революції (березень 1917 – лютий 1918 рр.)». Наукові керівники – С.Р. Лях, О.П. Реєнт.

З серпня 1997 р. – асистент, з вересня 1998 р. – старший викладач, з березня 2000 р. – доцент кафедри історії України Запорізького державного університету. У вересні 2005 – вересні 2006 р. перебувала у докторантурі Запорізького національного університету. Продовжувала працювати за сумісництвом на посаді доцента кафедри історії України Запорізького національного університету. Докторську дисертацію «Південна Україна в контексті формування модерної української нації (ХІХ – початок 20-х рр. ХХ ст.)» захистила у 2006 р. Науковий консультант – С.М. Тимченко. З вересня 2007 р. – професор кафедри історії України Запорізького національного університету. У 2006 р. за підсумками конкурсу для молодих учених за кращі наукові роботи Г.Ф. Турченко присуджена Премія НАН України (за монографію «Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.)»).

Бере участь у виконанні держбюджетних науково-дослідницьких тем. Член спеціалізованої вченої ради Запорізького національного університету по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – історія України. Сфера наукових інтересів: історія південноукраїнського регіону ХІХ – початку ХХ ст, проблеми українського визвольного руху та українського націогенезу. Офіційний науковий керівник п’яти захищених кандидатських дисертацій. Автор і упорядник близько 130 наукових праць (зокрема, 2 монографій, 4 навчальних посібників (1 з грифом МОН), 115 наукових статей).

Публікації про Г.Ф. Турченко та рецензії на її праці:

Турченко Галина Федорівна // Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників історичного факультету ЗДУ / Укладачі: Г. Тощев, Р. Шиханов / Запорізький державний університет; історичний факультет. – Запоріжжя, 1997. – С. 9-10.

Турченко Галина Федорівна // Історичний факультет Запорізького державного університету. 30 років (1971-2001): Ювілейна книга. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – С. 67-70.

Турченко Галина Федорівна // Запорізький національний університет. Історія і сучасність (1930-2010). Ювілейна книга. – Запоріжжя: Дике Поле, 2010. – С. 308-309.

Турченко Галина Федорівна [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Турченко Галина Федорівна // Славетні запоріжці [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Голуб А., Грачевська Т. Історія Півдня України у монографії запорізьких дослідників // Бористен. – 2004. – № 4. – С. 10.

Velychenko S. Ukrainians rethink their Revolutions // Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань: Центр исследования национализма и империи, 2004. – № 4. – С. 640-656.

Зборовський А. Коли Південь об’єднав Україну // Незборима нація. – 2005. – Грудень (Число 12). – С. 3.

Голуб А. Переломна доба українського Півдня очима науковця // Бористен. – 2006. – № 6. – С. 21.

Сінкевич Є. Південна Україна – новий погляд на нашу минувшину // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – Вип. XXII. – С. 329-332.

Видання Г.Ф. Турченко, що стосуються історії Південної України:

Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кін. ХІХ ст. – 1921 р.). – К.: Генеза, 2003. – 304 с. (у співавторстві з Ф.Г. Турченком).

Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.). – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – 324 с.

Історія рідного краю (Запорізька область): 1914-1939 рр. / Під ред. Турченка Ф.Г.: Підручник для 10 класу середньої загальноосвітньої школи. – Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – 160 с.; (2001, 2003, 2006) (у співавторстві з В.Г. Ткаченком, О.М. Ігнатушою).

Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ – перша чверть ХХ ст.). – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 342 с.

Найважливіші статті Г.Ф. Турченко, що стосуються історії Південної України:

Південь України і радянські плани європейської революції (перша половина 1919 р.) // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – Вип. 10. – С. 42-53.

Південноукраїнське селянство і крах денікінського фронту // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – Вип. 11. – С. 42-50.

Спроба дезінтеграції України у 1917-1918 роках (на матеріалах Півдня України) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – Вип. ХVІ. – С. 146-164.

Вплив воєнно-стратегічної обстановки на Півдні України навесні – влітку 1919 року на зовнішньополітичний курс Радянської Росії // Історична пам’ять. – Полтава: АСМІ, 2004. – Вип. 1. – С. 52-72

Південь України як історичний регіон // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 368-377.

Вітчизняна регіоналістика і проблеми вивчення історії Південної України // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – Вип. 13. – С. 48-55

Південноукраїнський фактор у Першій світовій війні // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип. ХVІІ. – С. 54-81

Південноукраїнський регіон і формування загальнонаціонального територіального комплексу (кінець ХІХ ст. – 1922 р.) // Сумська старовина. – 2005. – № ХVІ-ХVІІ. – С. 69-76.

Розгортання процесів націотворення у південноукраїнському регіоні (березень – жовтень 1917 р.) // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 16. – № 1/1. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 68-76.

Історичний вибір: Південна Україна чи Новоросія // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XХІХ. – С. 77-87.