Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Пачев Сергій Іванович

(Анкета С.І. Пачева)

(04.09.1969, м. Мелітополь) – кандидат історичних наук (1996 р.), доцент (2001 р.). У 1993 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». З 1993 р. – аспірант кафедри історичного краєзнавства Запорізького державного університету. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Болгарські колонії Північного Приазов’я (1861-1917): комплексне дослідження». Науковий керівник – А.І. Карагодін. З 1996 р. – асистент, з 1997 р. – старший викладач кафедри культурології та історії Мелітопольського державного педагогічного інституту. З 2001 р. – доцент кафедри історії (згодом – кафедри історії та правознавства) Мелітопольського державного педагогічного університету. З 2008 р. очолює центр болгаристики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. У 2009-2012 рр. – докторант Запорізького національного університету. Науковий консультант – А.В. Бойко, з 2011 р. –Г.М. Васильчук.

Працює над докторською дисертацією «Українська історична болгаристика ХІХ – початку ХХІ ст.». Нагороди: почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1998 р.), «Відмінник освіти України» (2009 р.). Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Відповідальний редактор наукової серії «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура». Сфери наукових інтересів: історія та етнографія болгар Степової України, історія міжнаціональних відносин у розрізі Степової України, історіографія історичної болгаристики, історична регіоналістика, усна історія. Автор і упорядник 71 наукової публікації.

E-mail:

Публікації про С.І. Пачева:

Пачев Сергей Иванович // Хто є хто на Мелітопольщині: інформаційно-біографічна збірка. – Харків: Факт, 2004. – С. 372-373.

Пачев Сергей Иванович // Български историци. Биографично-библиографски справочник. Трето преработено и допълнено издание. – София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2010. – С. 245.

Пачев Сергій Іванович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 265-271.

Видання С.І. Пачева, що стосуються історії Південної України:

Народи Північного Приазов’я: етнічний склад та особливості побутової культури. – Запоріжжя: Просвіта, 1997. – 176 с. (у співавторстві з Б.М. Кочергою, Л.В. Афанасьєвою, Г.І. Александровою та ін.).

Повсякденний світ народів та феномен національного в ньому // Етнокультурний ландшафт Північного Приазов’я / Монографія. – Сімферополь: Таврія, 2004. – С. 76-125 (у співавторстві з І.В. Букреєвою, Л.Ф. Глинською, В.В. Гудзем, В.М. Пачевою, А.М. Криловою).

Національна самобутність у повсякденному вимірі // Етносоціальне буття народів Запорізького Приазов’я в геокультурному контексті / Монографія. 2-ге видання, доповнене. – Запоріжжя-Мелітополь-Сімферополь: Таврія, 2005. – С. 96-145 (у співавторстві з І.В. Букреєвою, Л.Ф. Глинською, В.В. Гудзем, В.М. Пачевою, А.М. Криловою).

Народна творчість та національна самобутність як модель повсякденного світорозуміння // Етносфера народів Північної Таврії у світоглядно-ментальному вимірі та народній творчості / Монографія. 3-тє видання, перероблене та доповнене. – Запоріжжя-Мелітополь, 2006. – С.110-175 (у співавторстві з І.В. Букреєвою, Л.Ф. Глинською, В.В. Гудзем, В.М. Пачевою, А.М. Криловою).

Возникновение болгарских сел в Северном Приазовье (1861-1863). – Мелитополь: МГПУ, 2007. – 88 с.

Найважливіші статті С.І. Пачева, що стосуються історії Південної України:

Болгары в Запорожском крае // Вестник краеведа. Краеведческая секция научной конференции ЗГУ. – № 2. –Запорожье, 1991. – С. 48 (у співавторстві з А.І. Карагодіним).

Поземельні відносини у приазовських болгар в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Т. 5. – К., 1999. – С. 196-209.

Освіта та рівень письменності приазовських болгар у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 6. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2001. – С. 205-209.

Приазовський район. Пам’ятки історії // Пам’ятки історії та культури Запорізької області. – Вип. 3 (Приазовський, Приморський, Чернігівський, Якимівський райони). – Запоріжжя, 2001. – С. 14-37 (у співавторстві з В.Г. Ткаченком та В. Олександровим).

Количество болгарских сел в Северном Приазовье: историография вопроса // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Т. 9. – Одеса: Друк, 2006. – С. 109-115.

Міграції болгар і гагаузів у Таврійській губернії після російсько-турецької війни 1877-1878 рр. // Дриновський збірник. – Т. ІІІ. – Харків-Софія: Академічне вид-во ім. проф. Марина Дринова, 2009. – С. 276-285.

Висвітлення процесу болгарської колонізації Північного Причорномор’я в історико-етнографічних студіях

М.С. Державіна // Дриновський збірник. – Т. ІV. – Харків-Софія: Академічне вид-во ім. проф. Марина Дринова, 2010. – С. 565-571.

Развитие на българистиката в научните центрове на Запорожкия край в края на ХХ – началото на ХХІ в. // Списание на българската академия на науките. – София: Печатница на Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2010. – Кн. 6. – С. 20-25 (у співавторстві з В. Пачевою та В. Мільчевим).

Болгарський переселенський рух до Приазов’я: підсумки півторастолітнього вивчення // Болгари: 150 років у Приазовському краї / Наукова серія «Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура», Книга 5. – Велико-Тирново – Мелітополь, Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – С. 11-51.