Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Cтьопченко (Єрмолаєва) Елла Миколаївна

(Анкета Е.М. Cтьопченко)

(12.08.1976, м. Торез Донецької обл.) – кандидат історичних наук (2011 р.). У 1991 р. закінчила з відзнакою загальноосвітню школу № 17 м. Слов’янська. У 1991-1995 рр. навчалася в Артемівському педагогічному училищі Донецької області, після закінчення якого отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Вихователь та організатор музичної діяльності дітей дошкільного віку». У 1995-2000 рр. навчалася на історичному факультеті Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Історія», кваліфікація «Історик, викладач історії і новогрецької мови». З 2001 р. працює у відділі пам’яток духовної культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. З 2008 р. переведена на посаду молодшого наукового співробітника, з 2013 р. працює на посаді наукового співробітника відділу пам’яток духовної культури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Історіографія історії німецького населення Півдня України (кінець ХVIII – початок XXІ ст.)». Науковий керівник – В.І. Наулко.

Брала участь у підготовці та проведенні Міжнародної наукової конференції «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація» (Київ, 29-30 вересня 2009 р.) в якості члена Оргкомітету та секретаря секції конференції. З 2010 р. – член Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців (Москва, Росія). Сфера наукових інтересів: проблеми історіографії історії і культури етнічних спільнот Півдня України; етнокультурна історія населення України; історія вивчення української національної культури. Автор 20 наукових публікацій.

Найважливіші статті Е.М. Cтьопченко (Єрмолаєвої), що стосуються історії Південної України:

До питання про роль козацтва у заселенні Українського Приазов’я в XVI-XVIII столітті // Наукові записки: зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К.: Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського НАН України, 2001. – Т. 6. – С. 105-109.

Історіографія XIX – початку XX століття щодо освоєння Українського Приазов’я німецькими переселенцями // Студії з архівної справи та документознавства / [редкол.: І.Б. Матяш (гол. ред.) та ін.] – К.: Держкомархівів України; Український наук.-дослід. ін-т архів. справи та документозн. (УНДІАСД), 2003. – Т. 10. – С. 58-62.

Національно-культурний розвиток німців Півдня України у 20-ті роки ХХ століття // Етнічна історія народів Європи: [зб. наук. праць / ред. Слюсаренко А.Г. та ін.]. – К.: УНІСЕРВ, 2004. – Вип. 16: Німці в етнокультурному просторі України. – С. 153-159.

Німці-колоністи та “сусіди”-цигани в поліетнічному оточенні Півдня України наприкінці XVIII-XIX століття // Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 15: Тематич. вип.: [«Роми України: із минулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)»]. – К., 2008. – С. 402-418.

Німецькі колонії Півдня України в сучасній українській історіографії // Університет: [історико-філософський журнал / гол. ред. Алексєєв Ю.М. та ін.]. – К.: Київський славістичний ун-т. – 2008. – № 5 (25). – Вересень-жовтень. – С. 80-90.

Дослідження німецького населення Півдня України: регіональний аспект сучасної української історіографії // Університет: [історико-філософський журнал / гол. ред. Алексєєв Ю.М. та ін.]. – К.: Київський славістичний ун-т. – 2009. – № 6. – Листопад-грудень. – С. 60-72.

Джерела особового походження перших дослідників історії німецькомовних колоністів Півдня України // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 19: Тематичний випуск: «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». – Кн. 2. – Ч. 1. – К., 2009. – С. 191-208.

Образ німця-колоніста Півдня України в дослідженнях періоду Першої світової війни // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх всеукр. Драгоманівських читань молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. /

відп. ред. О.В. Потильчак. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 444-457.

Соціокультурний розвиток німців Півдня України в історичних дослідженнях 1920-1930-х рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 23. – К., 2011. – С. 310-324.

Історіографія історії досліджень німецького населення Півдня України (кінець XVIII – початок XXI ст.) // Україна в етнокультурному вимірі століть: зб. наук. праць / Відп. ред. П.М. Чернега. – Вип. 2. – К.: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 58-70.