Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Подгайко (Кухаречко) Марія Костянтинівна

Світлана Новікова

(07.10.1977, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (20011 р.). У 1994 р. закінчила школу-гімназію № 1 м. Маріуполя. У 1995-2000 рр. навчалась на історичному факультеті Маріупольського гуманітарного інституту Донецького державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії та новогрецької мови». У листопаді 2002 – жовтні 2005 р. навчалась в аспірантурі Інституту історії України НАН України. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Самоврядування грецьких громад в Україні (середина ХVІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.)». Науковий керівник – А.В. Гедьо.

Географічні рамки дослідження охоплюють територію міста Ніжина, де існувала юридично оформлена чисельна грецька громада, а також Північне Приазов’я, де наприкінці 70-х рр. ХVІІІ ст. були поселені кримські християни, переважну більшість з яких становили греки. З серпня 2002 р. – асистент кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету, з вересня 2006 р. старший викладач, з вересня 2007 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного гуманітарного університету, з травня 2011 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету. У 2003-2006 рр. брала участь у наукових програмах Інституту історії України НАН України, які розробляв відділ «Кабінет українсько-грецьких відносин НАН України»: «Грецькі громади України: культурний, просвітницький та релігійний розвиток (ХVІІ-ХІХ ст.)» і «Грецька діаспора в Україні (ХVІІІ-ХХ ст.)».

У 2008-2011 рр. брала участь у науково-дослідному проекті кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету «Історія грецьких сіл Приазов’я (середина ХІХ – початок ХХ ст.)». З 2013 р. працює у науково-дослідному проекті кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету «Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860-ті – 1923 рр.)». Сфери наукових інтересів: самоврядування грецької громади Північного Приазов’я, процеси децентралізації державного управління в Російській імперії, розширення прав і компетенції місцевих територіальних громад Півдня України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст., роль різних етнічних спільнот та іноземців в цьому процесі.

Найважливіші статті М.К. Подгайко (Кухаречко), що стосуються історії Південної України:

Соціальний розвиток Маріупольщини (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 18. – К.-Донецьк: Рідний край, 2001.– С. 3-7.

Социально-политическое и духовное сосуществование различных этнических групп Северного Приазовья // Наука. Релігія. Суспільство. – № 1. – Донецьк, 2002. – С. 178-182.

Формування національного складу населення м. Маріуполя наприкінці ХVІІ – 60-х рр. ХІХ ст. // Мариуполь: история и перспективы. Научно-практическая конференція. (Сборник трудов). Т. 2. – Мариуполь, 2002. – С. 27-29.

“Грецький проект” в політиці Російської імперії в останній чверті ХVІІІ ст. // Вісник Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 4 (86). – С. 89-96.

Вивчення самоврядування грецьких національних громад України другої половини XVII – середини ХІХ ст. російською історичною наукою // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 42. – С. 144-151.

Самоорганізація грецької громади Північного Приазов’я (кінець XVIIІ – 70-ті рр. ХІХ ст.): історіографія питання // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди. Серія «Історія та географія». Вип. 40. – 2010. – С. 133-137.

Утворення грецького осередку у Північному Приазов’ї наприкінці ХVIIІ ст. // Київська старовина. – К., 2010. – № 5 (345): вересень-жовтень. – С. 171-179.

Вивчення самоврядування грецьких національних громад України другої половини XVII – середини ХІХ ст. російською історичною наукою // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів ХІІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ. (Збірник наукових праць) / За редакцією К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2011. – С. 110-112.

Ліквідація Маріупольського грецького суду у другій половині ХІХ ст. // Схід. – № 6 (119) листопад-грудень .– 2012. – С. 131-137.

Вивчення самоврядування Приазовської грецької громади російською історичною наукою ХІХ – поч. ХХ ст. //

Українська державність: історія і сучасність (Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції) / Під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2012. – С. 319-321.