Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Цибуленко Геннадій Володимирович

(Анкета Г.В. Цибуленка)

(3.01.1963, м. Херсон) – кандидат історичних наук (1997 р.), доцент (2001 р.).

У 1980 р. закінчив середню школу № 54 м. Херсона. Працював електриком в Спеціалізованому ремонтно-будівельному управлінні. У 1981-1983 рр. служив у лавах Радянської Армії. У 1984-1989 рр. навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, отримавши диплом зі спеціальності «Історія (спеціалізація: археологія та музеєзнавство)». З вересня 1989 р. працював викладачем суспільних дисциплін Херсонського гідрометеорологічного технікума. З 1990 р. – завідувач кабінетом кафедри політичної історії Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської. З листопада 1992 по листопад 1995 р. навчався в аспірантурі Херсонського державного педагогічного інституту. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Кредитна кооперація на Півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття». Науковий керівник – В.М. Дарієнко.

З листопада 1995 р. – викладач кафедри історії Херсонського державного педагогічного інституту, з вересня 1998 р. – старший викладач, з червня 1999 р. – доцент кафедри історії України Херсонського державного педагогічного університету. З липня 2002 р. працював завідувачем кафедри історії державності України Херсонського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ, з вересня 2009 р. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. З вересня 2010 р. працює на посаді доцента кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету. Сфери наукових інтересів: історія селянства в Україні ХІХ-ХХ ст., історія кооперації в Україні ХІХ-ХХ ст., суспільно-політичні процеси в Україні ХХ ст., регіоналістика, джерелознавство.

Досліджує аграрну історію, розвиток кредитної кооперації на Півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., репресії щодо нацменшин та розвиток сільського господарства і повсякденність життя села в умовах аграрних перетворень 1941-1947 рр. Автор і упорядник 50 наукових праць (зокрема, 2 монографій, 1 брошури, 1 біографічного довідника, близько 30 наукових статей).

Монографії і брошури Г.В. Цибуленка, що стосуються історії Південної України:

Кредитна кооперацiя в соцiально-економiчному i полiтичному життi селянства Пiвдня України кiнця ХIХ – початку ХХ ст. – Херсон, Константи, 1995. – 18 с.

Кредитна кооперація – шлях селянства у ринок (На матеріалах Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття). – Херсон: [б.в.], 2008. – 180 с.

Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ: Історія та сучасність (1973-2008 рр.). – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2008. – 356 с. (у співавторстві із М.П. Пихтіним, В.В. Задорожнім, В.М. Демченком, С.Г. Водотикою, Л.А. Савенок, О.В. Шороховим).

Найважливіші статті Г.В. Цибуленка, що стосуються історії Південної України:

Кредитна кооперацiя Херсонщини в умовах перманентної змiни влади i соцiально-економiчних умов (1917-1922 рр.) // Сторiнки історії. – Кн. 2. – Ч. 1. – К., 1994. – С. 27-35.

Херсонский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ в 1917-1920 гг. // Кооперация как компонент рыночных отношений: проблемы теории и истории. Межвузовский сборник научных трудов. – Вып. 1. – Иваново: ИвГУ, 1996. – С. 87-102.

Cпiлки кредитних кооперативiв Пiвдня України в умовах соцiально-економiчних i полiтичних зрушень 1917-1920 рр. // Пiвденна Україна: проблеми iсторичних дослiджень. Зб. наук. пр. – Частина II. – Миколаїв, 1998. – С. 77-81.

Нiмецько-австрiйськi й українськi вiдносини в 1917-1918 роках у ретроспективi боротьби селянської кооперацiї Херсонської губернiї за свою економiчну незалежнiсть // Вопросы германской истории: Сб. науч. ст. / Ред. кол.: С.И. Бобылева (отв. ред.) и др. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2000. – С. 261-265.

Роль кредитспiлок Херсонської губернiї у перетвореннi дрiбного виробника на повноправного суб’єкта ринкового простору // Український селянин: Працi науково-дослiдного iнституту селянства / Iнститут iсторiї України НАН України. – Черкаси, 2001. – Вип. 3. – С. 190-194.

Характер діяльності кредитспілок Херсонської губернії в системі організації зернової політики 1917-1920 рр. // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – Вип. ХІІ. – С. 199-207.

Організаційно-політичні заходи радянських органів влади щодо відбудови колгоспного землекористування на Херсонщині у 1944-1947 рр. // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні

науки. – Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – Вип. XXX. – С. 48-59 (у співавторстві із Л.О. Цибуленко).

Формат і механізми “Нового порядку” окупаційної влади на Херсонщині 1941-1944 рр. // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Вид. ХДУ, 2010. – Вип. XXXІ-ХХХІІ. – С. 252-265 (у співавторстві із Л.О. Цибуленко).

Друга колективізація на Херсонщині у 1944-1947 рр. // Український селянин. Зб. Наук праць. – Вип. 12 – Черкаси, 2010. – С. 326-333.

Окупаційний режим за матеріалами фонду Р-1520 – сільські управи державного архіву Херсонської області // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 29. – С. 15-20.