Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Новікова Людмила Володимирівна

(Анкета Л.В. Новікової)

(26.03.1970, м. Білгород-Дністровський Одеської обл.) – кандидат історичних наук (2004), доцент (2007). У 1987 р. закінчила середню школу № 56 м. Одеси. У 1987-1992 рр. навчалася на історичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 1992-1997 рр. працювала бібліографом з історичних наук у Науковій бібліотеці Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. У 1996 р. була пошукачем, у жовтні 1997 – жовтні 2000 р. навчалася в стаціонарній аспірантурі Одеського державного (національного) університету ім. І.І. Мечникова. Під час перебування в аспірантурі продовжувала працювати в Науковій бібліотеці ОНУ як сумісник.

У лютому 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Внесок А.О. Скальковського (1808-1898) у дослідження історії Південної України». Науковий керівник – В.М. Хмарський. З жовтня 2000 р. – асистент, з вересня 2004 р. – доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Входить до одеського осередку Українського історичного товариства, член Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. Член редколегії видання Відділу історії козацтва на півдні України «Чорноморська минувшина» (вип. 1-7). Працює в межах кафедральної теми кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова «Українське Причорномор’я в історичному та історіографічному контекстах» (науковий керівник теми – В.М. Хмарський).

Сфери наукових інтересів: історіографія історії Південної України, історія історичної науки в регіоні, історіографія історії козацтва (переважно запорозького), історія козацтва та м. Одеси. Вивчаючи постать відомого історика та статистика півдня України А.О. Скальковського (1808-1898), запропонувала розгляд його історіографічної спадщини з погляду відображених у ній концепцій та персональної ідентичності дослідника. Автор та упорядник близько 50 наукових праць, у тому числі 1 персональної та 1 колективної монографій, двох бібліографічних покажчиків, більше 40 статей. E-mail:

Рецензія на працю Л.В. Новікової:

Шкварець В.П. Рецензія на монографію к. іст. н., доц. кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Новікової Людмили Володимирівни «Місцева історія в Російській імперії: результат централізації чи саморозвитку?: погляд історика півдня України А.О. Скальковського (1808-1898)»1 // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2012. – Вип. 3.32: Історичні науки. – С. 342-345. – Режим доступу до рецензії:

1 Це — попередня назва монографії, з якою автор рецензії ознайомився у рукописі. При рекомендації монографії до видання назва була змінена на: ««Історіограф» Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності».

Книги Л.В. Новікової, що стосуються історії Південної України:

Свободные экономические зоны. Порто-франко: Библиогр. указ. / Сост. Новикова Л.В., Кириченко С.М.; Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова. Науч. б-ка. – Одесса, 1993. – 33 с.

Анатолій Діомидович Бачинський / ОДУ. Наук. б-ка / Упорядник Новікова Л.В. – Одеса: МП Гермес, 1994. – 101 с. – (Сер.: Біобібліографія учених університету; Вип.: Історики).

Анатолій Діомидович Бачинський: До 75-річчя з дня народження (біографічні матеріали) / Упорядники: Бачинська О.А., Левченко Г.С., Новікова Л.В., Хмарський В.М. – Одеса: Сміл, 2008. – 216 с.

Одеса козацька: Наукові нариси. – 2-е вид., випр. і доп. – Одеса: Фенікс, 2008. – Розділ 6: З історії дослідження українського козацтва в Одесі. ХІХ – кінець ХХ ст. – С. 127-150.

“Історіограф” Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності. – Одеса: Одеський національний університет, 2012. – 463 с.

Найважливіші статті Л.В. Новікової, що стосуються історії Південної України:

З літератури про російське населення Одеської області // Історичне краєзнавство Одещини. – Одеса, 1995. – С. 59-67.

Персональний фонд Аполлона Скальковського в Державному архіві Одеської області: втрати і знахідки // Архів. Документ. Історія. Сучасність: Збірка наукових статей та матеріалів / Праці Державного архіву Одеської області; Державного Комітету архівів України. – Одеса: Друк, 2001. – С. 281-284.

Аполлон Скальковський // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України. Інститут історії України, 2003. – Вип. 12. – С. 52-73 (у співавторстві з В.М. Хмарським).

Проблеми історичної методології у науковому доробку Одеського товариства історії і старожитностей // Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. Історія. Політологія. – К., 2007. – Кн. 3, ч. 1. – С. 16-27.

Козацька тематика в працях А.Д. Бачинського. Реєстр праць // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса: Фенікс, 2008. – Вип. 3. – С. 118-128.

Персональна ідентичність та історичне дослідження у ХІХ ст.: на прикладі досвіду історика А.О. Скальковського // Пам’ять століть. – 2011. – № 3-4. – С. 118-128.

Дослідження історії Південної України у першій третині ХІХ ст. (до кінця 1830-х рр.) // Народний Рух України: місце в історії та політиці: Мат. VIII Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю Незалежності України, 25-26 травня 2011 р., м. Одеса. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 309-315.

Питання походження, сутності та історії козацтва в працях російського історика С.М. Соловйова // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса, 2011. – Вип. 6. – С. 79-96.

Право на гіпотезу у дослідженні історії козацтва: на прикладі досвіду М.Є. Слабченка (1882-1962) // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 7. – С. 101-118.

“Хронотоп” України в добу існування козацтва: уявлення “чужих” та “своїх” (на основі джерел XVI – початку XVIII ст.) // Південна Україна: козацька та післякозацька доба (XVI-XX ст.): Матеріали Міжнародних наук. читань, 26-27 трав. 2012 р.: Присвячені пам’яті видатного історика А.Д. Бачинського (1933-1995 рр.) / Інститут історії України НАН України та ін. – Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. – С. 5-12.