Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Музичко Олександр Євгенович

(Анкета О.Є. Музичка)

(16.06.1977, м. Одеса) – кандидат історичних наук (2004 р.), доцент (2007 р.). У 1994 р. закінчив середню школу № 47 м. Одеси. У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію «Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність». Науковий керівник – В.М. Хмарський. У дисертації проаналізовано адміністративну та педагогічну діяльність Ф.І. Леонтовича на півдні України в Новоросійському університеті, його роль у громадському житті Одеси, становлення та еволюцію історичних поглядів. Розкрито особливості теоретико-методологічних та концептуальних поглядів історика. З 2002 р. по теперішній час О.Є. Музичко викладає на кафедрі історії України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У 2008-2010 рр. – провідний науковий співробітник Одеської філії Національного інституту стратегічних досліджень.

З 2011 р. – голова одеського осередку Науково-ідеологічного центру ім. Дмитра Донцова. Співорганізатор 10 міжнародних і всеукраїнських конференцій, конгресів, семінарів, круглих столів. Член редколегій низки збірників, присвячених історії Південної України. Сфери наукових інтересів: історія Південної України другої половини XIX-ХХ ст., джерелознавство, історіографія Південної України. Дослідив багато маловідомих сторінок історії українського національного руху на території Південної України, що дозволило глибше осягнути українську культурну приналежність цих земель. Вдалося продемонструвати тісний зв’язок між науковою та громадською діяльністю, національними позиціями науковців. Запропонував розробки щодо поглиблення вивчення міжнаціональних взаємин в Одеському регіоні, зокрема, вперше розкривши тему «Грузини в Одесі». Нагороди: грамота Всеукраїнського товариства «Просвіта» (2005 р.), почесна грамота Управління освіти та наукової діяльності Одеської облдержадміністрації (2010 р.), подяка від Генерального консульства Грузії в Одесі (2011 р.). Автор і упорядник близько 200 наукових праць (зокрема, 6 монографій, 1 археографічного видання, близько 190 наукових статей). E-mail:

Публікації про О.Є. Музичка та рецензії на його праці:

Синявська О.О. Рец. на: Музичко О.Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. – Одеса, 2005 // Лукомор’я. – Вип. 1. – 2007. – С. 309-312.

Червяцов Е. Рец. на: Музичко О.Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. – Одеса, 2005 // Евразийские исследования (Казань). – 2010. – № 3. – С. 110-113.

Єгорова О.В. Юридична освіта в університетах України ХІХ – початку ХХ ст. (етапи та особливості розвитку). – Автореф. дис. … к.і.н. – 07.00.01. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 7.

Копилов С.А. Проблеми історії слов’янських країн в історичній думці України (остання третина 17 – початок 20 ст.). Монографія. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 11, 357.

Гетьман О.М. Теоретико-методологічні проблеми історико-правової науки в працях українських вчених XІX – початку XX сторіччя. – Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 12. 00. 01. – Одеса, 2006. – С. 3.

Книги О.Є. Музичка, що стосуються історії Південної України:

Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. – Одеса, 2005. – 208 с.

Грузини в Одесі: історія і сучасність. – Одеса, 2010. – 362 с.

Історичні традиції добросусідства Одещини. – Одеса, 2011 – 280 с. (у співавторстві з І. Бриношем, В. Левченком, Е. Петровським, Ф. Стояновим, В. Хмарським та ін.).

Чорноморська хвиля Української революції. Провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 роках. – Одеса, 2011. – 562 с. (у співавторстві з Т. Вінцковським, Т. Гончаруком, А. Мисечком, В. Хмарським).

Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868-1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011. – 224 с.

Стрижевський А.І. Світлої пам’яті Івана Митрофановича Луценка [републікація спогадів 1922 року] / упорядник, автор передмови, вcтупних статей та коментарів Олександр Музичко. – Одеса, 2011. – 100 с.

Іван Митрофанович Луценко (1863-1919): український націєтворець. – К., 2013. – 352 с. (у співавторстві з Т. Вінцковським).

Найважливіші статті О.Є. Музичка, що стосуються історії Південної України:

Історична пам’ять етнічних українців Півдня України в контексті їх самоідентифікації // Проблеми національно-культурної самоідентифікації українців на Півдні і Сході України в контексті етнополітики Європейського союзу. – Одеса, 2007. – С. 18-24.

Приватні та наукові контакти між західноукраїнськими та південноукраїнськими істориками у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Регіональна історія України. – Вип. 2. – К., 2008. – С. 25-40.

Историк как мифотворец: миф о “еврее-эксплуататоре” и “украинце-погромщике” в исторической мысли XIX – начала

XX века // История – миф – фольклор в еврейской и славянской культурной традиции / Отв. ред. О.В. Белова. – М., 2009. – С. 195-203.

Південноукраїнські історики та російська академічна еліта: етапи та напрямки співпраці у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2011. – Вип. 21. – С. 56-86.

Рід Смоленських в історії української культури: популяризатори, методологи, козакознавці // Чорноморська минувщина. – Одеса, 2011. – Вип. 6. – С. 66-79.

Володимир Валеріанович Данілов: наукова діяльність на перетині історії, етнографії, літературознавства та мовознавства // Человек в истории и культуре. – Одесса, 2012. – С. 598-606.

Еміграції та депортації науковців з території Південної України у першій половині XX ст.: етапи, склад, долі // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки: наукове видання / Гол. ред. В.Г. Берковський. Ред. кол.: А.Є. Атаманенко, В.М. Воронін, М.Г. Палієнко, Л.В. Пекарська, В.В. Яценківський. Державна архівна служба України; Центральний державний архів зарубіжної україніки. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: Видавець ТОВ «Друкарня «Рута», 2012. – С. 126-169.

Вклад одесской профессуры в развитие библиографии и книговедения в конце XIX – первой трети ХХ в. // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21-23 сент. 2010 г.). Ч. 3: Библиографические исследования в гуманитарных науках. Источниковедение в библиографии. Библиографические аспекты изучения книжной культуры. История библиографии / Рос. нац. б-ка (РНБ). – СПб., 2012. – С. 369-376.

Взаимодействие московского и одесского центров развития исторической науки в XIX- начале XX в. // Труды Государственного Исторического музея. – Выпуск 190. Забелинские научные чтения – 2010. Исторический музей-энциклопедия отечественной истории и культуры. Отв. ред. кандидат исторических наук А.Д. Яновский. – М., 2012. – С. 419-430.

Південноукраїнська візантологія у 1920-х роках: підтримка вигасаючої традиції // Древнее Причерноморье. – Одеса, 2013. – С. 438-444.