Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Левченко Валерій Валерійович

Едуард Петровський

(24.02.1971, м. Одеса) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 1988 р. закінчив середню школу № 15 м. Одеси. У 1989-1990 рр. працював листоношею в міському відділенні зв’язку № 25. У 1990 р. вступив на підготовче відділення Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. У 1991-1996 рр. навчався на історичному факультеті того ж університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 1997-2000 рр. навчався на комерційному факультеті Одеського державного економічного університету, отримавши диплом магістра зі спеціальності «Економіка підприємства». У 2000 р. захистив магістерську роботу «Становлення і розвиток менеджменту в Україні» та отримав звання магістра економічних наук. Науковий керівник –Г.М. Козлова. У 1998-2003 рр. – здобувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.)». Науковий керівник – Т.М. Попова.

З 1 вересня 2008 р. – асистент, з вересня 2010 р. – старший викладач, з вересня 2013 р. – доцент кафедри українознавства Одеського національного морського університету. З 2007 р. – науковий співробітник Одеського академічного центру Міжнародної академії наук та мистецтв, де працює над реалізацією державної програми з підготовки науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Член авторського колективу видання «Реабілітовані історією. Одеська область» (2010 р.). Член робочої групи при Державному архіві Одеської області з підготовки видання «Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область» (2009-2010 рр.). Член робочої групи з підготовки путівника «Документи з історії та культури євреїв в архівах Півдня України» (2010-2011 рр.), діючого в рамках міжнародного дослідницького проекту «Документи з історії та культури євреїв в архівах Росії, України та Білорусі». Учасник проекту «Через традиції добросусідства – до міжетнічний толерантності» (2011 р.), реалізованого Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» спільно з історичним факультетом Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

2012-2013 рр. – член авторського колективу з підготовки видання, присвяченого 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Член редакційної колегії серії «Праці Державного архіву Одеської області» (2011-2013 рр.). Сфери наукових інтересів: історія вищої школи та науки на Півдні України в др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст., історія церкви в Одесі в др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст., розвиток краєзнавства на Півдні України в 20-40 рр. ХХ ст., історія відносин наукової інтелігенції та влади в умовах тоталітарного режиму 20-40-х рр. ХХ ст., метричні книги як джерело з історії Південної України др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст., розвиток історіографії, біографістики та інтелектуальної біографії на Півдні України. Досліджує інтелектуальну історію Півдня України др. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ ст.; займається пошуком та введенням до наукового обігу джерел з історії вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, церков, діячів культури. Нагороди: нагороджувався грамотами і подяками керівництва ОНМУ. Автор понад 120 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 1 брошури, понад 120 наукових статей). Е-mail:

Рецензії на праці В.В. Левченка:

Болебрух А.Г. Нові здобутки одеських істориків (Рец. на кн.: Записки історичного факультету Одеського державного університету. – 1995-1999. – Вип. 1-5, 7-10) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Вип. 2. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 668.

Гусев В. Рецензія на книгу Левченка В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – 428 с. // Університет: науковий історико-філософський журнал. – № 2 (40). – К., 2011. – С. 114-117.

Петровський Е. У горнилі освітянських експериментів: Рец. на кн.: Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – 428 с. // Краєзнавство. – 2011. – № 4. – С. 294-297.

Урсу Д. Апология отрицания или поиски истины (рецензия на монографию: Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – 428 с.) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 13. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 273-277.

Соколов В.Н. Из истории образования в Украине // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – № 9 (161). – Одеса, 2012. – С. 177-179.

Монографія та брошура В.В. Левченка, що стосуються історії Південної України:

Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – 428 с.

Влада і система вищої освіти в Україні в 1917-1930-х рр.: документи і матеріали. – Одеса: Вид-во ОНМУ, 2010. – 45 с.

Найважливіші статті В.В. Левченка, що стосуються історії Південної України:

Александро-Невская церковь Императорского Новороссийского университета: история и судьба // Проблемы славяноведения: сб. научных статей и материалов. – Брянск: РИО БГУ, 2010. – Вып. 12. – С. 144-157 (у співавторстві з Г.С. Левченко).

Краєзнавство в Одеському інституті народної освіти (1920-1930 рр.): становлення, напрями, традиції // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 14-24.

Церкви при навчальних закладах Одеси: історико-теоретичний та інформаційно-статистичний огляди // Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. – Вип. ХVІ (№ 1-3). – Одеса, 2012. – С. 49-56 (у співавторстві з С.А. Желясковим і Г.С. Левченко).

Біоісторіографічні дослідження в українській історіографії на зламі ХХ-ХХІ століть: регіональний аспект // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В.А. Смолій (гол.), О.А. Удод (відп. ред.), Д.С. Вирський, І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко, М.Ф. Дмитрієнко, Я.С. Калакура, В.Ф. Колесник, І.І. Колесник, В.В. Кравченко, С.В. Кульчицький, В.В. Масненко, Ю.А. Пінчук, О.П. Реєнт, О.В. Ясь (відп. секр.). – Вип. 22. – К.: Ін-т іст. України, 2012. – С. 443-462 (у співавторстві з Г.С. Левченко).

Вчені-історики Одеси в міжнародній науковій комунікації в 1917-1930-х рр. // Університет: науковий історико-філософський журнал. – № 3 (47). – К., 2012. – С. 11-22.

“Музей изящного искусства” Императорского Новороссийского университета: фонды, персонал, судьба // Вопросы музеологии. – СПб., 2012. – № 2 (6). – С. 105-113 (у співавторстві з Г.С. Левченко).

Из истории исторической науки в Одессе: научные семьи историков вт. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ вв. (периодизация, типология, представители) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 13. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 80-89.

Наукова комунікація в Одесі 1917-1944 рр.: ресурс розвитку освіти та науки // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 15. – Одеса: Друкарський дім, 2013. – С. 87-105.

Одесские ученые – пассажиры “философского парохода” // Былые годы. Российский исторический журнал. – Сочи, 2013. – № 1 (27). – С. 111-119.

Еврейское высшее образование в Одессе (1917-1930-е гг.): история, опыт, традиции // Иудаика в Одессе: сборн. статей по итогам работы прогр. по иудаике и израилеведению Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова / ред. кол.: Голубович И.В., Довгополова О.А., Мартынюк Э.И., Петриковская Е.С. – Вып. 2. – Одесса: Фенікс, 2013. – 218 с. – С. 6-27.