Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кочергін Ігор Олександрович

(Анкета І.О. Кочергіна)

(28.09.1975, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук (2003 р.), доцент (2006 р.). У 1994 р. закінчив Дніпропетровський радіоприладобудівельний коледж. У 1994-1999 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У серпні 1999 – жовтні 2000 р. – вчитель англійської мови в СШ № 147 м. Дніпропетровська. У 2000-2003 рр. – аспірант Національного гірничого університету. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «О.М. Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини ХІХ століття». Науковий керівник – Г.К. Швидько. З червня 2003 р. – асистент, з травня 2005 р. – доцент кафедри історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ). У вересні 2009 – серпні 2012 р. перебував в докторантурі Національного гірничого університету. Працює над докторською дисертацією «Соціальна трансформація катеринославського дворянства другої половини ХІХ ст.». Науковий консультант – Г.К. Швидько.

З лютого 2008 р. – секретар Дніпровського генеалогічного товариства. З жовтня 2008 р. – голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. З січня 2012 р. – член президії правління Національної спілки краєзнавців України. Організатор 12 регіональних і всеукраїнських краєзнавчих конференцій. Член редколегії видань: «Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник», «Січеславщина: Краєзнавчий альманах», «Витоки: Альманах Дніпровського генеалогічного товариства», «Фронтири міста». Відповідальний секретар видання «Січеславський альманах: збірник наукових праць з історії українського козацтва». Сфери наукових інтересів: історія Придніпров’я, генеалогія, краєзнавство. Досліджує соціальну історію півдня України кінця XVIII – початку ХХ ст., історію дворянських родів Катеринославської губернії. Нагорода: почесна грамота Національної академії наук України (2009 р.). Автор 117 наукових праць (зокрема, 3 монографій, 1 брошури, 113 статей) E-mail:

Публікації про І.О. Кочергіна та рецензії на його праці:

Ростовська О., Луняк Є.М. Книга І.О. Кочергіна «Олександр Поль: мрії, справи, спадщина» // Сіверянський літопис. – 2002. – № 6. – С. 129-130.

Ефимов В.Б. Весь Поль на ладони… // Бизнес-Время. – 2003. – № 23. – 26 июня. – С. 6.

Андрющенко Н. Земське самоврядування Катеринославщини // Зоря. – 2011. – № 71. – 2 липня. – С. 4.

Чорнобай П.О. Вплив особистості на розбудову губернії. Рецензія на книгу Кочергін І.О. Катеринославська губернська земська управа в особах: Біобібліографічне видання / Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. –132 с. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. – С. 235-236.

Луняк Є.М. Катеринославська губернська земська управа у світлі біографій (Рецензія на монографію І.О. Кочергіна «Земське самоврядування Катеринославщини (Персонологічний вимір):

Монографія. – Д.: Герда, 2011. – 216 с. (Серія «DNIPROVIANA»)») // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 1-2. – С. 152-155.

Лиман І.І. Рецензія. Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір): монографія. – Д.: Герда, 2011. – 216 с. (серія Dniproviana) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХ. – С. 295-296.

Кочергін Ігор Олександрович // Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Монографії, брошури І.О. Кочергіна, що стосуються історії Південної України:

Олександр Поль: мрії, справи, спадщина. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія, 2002. – 222 с.

Нариси з історії гірничої справи на Придніпров’ї. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 47 с.

Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.). – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – 504 с. (у співавторстві з І.М. Єліновим, Д.В. Колісником, Л.О. Колісник, Г.Л. Первим, В.Ю. Пушкіним, А.В. Поухом, Г.К. Швидько).

Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір). – Дніпропетровськ: Герда, 2011. – 216 с. – (Серія «DNIPROVIANA»).

Найважливіші статті І.О. Кочергіна, що стосуються історії Південної України:

Козацький період в історії міста Дніпропетровська // Січеславський альманах. Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – Вип. 1. – С. 175-182.

Поль О.М. // Українське козацтво: Мала енциклопедія. Вид. 2-е доповнене і перероблене. – К.-Запоріжжя, 2006. – С. 477-478.

Поль Александр Николаевич // Немцы России: энциклопедия: т. 3: П-Я / Редкол.: О. Кубицкая (пред. редкол.) и др. – М.: ЭРН, 2006. – С. 118-120 (у співавторстві з В.І. Лазебник).

Катеринославські дворяни в культурно-просвітницькому процесі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Краєзнавство. – 2009. – № 1-2. – С. 210-216.

Роль дворянства у запровадженні положень судової реформи 1864 р. на Катеринославщині // Гуманітарний журнал. – 2009. – № 3-4. – С. 33-40.

Дворянство Катеринославської губернії під час запровадження інституту земських начальників // Гуманітарний журнал. – 2010. – № 1-2. – С. 36-43.

Дворянство у земстві: привілейована група чи органічний елемент всестанової інституції // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 1. – С. 26-31.

Дворянство Катеринославської губернії у складі інституту мирових посередників // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 9. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – С. 147-172.

Дворяни і навчальні заклади Катеринославської губернії у другій половині ХІХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць / ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред) та ін. – Вип. 10. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2012. – С. 38-55.

Дворянство пореформеної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 74-84.