Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Марченко Олена Миколаївна

(Анкета О.М. Марченко)

(29.02.1968, м. Нижній Новгород, Росія) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2011 р.). У 1985 р. закінчила середню школу № 1 м. Первомайська Миколаївської обл. У 1985-1990 рр. навчалася на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту. Впродовж 1990-1998 рр. працювала вчителем у ЗОШ № 3 та № 4 м. Первомайська. З січня 1999 р. викладала історичні дисципліни у Первомайському інституті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

У жовтні 2000 – жовтні 2004 р. навчалася в аспірантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Сільське населення Степового Побужжя кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.». Науковий керівник – О.А. Прігарін. Впродовж 2000-2010 рр. – організатор етнографічних експедицій Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова на півдні України. З 2006 р. – завідувач лабораторії етнології та археології України Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

З грудня 2006 р. – завідувач кафедри історії і загальних дисциплін Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. З 2012 р. – член Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Сфера наукових інтересів: історія та етнографія Степової України кінця ХVIII – початку XX ст. Всебічно досліджує форми, фактори та механізми етнокультурного розвитку населення району Степового Побужжя останньої чверті XVIII – початку ХХ ст. як складової Південної України, у якому відігравали особливу роль об’єктивні обставини – природно-географічні, історичний розвиток, геополітичне положення територій. Автор і упорядник 38 наукових праць (зокрема, 2 брошур, 4 науково-методичних праць, 32 наукових статей).

Брошури О.М. Марченко, що стосуються історії Південної України:

Сільські поселення і житло Степового Побужжя. – Первомайськ, 2003. – 56 с. (у співавторстві з О.А. Прігаріним).

Обрядовість Первомайщини. – Первомайськ, 2002. – 32 с. (у співавторстві з В.З. Куруняном, В.І. Ройбул).

Найважливіші статті О.М. Марченко, що стосуються історії Південної України:

Культурно-побутові особливості військових поселень Херсонської губернії // Записки історичного факультету. – Вип. 12. – Одеса, 2002. – С. 125-132.

Матеріали до характеристики традиційного громадського побуту населення Степового Побужжя // Записки історичного факультету. – Вип. 14. – Одеса, 2004. – С. 151-160.

Формування соціального складу сільського населення Миколаївщини (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 62. Вип. 49. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 103-108.

Традиційна селянська сім’я етнічних груп Степового Побужжя // Культура народов Причерноморья. – № 145. – 2008. – С. 76-79.

Історико-етнографічне вивчення Степового Побужжя як складової півдня України // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 96. Вип. 83. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, Ca’Foscari, 2008. – С. 124-13 (у співавторстві з О.А. Прігаріним).

Відомості про заштатні міста і містечка Херсонської губернії та їх населення на сторінках статистичних видань // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 3 (81). – С. 161-170

До проблеми визначення історико-етнографічних районів: Степове Побужжя // Інтелігенція і влада: громадсько-політ. наук. зб. Серія: Історія. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 16. – С. 210-218.

Релігія як чинник соціокультурного розвитку етноконфесійних груп Південної України у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.// Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 5. – С. 486-494.

Економічний розвиток заштатних міст і містечок Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 16. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 108-114 (у співавторстві з К.О. Носко).