Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Лучка Людмила Миколаївна

(Анкета Л.М. Лучки)

(03.07.1964, м. Дніпропетровськ) – кандидат історничних наук (2011 р.). У 1981 р. закінчила середню школу № 75 м. Дніпропетровська. З 1981 р. працює в бібліотеці Дніпропетровського державного (національного) університету. У 1982-1987 рр. навчалась на бібліотечному факультеті Харківського державного інституту культури, отримала диплом зі спеціальності «бібліотекознавство та бібліографія». З вересня 2004 р. – здобувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Бібліотеки у культурно-освітньому просторі Катеринославщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». Науковий керівник – С.І. Світленко. З 2011 р. – заступник директора Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З вересня 2012 р. – доцент кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З 2012 р. – член правління Дніпропетровської Бібліотечної Асоціації, член Національної спілки краєзнавців України, постійний учасник засідань Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. Сфери наукових інтересів: історія бібліотечної справи України ХІХ – початку ХХ ст., історія Катеринославської губернії ХVIII – початку ХХ ст. Досліджує формування та розвиток бібліотечної мережі України, зокрема, історію і діяльність катеринославських бібліотек різного підпорядкування у ХІХ – на початку ХХ ст., їх внесок в розвиток культурно-освітнього простору Півдня України. Автор понад 30 наукових статей.

Найважливіші статті Л.М. Лучки, що стосуються історії Південної України:

Катеринославські бібліотеки пореформеної доби // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 14. – № 6. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 31-38.

Бібліотека катеринославського дворянина Г.П. Алексєєва: історія приватної колекції // Придніпров’я: зб. наук. праць. – Дніпропетровьк: Вид-во ДНУ, 2007. – Вип. 4. – С. 63-71.

Діяльність бібліотечної комісії Катеринославської “Просвіти” на початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Сер. книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів: ЛНУ, 2009. – Вип. 4. – С. 86-92.

Д.І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 57-63.

Розвиток катеринославських бібліотек у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами М.Д. Хмирова “Екатеринославская губерния” // Сіверщина в історії України: зб. наук. праць. – К.-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – Вип. 4. – С. 305-309.

Обслуговування читачів у бібліотеках навчальних закладів дореволюційного Катеринослава // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 1-2. – С. 142-146.

Власні книжкові зібрання громадських та культурно-освітніх діячів Катеринослава другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Записки осередку Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во. ІМА-ПРЕС, 2011. – С. 48-58.

Роль бібліотечних осередків у розвитку медичної освіти Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 10. – С. 55-64.

Книжкові зібрання громадських та приватних бібліотек Катеринославської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі: міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2012. – С. 315-324.

(Анкета Л.М. Лучки)

Маленко Людмила Михайлівна (01.02.1965, с. Сміле Куйбишевського р-ну Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (1998 р.), доцент (2000 р.). У 1989 р. закінчила історичний факультет Запорізького державного університету. З 1990 р. – асистент кафедри історії України Запорізького державного університету. У 1995-1997 рр. – аспірант Запорізького державного університету. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Азовське козацьке військо. 1828-1866 рр.». Науковий керівник – А.В. Бойко.

З 2000 р. – доцент кафедри історії України Запорізького національного університету. Згодом – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії археологічних досліджень Запорізького національного університету. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Сфери наукових інтересів: історія козацьких військ у системі політичних, соціально-економічних і культурних відносин Південної України останньої чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ століття.

Автор більш ніж 150 наукових публікацій.

Автор сайту «Козацтво ХV-ХХІ століття» (

E-mail:

Публікації про Л.М. Маленко:

Маленко Людмила Михайлівна // Козацтво ХV-ХХІ століття [Електронний ресурс]. Режим доступу:

Маленко Людмила Михайлівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 230-242.

Книги Л.М. Маленко, що стосуються історії Південної України:

Матеріали до історії Азовського козачого війська. – Запоріжжя, 1995. – 220 с. (у співавторстві з А.В. Бойком).

Козацтво Південної України в першій половині ХІХ століття: Азовське козацьке військо. Навчальний посібник до спецкурсу: «Українське козацтво в 1775-1869 роках» для студентів І-ІІІ курсів історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 75 с.

Міжконфесійні взаємини на півдні України ХVІІІ-ХХ століття. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – 252 с. (у співавторстві з А. Бойком, Т. Грушовою, І. Лиманом, О. Ігнатушею, В. Мільчевим, Р. Шияном).

Азовське козацьке військо (1828-1866). – Запоріжжя, 2000. – 514 с.

Йосип Гладкий та Окреме Запорозьке (Азовське) козацьке військо в матеріалах і документах / Автор-упорядник Людмила Маленко. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор-Січ», 2010. – 196 с.: іл., карти.

Найважливіші статті Л.М. Маленко, що стосуються історії Південної України:

Військова служба Азовського козачого війська // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 1. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1996. – С. 118-126.

Переселення колишніх “некрасівців” на землі Азовського козачого війська в 30-х роках ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 2. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. – С. 115-124.

Йосип Гладкий: людина і діяч // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 4 (5). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – С. 240-251.

Азовське козацьке військо. 1828-1865 рр. // Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ-ХІХ століття. – Одеса: Друк, 2000. – С. 138-172.

До причин створення та ліквідації південноукраїнських козацьких військ в останній чверті ХVІІІ-ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 6. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2001. – С. 172-185.

Джерела з історії південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII-ХІХ століття в архівосховищах Одеської області // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 12. – К., 2006. – С. 210-236.

Участие южноукраинских казачьих войск в Восточной войне (1853-1856) // Мир казачества. Сборник научных трудов. – Вып. 1. – Краснодар: ООО РИЦ «Мир Кубани», 2006. – С. 54-66.

Військово-адміністративний устрій південноукраїнських козацьких військ останньої чверті ХVIII століття та система управління ними // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 9. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2008. – С. 130-147.

Історія козацьких формувань постсічового періоду в доробку південноукраїнських наукових осередків ХІХ – початку ХХ століття // Київська старовина. – К., 2010. – № 2: березень. – С. 103-123.

Чорноморське козацьке військо в документах і матеріалах українських архівних та музейних установ // Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. Выпуск 4 /Сост. А.М. Авраменко. – Краснодар-Киев: ЭДВИ, 2010. – С. 200-208.