Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Михайлуца Микола Іванович

Олег Бажан, Валерій Левченко

(28.10.1959, с. Михайлівка Саратського р-ну Одеської обл.) – доктор історичних наук (2009 р.), професор (2012 р.).

У 1976 р. закінчив Михайлівську середню школу. У 1977-1979 рр. служив у лавах Збройних сил СРСР. У 1979 р. вступив на підготовчі курси Одеського державного університету імені І. І. Мечникова. Впродовж 1980-1985 рр. навчався на історичному факультеті цього університету. У 1985 р. отримав диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію, присвячену патріотичному рухові на допомогу фронту в роки Великої Вітчизняної війни (на матеріалах Півдня України). Науковий керівник – О.І. Красюк.

З 1985 р. працює на гуманітарних кафедрах (Політичної історії ХХ ст.; Історії і політології; Українознавства; Українознавства та іноземних мов) (з весни 2004 р. – завідувач кафедри) Одеського національного морського університету. У 2004-2009 рр. перебував у докторантурі відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України. Докторську дисертацію «Православна церква на Півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів» захистив 2009 р. Науковий консультант – О.Є. Лисенко.

З 2004 р. брав участь у реалізації державної програми з підготовки науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Упродовж 2005-2008 рр. – у спільному проекті Інституту історії НАН України і Головного архівного управління України «Архіви окупації. 1941-1944 рр.»; у 2009-2011 рр. ? у двотомному науковому проекті «Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття». Член редакційної колегії історико-краєзнавчого наукового альманаху «Південний-Захід. Одесика» (м. Одеса, Україна) та «Danubius» (м. Галац, Румунія). Співпрацює у міжнародних проектах, публікується у виданнях Російської Федерації, Румунії, Молдови. Організатор проведення в стінах Одеського національного морського університету 2-х Всеукраїнських та 4-х (з 2007 р.) Міжнародних наукових конференцій «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». Сфери наукових інтересів: історія Другої світової війни, історія церкви та історії православ’я на Півдні України в умовах тоталітарного режиму 20-40-х рр. ХХ ст., проблеми тоталітаризму, взаємини держави і церкви.

У численних публікаціях, основаних на донедавна невідомих архівних джерелах, подає ґрунтовну характеристику релігійної політики і релігійної ситуації на окупованих румунами південноукраїнських теренах (Південній Бессарабії і «Трансністрії»). Досліджує питання організаційних та церковно-адміністративних технологій і методів реалізації румунської політики «місіонерства» через діяльність Румунської православної місії в губернаторстві «Трансністрія», а також стосовно існування Православної церкви та кліру на Півдні України за часів сталінського тоталітарного режиму. Нагороди: «Відмінник освіти України» (2008 р.), грамоти Міністра освіти і науки України, відомчі відзнаки, «Почесний працівник Одеського національного морського університету». Автор і упорядник близько 200 наукових праць (зокрема, 4 монографій, 3 брошур, близько 200 наукових статей).

Рецензії на праці М.І. Михайлуци:

Кязимова Г.Х. «Церква… як остання надія». Рецензія на монографію М.І. Михайлуци «Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930-х ? 1944 рр.)» // Південний-Захід. Одесика: істор.-краєзн. наук. альманах. – Вип. 3. – Одеса: Оptimym, 2007. – С. 279-282.

Верба І.В. Рецензія на монографію: Микола Михайлуца Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945) // Український історичний журнал. – 2008. – № 5 (482). – С. 225-227.

Книги М.І. Михайлуци, що стосуються історії Південної України:

Население юга Украины фронту и фронтовикам в период 1941-1945 гг. – Одесса : [Б.и.], 2005. – 170 с.

Долі на історичних шляхах. – Одеса: [Б.в.], 2005. – 54 с. (у співавторстві з Г.Х. Кязимовою).

Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930-1944 рр.). – Одеса: Optimum, 2006. – 237 с., іл.

Православна церква на Півдні України в роки Другої світової війни (1939-1945). – Одеса: ВМВ, 2008. – 392 с.

Влада і Православна церква на Півдні України у період сталінщини: документи і матеріали. Розділ «Війна 1939-1945 рр.»: метод. матер. – Одеса: Одес. нац. мор. ун-т, 2009. – 56 с. (у співавторстві з Г.Х. Кязимовою).

Очерки истории обороны Одессы (август – сентябрь

1941 г.) / Авт. коллектив: Н.И. Михайлуца, В.А. Савченко, Д.П. Урсу, А.А. Филипенко. – Одесса: Изд-во «Optimum», 2011. – 227 с. (у співавторстві).

Найважливіші статті М.І. Михайлуци, що стосуються історії Південної України:

Здійснення органами ДПУ-НКВС України репресій проти Православної церкви на Одещині (1930-1940-ві рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2004. – № 1-2. – С. 429-450.

Діяльність Румунської православної місії в “Трансністрії” 1941-1943 рр. (на основі румуномовних джерел) // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей / [відп. ред. В.А. Смолій] / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Част. 2. – С. 259-265.

Репресії духовенства на Одещині в першій половині 40-х років ХХ ст. // Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади: іст.-мемор. вид. [у 4 т.] / [уклад.: Л.В. Ковальчук, Г.О. Разумов]. – Одеса: ОКФА, 1997-2006. – Т. 3. – 2005. – С. 870-887.

Соціально-економічні аспекти буденного життя православного кліру в Трансністрії // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей / [відп. ред. В.А. Смолій] / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2006. – Вип. 10. Част. 1. – С. 413-425.

Румунське православ’я і сектантство в Південній Бессарабії і “Трансністрії” (кінець 1930-х-1944 рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. праць. – Вип. 16 / (На пошану С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці) / [відп. ред. В.А. Смолій]: в 2 ч. – Ч. 1. – К.: НАН України, Ін-т історії, 2007. – С. 350-359.

Represiunea clerului ortodox din sudul Basarabiei (1940-1941 şi 1944-1945), reflectată în documente din Arhiva Serviciului Ucrainean de Securitate din Regiunea Odessa // Arhivele Securităţii: (Consilului National pentru Studierea Arhivelor Securităţii). [Vol.] 4 / Silviu Moldovan. – Bucureşti: Editura Enciclopedică. – 2008. – P. 217-230.

Відображення процесу формування і участі у боях “Русской освободительной армии” (РОА) на сторінках трансністрійської преси // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей / [відп. ред. В.А. Смолій] / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2010. – Вип. 13. – С. 100-106.

Окупаційний режим у губернаторстві “Трансністрія” // Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси / НАН України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2010. – Кн. І. – С. 413-446 (у співавторстві з Т. Вінцковським, Г. Кязимовою, В. Щетніковим).

Організація релігійного життя в губернаторстві Трансністрія (1941-1944 рр.) // Український історичний журнал. – 2011. – № 2 (497). – С. 80-90.

“Одесская группа ИПЦ” 1935 г.: трагисценарий советских спецслужб // Былые годы. Росийский исторический журнал. – Сочи, 2012. ? № 4 (26). – С. 48-56.