Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Коробка Вадим Миколайович

Юлія Коробка

(21.11.1956, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 1973 р. закінчив середню школу № 3 м. Жданова (Маріуполя). У 1973-1978 рр. навчався на історичному факультеті Донецького державного університету, отримав диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії та суспільствознавства». У1978-1980 рр. служив у Радянській армії. З 1980 по 1984 рр. працював учителем середньої школи № 27 м. Жданова (Маріуполя). У 1984-1985 рр. – завуч університету марксизму-ленінізму, у 1985-1991 рр. – методист-консультант дому політосвіти Ждановського міського комітету Компартії України. У 1991-1996 рр. – завідувач інформаційно-видавничим відділом науково-методичного центру управління освіти міськвиконкому м. Маріуполя.

З вересня 1996 р. – старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету (зараз – Маріупольський державний університет). У 2009 р. став одним із переможців конкурсу «Старовинний дім», який проводився Маріупольським краєзнавчим музеєм і редакцією газети «Приазовский рабочий»; був нагороджений дипломом за популяризацію краєзнавчих знань серед мешканців Маріуполя. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Громадське управління у містах Катеринославської губернії (1870-1914 рр.)». Науковий керівник – В.О. Пірко. З вересня 2011 р. – доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету. Керівник науково-дослідного проекту «Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації (1860-ті – 1923 рр.)». Сфера наукових інтересів: міське самоврядування в підросійскій Україні у другій половині XIX – на початку ХХ ст.

Досліджував запровадження Городових положень 1870 та 1892 рр. у Катеринославській губернії, виборчий процес та формування закладів громадського управління міст губернії, вивчав результати роботи міських дум і управ у медико-санітарній галузі й царині громадського піклування, висвітлював заходи громадських управлінь у сфері міського шкільництва. Більшість робіт присвячена історії громадського управління Маріуполя в контексті самоврядування міст Катеринославської губернії. Автор 34 наукових праць (зокрема, 4 навчальних посібників та 30 наукових статей).

Е-mail:

Найважливіші статті В.М. Коробки, що стосуються історії Південної України:

З історії міського громадського управління на Катеринославщині в 70-х роках ХІХ століття // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Кн. 7 / Гол. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк: ДонНУ, 1999. – С. 5-16.

Перші вибори у маріупольську міську думу за законом 1870 року та початок діяльності громадського управління // Матеріали VІ конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія. Політологія: Зб. наук. статей. – К., 2007. – Кн. 3. – Ч. 2. – С. 255-264.

Розвиток медико-санітарної галузі міського господарства Маріуполя в 70 рр. ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2009. – Спецвипуск. – С. 70-77.

Міський голова – ключова посада самоврядування міст підросійської України 1785-1917 рр. // Література та культура Полісся / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – Вип. 66. – С. 89-98.

Наукова розробка проблеми міського самоврядування у Катеринославській губернії останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: Зб. наук. пр. – Маріуполь: МДУ, 2011. – Вип. 1. – С. 54-61.

Виборчий процес і формування установ громадського управління за законом 1870 р. у містах Катеринославської губернії // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук.

пр. / Відп. ред. С.І. Світленко. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 9. – С. 40-50.

Розвиток міського шкільництва в Катеринославі в 1870-х – 1890-х рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / Відп. ред. С.І. Світленко. – Вип. 10. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2012. – С. 77-85.

Джерела з історії міського самоврядування Катеринославської губернії 1870-1914 рр. // Схід: Аналітично-інформаційний журнал / Гол. ред. В. Білецький. – Донецьк: Український культурний центр, 2012. – № 6 (120). – С. 108-112.

Діяльність установ міського самоврядування Катеринославської губернії у сфері санітарного захисту населення (1870-1914 рр.) // Схід: Аналітично-інформаційний журнал / Гол. ред. В. Білецький. – Донецьк: Український культурний центр, 2013. – № 1 (121). – С. 95-100.

Заходи громадського управління Маріуполя із влаштування міського водопроводу // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Гол. ред. С.А. Квітка. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2013. – № 3 (95). – С. 88-93.