Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Довжук Ігор Володимирович

Олександр Реєнт

(05.10.1963, м. Луганськ) – доктор історичних наук (2005 р.), професор (2006 р.), член-кореспондент Української академії історичних наук (2001 р.). У 1980 р. закінчив середню школу № 47 м. Луганська. У 1982-1983 рр. працював у Ворошиловградському художньому училищі на посаді викладача фотомистецтва. У 1983-1988 рр. навчався на історичному факультеті Ворошиловградського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка, отримавши диплом з кваліфікацією учителя історії і суспільствознавства та методиста з виховної роботи. У 1988-1994 рр. працював у Луганському обласному краєзнавчому музеї на посадах методиста, старшого наукового співробітника. У 1992-1996 рр. заочно навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України за спеціальністю «Історія України» (відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.; науковий керівник – В.Г. Сарбей).

У 1995-1998 рр. працював у Луганському науковому центрі ім. В. Даля на посадах заступника директора з наукової роботи та директора. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію «Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України (2-га половина ХІХ століття)». З вересня 1998 р. – старший викладач Східноукраїнського державного університету, з липня 1999 р. – доцент кафедри історії і українознавства, із серпня 1999 р. – заступник декана гуманітарного факультету з навчальної роботи, з липня 2001 р. – завідувач кафедри архівознавства (з липня 2012 р. – кафедри архівознавства та суспільно-правових наук) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Науковий консультант – О.П. Реєнт.

У 2001-2012 рр. – учений секретар спеціалізованої вченої ради з історичних наук при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. З 2005 р. – керівник філії відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З грудня 2011 р. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з історичних наук ДАК МОН України. Організатор понад 20 міжнародних і всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів. Член редколегії часопису «Історичні записки: Збірник наукових праць» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2012 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Сфера наукових інтересів: історія і культура України XVII-ХХ ст., соціально-економічна історія України ХІХ-ХХ ст. Автор та співавтор понад 160 наукових та навчально-методичних праць (зокрема, 11 монографій, 8 навчальних посібників та 3 підручників).

Монографії і брошури І.В. Довжука, що стосуються історії Південної України:

Вугільно-металургійна промисловість Донбасу в середині ХІХ століття. – К.: Інститут історії України НАНУ, 1997. – 18 с.

Донбас – центр вугільної та металургійної промисловості України (60-80-ті рр. ХІХ ст.). – К.: Інститут історії України НАНУ, 1997. – 18 с.

Вугільно-металургійна промисловість Донбасу та України в кінці 80-90-х роках ХІХ століття. – К.: Інститут історії України НАНУ, 1997. – 32 с.

Нариси з історії Української державності (до кінця ХІХ століття). – Луганськ: Вид-во СНУ, 2000. – 135 с. (у співавторстві з В.М. Бодрухиним і В.Ф. Литвиненком).

Нариси з історії української державності (ХХ століття). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2001. – 140 с. (у співавторстві з В.М. Бодрухиним, В.Ф. Литвиненком та ін.).

Історичні постаті України: проблеми і пошуки. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 160 с. (у співавторстві з В.М. Бодрухиним, В.М. Романцовим, Г.О. М’ягкою та ін.).

Промисловий розвиток Донбасу в системі економіки Наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 312 с.

Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 364 с.

Охорона здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 140 с. (у співавторстві з Ю.В. Барабаш).

Творча інтелігенція Донбасу в 50-60-х рр. ХХ ст. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 122 c. (у співавторстві з Г.С. Сергієнко).

Російська православна церква в культурному та економічному житті Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 132 с. (у співавторстві з С.А. Підченко).

Інженерно-технічна інтелігенція в розвитку важкої промисловості Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 122 c. (у співавторстві з І.В. Симоненко).

Найважливіші статті І.В. Довжука, що стосуються історії Південної України

Вугільна промисловість Донбасу на зламі ХІХ-ХХ ст. // Гуманітарний журнал. – 2000. – № 3-4. – С. 62-66.

Кам’яновугільна промисловість Півдня України в 60-70-х рр. ХІХ ст. // Наукові записки з української історії: Зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький: Золоті литаври, 2001. – Вип. 12. – С. 131-137.

Металургійна промисловість Півдня України в умовах економічної кризи 1900-1903 рр. // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – 2001. – № 5. – С. 24-27.

Наукове дослідження Донецького басейну в ХІХ столітті // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – Вип. Х. – С. 66-71.

Деякі аспекти формування промислової буржуазії Донецького басейну в другій половині ХІХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: історія. – Вип. 7. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 51-54.

З історії складання детальної геологічної й гірничопромислової карти Донбасу (початок ХХ ст.) // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2003. – № 6 (62). – С. 200-205.

Вугільна промисловість Донбасу в 40-50-х рр. ХІХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – С. 103-109.

Інвестування промисловості Півдня України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Історичні записки: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – С. 78-87.

Умови праці шахтарів Донбасу на зламі ХІХ-ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Ч. 1. – Луганськ, 2009. – С. 58-66.

Шахтарі Донецького басейну наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Wschodni rocznik humanistyczny. – Tom VII. – 2010-2011. – Lublin-Radzyn Podlaski, 2011. – S. 213-221.