Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кармазіна Наталя Валеріївна

(Анкета Н.В. Кармазіної)

(09.04.1977, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2011 р.). У 1994 р. закінчила середню школу № 36 м. Сімферополя. У 1994-1999 рр. навчалася на історичному факультеті Сімферопольського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історія». У серпні 1999 – серпні 2005 р. – викладач історії Сімферопольського економічного ліцею, у 2005-2006 рр. – заступник директора з виховної роботи гімназії № 9 Сімферопольської міської ради. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток історичного краєзнавства в Криму (1954-1991 рр.)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий.

З жовтня 2005 р. – викладач кафедри історії Кримського інженерно-педагогічного університету, з вересня 2006 р. до серпня 2007 р. – старший викладач. З вересня 2007 р. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Університету економіки і управління (м. Сімферополь). З лютого 2008 р. – проректор з навчально-методичної роботи Університету економіки і управління (м. Сімферополь). З 2006 р. – заступник голови Кримської республіканської організації Українскього товариства охорони пам’яток історії та культури. З 2009 р. – член Українського національного комітету ICOMOS.

З травня 2012 р. – голова Кримської республіканської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Працює над докторською дисертацією «Становлення та розвиток історичного пам’яткознавства на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)». Бере участь у підготовці Зводу пам’яток історії і культури України в Автономній Республіці Крим, виконує роботу з виявлення, обстеження і фотофіксації пам’яток, здійснює моніторинг стану об’єктів культурної спадщини Криму. Започаткувала створення електронного архіву (бази даних) об’єктів культурної спадщини Кримського півострова. Є організатором низки пам’яткознавчих заходів. Ініціатор та організатор щорічної всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання охорони та використання культурної спадщини Криму». Сфери наукових інтересів: розвиток пам’яткознавства на півдні України у ХІХ ст., розвиток історичного краєзнавства в Криму в ХІХ-ХХ ст., історія пам’яткоохоронної роботи на півдні України. Комплексно досліджує процес становлення й розвитку історичного пам’яткознавства півдня України ХІХ – початку ХХ ст. як невід’ємної частини пам’яткознавства Російської імперії, вивчає форми і методи роботи офіційних установ та громадських товариств у галузі історичного пам’яткознавства, спрямовані на вивчення і збереження впродовж ХІХ – початку ХХ ст. культурної спадщини півдня України. Визначає внесок науково-громадських осередків, окремих дослідників у вивчення і збереження старожитностей регіону.

Нагороди: почесна грамота Міністерства культури і туризму України (2008 р.), подяка Представництва Президента України в АРК (2009 р.), грамоти Кримського регіонального центру оцінювання якості освіти (2008, 2009 рр.), цінний подарунок Верховної Ради України (2012 р.), грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим (2012 р.). Автор 35 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 4 навчально-методичних посібників, 30 наукових статей).

E-mail:

Рецензії на праці Н.В. Кармазіної:

Зозуля С.Ю. Історіографія повоєнного пам’яткознавства в Криму: Точка відліку // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – К., 2006. – Вип. 9. – С. 225-228.

Горак В. Нове слово в історичному кримознавстві // Історичний журнал. – К., 2007. – № 1. – С. 116-117.

Маньковська Р., Дмитрук В. Краєзнавча школа в Криму: Досвід і перспективи // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика / Ін-т історії України НАН України. – К., 2007. – Вип. 12: Збірник статей на пошану професора П.П. Гузенка. – С. 495-500.

Пучков А.А. «Биобиблиография крымоведения»: Многовекторье одной безбрежной темы // Питання історії науки і техніки. – К., 2008. – № 1. – С. 53-60.

Монографія Н.В. Кармазіної, що стосується історії Південної України:

Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму (1954-1991 рр.) / За ред. А.А. Непомнящого. – Сімферополь: Таврія, 2005. – 177 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 4).

Найважливіші статті Н.В. Кармазіної, що стосуються історії Південної України:

Забутий кримський краєзнавець: Павло Наумович Надінський // Історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 77-82.

Увічнення сторінок історії та культури в Криму в другій половині ХХ ст. // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; Українське т-во охорони пам’яток історії та культури. – 2008. – Вип. 14. – С. 66-78.

Развитие культурно-образовательной среды Таврической губернии во второй половине ХІХ – начале ХХ века // Вестник

СевГТУ. Педагогика: сб. науч. тр. / Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2009. – Вып. 96. – С. 174-176.

З історії збереження історико-культурної спадщини в Криму в 60-80-х рр. ХХ ст. // Краєзнавство. – К., 2009. – Ч. 3-4. – С. 111-117.

Значення історичного краєзнавства в освіті та вихованні молоді Криму (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Вестник СевГТУ. Педагогіка: сб. науч. тр. / Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2010. – Вып. 105. – С. 140-145.

На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) // Краєзнавство. – 2012. – № 3. – С. 85-92.

Вивчення та охорона пам’яток Півдня України в діяльності Одеського товариства історії та старожитностей // Праці Центру пам’яткознавства. – 2012. – № 22. – С. 224-235.