Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Іріоглу Юрій Олександрович

Вікторія Константінова

(06.09.1982, м. Пологи Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (2009 р.), доцент (2013 р.). У 2004 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». З 2007 р. – асистент, з 2010 р. – старший викладач, згодом – доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «Усні наративи як джерело з історії болгарського населення Північного Приазов’я ХХ століття». Науковий керівник – В.І. Мільчев. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького, Української Асоціації Усної Історії. Сфери наукових інтересів: джерелознавство, історіографія, історична регіоналістика, усна історія. Науковий редактор шостого тому археографічного видання «Усна історія Степової України» (2009 р.).

E-mail:

Публікація про Ю.О. Іріоглу:

Іріоглу Юрій Олександрович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 215-216.

Археографічне видання Ю.О. Іріоглу, що стосується історії Південної України:

Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Запорізьке обласне товариство охорони пам’яток історії та культури / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), Ю. Іріоглу, В. Козирєв та ін. – Т. 6. – Запоріжжя: АА Тандем, 2009. – 464 с.

Найважливіші статті Ю.О. Іріоглу, що стосуються історії Південної України:

Трансформації у традиційній культурі болгарського населення Північного Приазов’я другої половини ХІХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. – Вип. 7. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2003. – С. 264-265.

Модернізаційні процеси в середовищі болгарського населення Північного Приазов’я у 20-30-ті роки ХХ століття за матеріалами усної історії // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: зб. наук. праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6-8 жовтня 2005 р.) / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 95-99.

Світоглядні імперативи старшої вікової групи болгарського населення Буджаку та Таврії за усними історіями // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 13. – К., 2006. – С. 476-483.

Соціально-психологічні аспекти усної історії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 12. – К., 2006. – С. 339-350.

Усні історії як джерело дослідження соціальної та гендерної історії болгар Північного Приазов’я першої половини ХХ століття // Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали. – Великотърнавский университет «Св. Кирил и Методий», 2006. – Т. 9. – С. 321-327.

Друга світова війна в усних історіях болгар Північного Приазов’я // Схід/Захід: Іст.-культ. зб. / Схід. Ін-т українознавства ім. Ковальських та ін.; Редкол.: В.В. Кравченко та ін. – Х.: Майдан, 1998. – Вип. 11-12: Спец. Вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Х.: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 224-235.

“Усні історії” таврійських болгар як джерело дослідження голодоморів 1932-1933 та 1946-1947 років // Голодомор 1932-1933: запорізький вимір. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 208-230 (у співавторстві з В.І. Мільчевим).

Формування комплексу усних наративів у середовищі болгар Північного Приазов’я // Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Болгарии Північного Причорномор’я», 15-16 жовтня 2010 р. – Мелітополь-Велико Тирново: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, Великотирнівський університет імені Св. Кирила і Мефодія, 2010. – С. 41-60.