Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Грибовський Владислав Володимирович

Вікторія Константінова

(14.02.1975, с. Кам’янське Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.) – кандидат історичних наук (2006 р.). У 1992 р. закінчив Кам’янську середню школу, у 1998 р. – історичний факультет Запорізького державного університету. У 1998-2001 рр. – вчитель історії Придніпровської СЗОШ (Нікопольський район Дніпропетровської області). 2001-2002, 2003-2007 рр. – начальник відділу з питань внутрішньої політики Нікопольської райдержадміністрації; 2002-2003 рр. – асистент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Ногайські орди Північного Причорномор’я у ХVIII – на початку ХІХ ст.». Науковий керівник – А.В. Бойко, згодом – В.А. Брехуненко. У 2007 р. – доцент кафедри гуманітарних наук Нікопольської філії Міжрегіональної академії управління персоналом.

У 2007-2011 рр. – виконавчий директор ГО «Інститут суспільних досліджень», м. Дніпропетровськ. З вересня 2011 р. – докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. Працює над докторською дисертацією «Степовий кордон Європи у ХVIII – на поч. ХІХ ст.». Науковий консультант – В.А. Брехуненко. З 2002 року – директор Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України Національної Академії наук України. Редактор Альманаху цього відділення: «Козацька спадщина» (2004-2008 рр., чотири випуски).

З 2012 р. – редактор альманаху «Фронтири міста», присвяченого проблемам урбаністики. З 2012 р. – співробітник науково-дослідного інституту історичної урбаністики (на громадських засадах). Організатор 12 всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України, Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Сфери наукових інтересів: кордонний простір Степової України і Північно-Західного Кавказу, історія кочових народів Східної Європи у ХVIII – на початку ХIХ ст. Автор більше 100 наукових і публіцистичних праць.

E-mail:

Рецензії на праці та публікація про В.В. Грибовського:

Кульова В. Останній кошовий. Владислав Грибовський досліджує соловецьку епопею отамана Петра Калнишевського // Хрещатик: Київська муніципальна газета. – № 63 (2466). – 30 квітня 2004 р.

Абросимова С.В. [Рец.] В.В. Грибовський. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004 // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАН України. – Запоріжжя-Нікополь: РА «Тандем-У», 2005. – С. 125-127.

Голуб І. Калнишевими шляхами // Свічадо: літературно-художній альманах. – Дніпропетровськ, 2006. – № 3-4. – С. 196-207.

Ченцова Н.В. [Рец.] Шлях від Січі до Соловків: Петро Калнишевский та його доба: Збірник документів та матеріалів / Гол. упорядник В.В. Грибовський. – К., 2009 // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 231-234.

Старостін В. Петро Калнишевський та його доба // Експедиція ХХІ. Історична, культурологічна газета. – № 1 (91). – 2010. – С. 7.

Грибовський Владислав Володимирович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 206-214.

Монографії, археографічні видання, брошури В.В. Грибовського, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), А. Бойком, Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Неопалима купина козацька. До 350-ї річниці заснування Чортомлицької Запорозької Січі. 1652-2002 роки: науково-популярні нариси. – Нікополь: КП «Південна зоря», 2002. – 26 с.

Кошовий отаман Петро Калнишевський. Монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004. – 130 с.

Іван Сірко в історичній спадщині Нікопольщини (до 400-роковин народження кошового отамана Чортомлицької Січі І.Д. Сірка). – Нікополь: ТРК «Південна зоря», 2005. – 36 с.

Петро Калнишевський / Серія: Про Україну з гонором та гумором. Кошові отамани. – Київ, 2007. – 72 с.

Пейссонель Ш., де. Записка про Малу Татарію / Пер. з фр. В. Лотошникової; вступ. ст., прим. і коментарі В. Грибовського. – Дніпропетровськ: «Герда», 2009. – 80 с.

Петро Калнишевский та його доба: Збірник документів та матеріалів / Гол. упорядник, вст. ст., ком. В.В. Грибовський. – К., 2009. – 432 с. (за участі В.І. Мільчева та І.Л. Синяка).

Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський). Подорожі на Запорозьку Січ у 1749-1750 і 1751 рр. / Упорядники: В. Грибовський, В. Мільчев. – К., 2012. – 100 с.

Пейссонель Ш.-К. Записка о Малой Татарии / пер. с фр. В.Х. Лотошниковой / вступ. ст., прим. и ком. В.В. Грибовский. Изд.-е 2: испр. и доп. – К., 2013. – 110 с.

Перепоховання Івана Сірка у 1967 р. Збірка документів / Упор. В.В. Грибовський. – К., 2013. – 100 с.

Найважливіші статті В.В. Грибовського, що стосуються історії Південної України:

Соціальна структура приазовських ногайців наприкінці XVIII – на початку XIX ст. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2001. – С. 87-94.

Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 6. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. – С. 151-171.

Формування локальної групи причорноморських ногайців // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип. 4. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2004. – С. 279-306.

Запорожці і ногайці в контексті Великого Кордону // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. – Вип. 1. – Нікополь-Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – С. 95-131.

Територія розселення і характер відносин причорноморських ногайців із землеробським населенням українського степового порубіжжя у період 1739-1768 років // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАНУ. – Вип. 2. – Нікополь-Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С. 60-76.

Містечко Микитине і Микитин перевіз: козацька передісторія міста Нікополя // Датування міста як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід: Матеріали круглого столу (Київ, 24 вересня 2008 р.) / За заг. ред. В. Панченка. – Дніпропетровськ: Герда, 2008. – С. 34-42.

Тенденції трансформації потестарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Запорозької Січі // Кубань-Україна: питання історико-культурної взаємодії. – Вип. 3. – Краснодар: «Картика», 2008. – С. 194-213.

Нівеляція традиційних потестарних і егалітарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Січі // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. праць / редколегія С.І. Світленко та ін. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: Вид.-во ДНУ, 2009. – С. 18-36.

Запорозькі промисли у Східному Приазов’ї в 40-60-х роках ХVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – К., 2011. – С. 55-66.

Буза, горілка і кава в чоловічому просторі кримськотатарського міста кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / Ред. В.В. Грибовський. – Вип. 1. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – С. 58-81.