Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Івлєва Яна Анатоліївна

(Анкета Я.А. Івлєвої)

(01.01.1984, м. Саки) – кандидат історичних наук (2012 р.).

У 2001 р. закінчила Виноградівську середню школу Сакського району. У 2001-2006 рр. навчалася на Євпаторійському педагогічному факультеті Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта), отримавши диплом з відзнакою і здобувши кваліфікацією «вчитель історії та правознавства». У 2007 р. з відзнакою закінчила історико-філологічний факультет РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», здобувши кваліфікацію «викладач історії». У листопаді 2007 – жовтні 2011 р. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У квітні 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Архівні джерела з історії православних сект Таврійської губернії в першій половині ХІХ ст.». Науковий керівник – Ю.А. Святець.

У вересні 2005 – травні 2007 р. – старший лаборант кафедри історії та правознавства Євпаторійського педагогічного факультету Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). З вересня 2006 р. – асистент кафедри історії та правознавства Євпаторійського педагогічного факультету РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). З вересня 2012 р. – старший викладач кафедри історії та правознавства Євпаторійського інституту соціальних наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Сфери наукових інтересів: історія православних сект Таврійської губернії у ХІХ ст., джерелознавство історії Криму, архівна справа. Працює над створенням синтетичної історії сектантів краю. Автор і упорядник більше 30 наукових і методичних праць.

Найважливіші статті Я.А. Івлєвої, що стосуються історії Південної України:

Переселення духоборів і молокан з Таврійської губернії до Закавказького краю у першій половині ХІХ ст. (за матеріалами фондів Державного архіву Автономної Республіки Крим) // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 17. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 119-130.

Інформативний потенціал джерел з історії молоканської секти Таврійської губернії в першій половині ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву в Автономній Республіці Крим) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 19 (у 2-х кн.). Тематичний випуск: «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». – Книга ІІ, частина 1. – К., 2009. – C. 30-44.

Скопецька секта Таврійської губернії в першій половині ХІХ століття: особливості віровчення // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / [ред. кол. З. Білик, Я. Дашкевич, Л. Моравська; відп. ред. Т. Вишневська] / Ін-т релігієзн., Львів. від-ня ін-ту укр. археогр. та джерелозн. ім. М. Грушевського НАН України [та ін.]. – Львів: Львівський музей історії релігії; вид-во «Логос», 2009. – Кн. І. – С. 356-361.

Значение архивных источников в исследовании истории православного сектантства Таврической губернии первой половины XIX в. (на материалах фондов Государственного архива в Автономной Республике Крым) // Архивы и историческая наука: материалы Второй междунар. межвуз. конф. 20 марта 2009 г. / отв. ред. О.А. Барынина. – СПб.: Скифия-Принт, 2009. – С. 86-91.

Джерела з історії духоборської, молоканської та скопецької сект // Київська старовина. – К., 2010. – № 1 (341). – С. 160-172.

Джерельний комплекс з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії в першій половині ХІХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 18. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 247-256.

Класифікація архівних джерел з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини ХІХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 19. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 182-189.

Особливості віровчення таврійських духоборів (на основі записки Й. Корніса про догмати духоборства) // Історія релігій в Україні: науковий щорічник / [упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич] / Ін-т релігієзн.; Львів. від-ня ін-ту укр. археогр. та джерелозн. ім. М. Грушевського НАН України [та ін.]. – Львів: Ін-т релігієзн. – філія Львівського музею історії релігії; вид-во «Логос», 2011. – Кн. І. – С. 391-398.

Статистичні документи з історії православних сектантів Таврійської губернії у першій половині ХІХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 20. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 185-192.

Картографічні джерела з історії таврійських духоборів і молокан у першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІІІ. – С. 288-290.