Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Діанова Наталія Миколаївна

(Анкета Н.М. Діанової)

(28.05.1956, м. Шпола Черкаської обл.) – доктор історичних наук (2013 р.). У 1973 р. закінчила середню школу № 3 м. Шпола Черкаської обл. У 1973-1978 рр. навчалася в Одеському технологічному інституті харчової промисловості імені М. Ломоносова (нині Академія харчової промисловості), отримавши диплом зі спеціальності «Інженер-технолог». Впродовж 1981-1988 рр. працювала бібліотекарем в Центральній бібліотечній системі ім. І. Франка. З 1988 р. – викладач історії та суспільних дисциплін в Одеському професійно-технічному училищі № 8. У 1988-1993 рр. заочно навчалася в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова, отримавши диплом зі спеціальності «Історія». У 1994-1997 рр. навчалася в заочній аспірантурі. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.)». Науковий керівник – О.А. Бачинська.

З вересня 1994 р. – асистент кафедри історії України Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, з вересня 1999 р. – старший викладач, з червня 2004 р. – доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. З жовтня 2008 р. по жовтень 2011 р. перебувала у докторантурі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У травні 2013 р. захистила докторську дисертацію «Науково-просвітницька діяльність вищого православного духовенства Південної України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)». Науковий консультант – О.А. Бачинська.

Сфери наукових інтересів: соціально-економічна та церковна історія Південної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Займається пошуком та введенням до наукового обігу джерел з церковної історії південного регіону. Працює над дослідженням внеску вищого православного духовенства у розвиток історичної науки, освіти та православної церкви в південних єпархіях впродовж ХІХ ст. Автор і упорядник близько 100 наукових праць (зокрема, 2 монографій, бібліографічного посібника та наукових статей).

Рецензії на праці Н.М. Діанової:

Новікова Л.В. Етнічна та конфесійна історія південноукраїнських міст кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. у виданнях одеських науковців: новий етап наукового синтезу // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15. – Вип. 21. – С. 221-227. – Рец. на кн.: Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIIІ – перша половина ХІХ ст.): монографія / Н.М. Діанова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 176 с.

Білоусова Л.Г. Святині православної духовності // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2011. – Т. 16. – Вип. 1/2 (5/6). – С. 303-305.

Петренко І.М. [Рецензія] // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 62 (7). – С. 689-690. – Рец. на кн.: Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець XVIII – початок ХХ ст.): монографія / Н.М. Діанова. – Одеса: Фенікс, 2012. – 319 с.

Монографії та бібліографічне видання Н.М. Діанової, що стосуються історії Південної України:

Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIIІ – перша половина ХІХ ст.). – Одеса: Астропринт, 2010. – 176 с.

Розвиток православ’я на півдні України кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії): бібліогр. покажч. / ОНУ імені І.І. Мечникова; автор-упоряд.: В.В. Самодурова, Н.М. Діанова, В.С. Кочмар; наук. ред. та авт. вступ. ст. Н.М. Діанова; відп. ред. М.О. Подрезова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 440 с.

Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Одеса: Фенікс, 2012. – 319 с.

Найважливіші статті Н.М. Діанової, що стосуються історії Південної України:

Науково-релігійна діяльність єпископа Порфирія (Успенського) // Історія релігій в Україні: наук. щорічник, 2007. – Львів: Логос, 2007. – Кн. 1. – С. 344-355.

Роль католицького населення у розвитку міст Південної України в першій половині ХІХ ст. // Записки історичного факультету. – Вип. 19. – Одеса, 2008. – С. 171-181.

Nineteenth Century Jewish Odessa // The Odessa Connection. – Diplomatic Academy of Vienna. Favorita Papers / еd. by Melanie Sully. – 2008. – P. 61-67.

Співпраця православного духовенства Південної України з Одеським товариством історії і старожитностей // Науковий вісник. Серія: Науки: економіка, політологія, історія / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. Асоц. молодих науковців. – 2009. – № 10 (88). – С. 210-223.

Проповідницька діяльність Херсонських архієпископів у другій половині ХІХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 44 (№ 2). – С. 76-81.

Роль архієпископа Інокентія (Борисова) у відродженні православних святинь Криму // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № ХІІ-ХІІІ. – С. 186-192.

Архієпископ Никанор (Бровкович) як науковий та релігійний діяч // Наукові праці Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХІ. – С. 326-329.

Місіонерська діяльність архієпископа Никифора (Феотокі) на Півдні України // Чорноморський літопис: наук. журн. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – С. 58-62.

Православ’я у Новоросійському університеті // Інтелігенція і влада: громадсько-політ. наук. зб. Серія: Історія. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 27. – С. 30-38.

Діяльність Катеринославської вченої архівної комісії: церковно-релігійний аспект // Історія релігій в Україні: наук. щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів: Ін-т релігієзнавства – філія Львів. музею історії релігії; вид-во «Логос», 2012. – Кн. 1. – С. 375-384.