Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 36 1926. – Правила користування студентами книжками з бібліотеки Бердянського педтехнікуму

Правила

користування студентами книжками з бібліотеки Педтехнікума слід.:

Белетристичні російські та українські книжки даються на 10 днів.

Наукові книжки, що рекоменд. лекторами для читання, даються на 2 тижні.

Книжки, котрі потрібні учню для докладів по рекомендації лектора, даються на 2 тижні.

Книжки, потрібні для лаборат. прораб. згідно вказівкам лекторів, даються на 1 триместр.

Енциклопед. словник, наукові журнали, як-то: «Народн. вчитель», «Радянська Освіта», «Шлях Освіти» та інші, на дом не даються.

Розшматована книжка мусить бути переплетена за рахунок читача.

Правила користування читальнею.

В читальні забороняється голосно балакати і палити цигарки.

Часописами можна користуватись лише в читальні і забороняється виносити їх з читальні.

За порядком в читальні стежить черговий по читальні студент.

Книжки з бібліотеки Технікума видаються лише під особисту росписку.

Керуючий Педтехнікумом

Зав. бібліотекой Є. Лазарева

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 294. Оригінал.