Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 31 1926, грудня 29. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянський

Педагогічний Технікум

29/ХІІ 1926 року

Ч 206

м. Бердянськ

До НАРКОМОСУ Укр. Профосвіти. Пед. вертикаль

Бердянський Педтехнікум переживає час внутрішньої перестройки, переходу до повного виконання завдань НКО, як педагогічної вищої вузькофахової школи, що постачає робітників для масової школи соц. виховання. На цю цільову установку звернуто увагу всього колективу Т-му, і нині маємо вже перші наслідки планової педагогізації школи:

а) загальне підготування студентів поліпшується, чому сприяє досить високий % вступників до I курсу з профшкіл (60 %), а решта готується на підготовчих курсах, що існують при Т-мі;

б) педагогічний цикл проходить цілком за планом НКО;

в) реорганізований кабінет соц. виховання обслуговує не тільки студентів і місцеве вчительство, а через своє Метод. Консульт. Бюро і школи ближчих районів Маріупольщини, Мелітопольщини, Запоріжжя та Сталінщини, що економічно тяжать до Бердянського;

г) Технікум фактично керує роботою Рай. Метод. Бюро;

д) Технікум зв’язався з типовою сільською 4-х літкою на селі (Старо-Петровське за 8 верстов), як із досвідною, де переводяться спроби зв’язку навчання з сільсько-господарчим виробництвом; в цій та міській 3-й (укараїнськ.) 7-річ. трудшколі переводиться педпрактикум, а конденсований курсовий винесений на села.

Але Технікум потребує ще багато уваги, праці, обміну досвідом з іншими Технікумами та керівництва НКО.

Для підвищення педсправи Комітет намічає такі заходи:

1. Глибоке ознайомлення з постановкою всеї учбової частини трьох ліпших, за вказівками НКО, Педтехнікумів на Вкраїні. Для цього шляхом не менш трьохденного перебування під час навчання три представника Бердянського Педтехнікуму по 1 від циклу знайомляться з програмами, організацією та переведенням навчальної роботи; повернувшись, роблять докладні звіти та обговорення, що можна прикласти до життя нашого Педтехнікуму. Делегати відряджаються з таким розрахунком, аби планова праця в Технікумі не порушувалася; для цього на два […] [66] складається спеціяльний уклад роботи. Гроші на витрати по подорожі потрібні в розмірі біля 270 карб., які Технікум міг би винайти із спецкоштів.

2. Аби встановити обмін досвідом з іншими Педтехнікумами, повніший зв’язок між стажерами й масовим учительством району, а також стимулювати пед. склад та студентський актив до підсилення праці, видати чергове число «Бюлетеню Бердян//ського Педтехнікума», видрукованим на 400 примірників у друкарні на 5 друкованих аркушів, умістивши, крім офіційних та керуючих матеріялів, декілька невеликих науково-популярних праць викладачів та інших літературних спроб студентів, що були б корисними для масової школи. При такій постановці справи друкарські витрати в сумі (60 карб. друков. аркуш х 5) 300 карб. можна було б покрити за допомогою Округової інспектури Наросвіти (принципову згоду маємо), з тим, що їй передається певна кількість примірників видання для шкіл Округи. Матеріял та редакційні сили відповідні маємо.

Педтехнікум просить: а) дозволити витрату 270 карб. зі спеціальних коштів Технікуму на подорожі лектури для вивчення педсправи у ліпших Педтехнікумах Республіки, рекомендувавши Технікуми; б) дозволити випустити на правах рукопису друковане число «Бюлетеня» з матеріялами пед. науково-популярного характеру, вишукавши засоби для видання на місці.

Керуючий Бердянським Педтехнікумом /Порада/

Секретар /Бугай/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 278 – 278 зв. Копія.

Примітки

66. У тексті одне слово не прочитано.