Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 35 1926. – Доповідь завідувача бібліотекою Є. Лазаревої про бібліотеку Бердянського педтехнікуму

Доклад про бібліотеку Бердянського Педтехнікуму

Бібліотека має 13252 кн. У постійнім рухові знаходяться біля 8000 книжок. Останніми майже зовсім ніхто не користується.

Всю бібліотеку розподілено на такі 10 відділів:

Загальний відділ – 2861 кн.

Філософія – 256 кн.

Антирелігійний – 20 кн.

Соціяльні науки – 1984 кн.

Філологія – 465 кн.

Чисті науки – 1029 кн.

Прикладні науки – 330 кн.

Мистецтво – 68 кн.

Література – 4837 кн.

Історія та географія – 1402 кн.

Що торкається до зміста книжок, то ними читачі нашої бібліотеки користуються таким чином: другий й третій курси беруть книги переважно політичного та педагогічного змісту. Тоді як перший курс користується головним чином белетристикою з українською мовою. Якої, на жаль, дуже мало: всього мається українських книжок 94 примірника, з яких 70 має розмір брошур. Необхідно негайно цей відділ поповнити. Спостерігається також брак підручників, особливо по природознавству та сільському господарству. В сучасний момент знаходиться на руках у студентів 323 кн. по окремим галузям. Для того, щоб більш докладно // уявити собі рух книги, додається до цього таблиця руху книг за минулий рік.

Відділ бібліо-теки Рух книг та журналів Чис-ло ви-да-чі кни-жок (Y) Число читачів Показ-ник руху книг(Y:X) Показ-ник чи-таль-ності (Y:Z)
Було на поча-ток 1925 р. За відчит. рух Сту-ден-тів Ви-кла-да-чів Ін-ших. Всьо-го (Z)
При-були Ви-були […] [74] (Х)
0. Загаль-ний 2798 65 2861 1276 150 20 35 205 0,4 6,2
1. Філо-софія 256 256 16 0,06 0,07
2. Анти-реліг. 20 20 17 0,8 0,08
3. Соція-льні науки 1633 365 14 1974 3056 1,5 14,9
4. Філо-логія 465 465 10 0,02 0,04
5. Чисті науки 956 76 3 1029 4125 4 2,1
6. При-кладні науки 330 330 270 0,8 1,3
7. Мисте-цтво 44 24 68 40 0,58 0,19
8. Літера-тура 4709 130 2 4837 5112 1,05 2,49
9. Істо-рія та гео-графія 1296 10 1306 176 0,13 0,85
12505 670 19 13156 14098

Таким чином, можливо зазначити, що інтерес студентів зосереджується на педагогіці та суспільнознавстві. Крім книжок, бібліотека передплачує багато газет [й] та часописів.

Читачів цікавлять майже всі газети та журнали, але звертають увагу переважно на центральні Московські газети. З журналів частіше всього читають «Знання», «Молодий більшовик», «Червоні квіти» та «Октябрьські всходи».

В останній час помічається зменшення відвідування читалень з боку читачів. Це з’ясовується // збільшенням передплачування власних газет самими студентами. Слухачі виявили побажання, щоб читальня ще передплачувала слідуючі щоденники: «Крестьянская газета», «Народный учитель» та «Комсомолець України».

Що торкається до гострих потреб книгозбірні, то раніш всього необхідно звернути увагу на політурну справу, то як власна палітурня не має змоги виконати замов книгозбірні, наприклад: з 30 січня 1925 р. до 15 липня 1926 р. власна палітурня переплела 325 книг, а книгозбірня потребує не менш як 1000 на рік перепльотів. Зараз книг без палітурок мається 1386 (нових). Отже, не переплетені книги повертаються розшматовані та с загубленими сторінками. Бажано мати зв’язок з Харківською державною книгозбірньою з метою одержувати постійний інструктаж про вдосконалення бібліотечної справи.

Лазарева

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 292 – 293. Оригінал.

Примітки

74. У тексті кілька слів не прочитані.

й Крім книжок, бібліотека передплачує багато газет… – Станом на 1925 р. в Україні видавалося 75 газет, у тому числі 29 газет українською мовою.