Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Турков Володимир Вікторович

(Анкета В.В. Туркова)

(31.05.1963, м. Суми) – кандидат історичних наук (1997 р.), доцент (2004 р.).

У 1980 р. закінчив середню школу № 4 м. Суми. У 1980 – 1983 рр. – служба в збройних силах. У 1883 – 1988 рр. навчався на історичному факультеті Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Вчитель історії та суспільствознавства”.

У 1988 – 1991 рр. працював вчителем історії у середніх школах м. Суми. В 1991 р. – викладач кафедри всесвітньої історії Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка. 1992 – 1995 рр. – навчання в цільовій аспірантурі у Харківському державному університеті імені В.Н. Каразіна по спеціальності “всесвітня історія”. У 1995 р. повернувся на роботу викладачем кафедри всесвітньої історії Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію “Політика Росії щодо переселення бессарабських болгар на південноукраїнські землі в 1856 – 1871 рр.”, 07.00.02 – всесвітня історія. Науковий керівник – Є.П. Пугач.

З 2001 р. – викладач кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2004 р. отримав звання доцента кафедри історії України СумДПУ ім. А.С. Макаренка.

Сфера наукових інтересів: історія болгарської національної меншини України у 20 – 30-х рр. ХХ ст.

Вибрані статті В.В. Туркова, що стосуються історії Південної України:

До питання про внутрішню європейську міграцію: переселення болгар на південь України // Актуальні проблеми дослідження та викладання нової історії країн Західної Європи та Америки. – Одеса, 1992. – С. 59 – 61.

Причини переселення бессарабських болгар на південноукраїнські землі (1857 – 1860) // Адміністративнотериторіальний устрій України крізь призму інтересів регіонів та держави. Духовна культура і етнос, традиції населення історикогеографічних регіонів України та засоби їхнього виявлення в сучасних умовах. – Харків, 1994. – С. 136 – 137.

Деякі аспекти міжнародних наслідків Кримської війни // Матеріали міжнародної наукової конференції “Східна (Кримська) війна 1853 – 1856 рр. та захист Севастополя”. – Севастополь, 1994. – С. 71 – 73.

Материалы по истории переселения бессарабских болгар на южноукраинские земли в конце 50-х – начале 60-х ХIX века в фондах архива внешней политики России // III Дриновские чтения. Проблемы источниковедения, историографии истории и культуры Болгарии, истории болгаристики. Тезисы докладов 25 – 27 октября 1994 г. / Ред. кол. Г.И. Чернявский (отв. ред.), В.И. Кадеев, В.И. Секишев и др. – Харьков, 1994. – С. 45 – 46.

Наукова спадщина М.С. Державіна при вивченні історії переселення бессарабських болгар на південноукраїнські землі у 60-ті рр. ХІХ ст. // Наукова спадщина М.С. Державіна і розвиток слов’янознавства: матеріали міжнародної наукової конференції 15 – 17 травня 1995 р. / Відп. за вип.: проф. В.М. Тихомиров, доц. В.Ф. Шевченко, проф. В.К. Іваненко. – Запоріжжя, 1995. – С. 95 – 96.

Діяльність російської дипломатії по переселенню бессарабських болгар на південноукраїнські землі (кінець 50-х – початок 60-х рр. ХІХ ст.) // Болгарський щорічник. – Т. 2. / В.І. Кадєєв (гол. ред.), Г.І. Чернявський (заст. гол. ред.), С.Ю. Страшнюк (відп. ред.) та ін. – Харків-Софія, 1996. – С. 101.

Дейноста на руското правителство по настаняването й устройването на бесарабските бьлгари в Приазовието (60 – те – началото на 70 – те години на ХІХ в.) // Българите в Северното Причерноморье. Изследования й материали. – “Св. Кирилл и Мефодий” / Съст.: доц. Петър Тодоров. – Велико Търново, 1997. – Т. 6. – С. 241 – 251.

Материалы по истории переселения и обустройства бессарабских болгар в Приазовье в 60-х годах ХІХ ст. в фондах Российского госудаственного исторического архива // Дриновський збірник / Том ІІ. Академічне вид-во ім. проф. Марина Дринова / Ред. кол.: доц., к.і.н. С.Ю. Страшнюк, (гол. ред.), проф., д.і.н. С.Б. Сорочан (заст. гол. ред.), к.і.н. Н.В. Аксьонова (відп. секр.) та ін. – Харків, Софія. 2008. – С. 146 – 151.

Хозяйственное обустройство бессарабских болгар в Приазовье (60 – ые – начало 70 – ых годов ХІХ ст.) // Дриновський збірник / Ред. кол.: С.Ю. Страшнюк, С.Б. Сорочан, Н.В. Аксьонова та ін. – Харків-Софія: Акад. видавн. ім. проф. Марина Дринова, 2009. – Т. ІІІ. – С. 268 – 275.