Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Флоровський Антоній Васильович

Валерій Левченко

(1.12.1884, м. Єлисаветград – 27.03.1968, м. Прага) – доктор історичних наук (1936 р.), ординарний професор (1948 р.).

У 1903 р. закінчив 4 класичну гимназію м. Одеси. У 1903 – 1908 рр. навчався на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету. У 1908 – 1911 рр. залишений на кафедрі російської історії Новоросійського університету для підготовки до професорського звання.

У 1907 – 1911 рр. викладав в Одеському комерційному училищі. З жовтня 1911 р. – приват-доцент, з 1916 р. – професор кафедри російської історії Новоросійського університету. З 1915 р. читав лекції на Одеських вищих жіночих курсах, а в 1917 – 1918 рр. – на економічному факультеті Одеського політехнічного інституту.

У 1916 р. у Московському університеті захистив магістерську дисертацію “Состав Законодательной комиссии 1767 – 1774 гг.”.

Професор Одеського гуманітарно-суспільного інституту (1920 – 1921 рр.), Одеського археологічного інституту (1921 – 1922 рр.), Одеського інституту народного господарства (1921 – 1922 рр.) і Одеського інституту народної освіти (1921 – 1922 рр.).

Дійсний член Одеського слов’янського благодійного товариства (з 1911 р.), Одеського бібліографічного товариства (з 1912 р.), Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (з 1912 р.), Одеського товариства історії і старожитностей (1911 – 1922 рр.). З 1920 р. по 1922 р. працював в Одеському обласному архівному управлінні, у 1921 – 1922 рр. – в Одеській публічній бібліотеці (у 1922 р. – директор).

19 вересня 1922 р. висланий з країни згідно декрету ВУЦВК “Про адміністративне вислання за кордон” від 1 серпня 1922 р.

У 1923 – 1930 рр. очолював історико-філологічне відділення Російської навчальної колегії. З 1933 р. по 1939 р., після нострифікації свого російського диплому, викладав історію Росії на філософському факультеті Карлова університету. У 1939 р. переведений до науково-дослідного Слов’янського інституту. У 1948 – 1957 рр. – ординарний професор кафедри російської історії Карлова університету.

З 1923 р. експерт облікової комісії Російського закордонного історичного архіву, який збирав видання і документи політемігрантів. З 1924 р. – член празького Російського історичного товариства (у 1938 – 1940 рр. – голова). З 1929 р. – член Слов’янського інституту в Празі. Учасник з’їздів російських вчених за кордоном: Празького (1924 р.), Белградського (1928 р.), Софійського (1930 р.).

Докторську дисертацію “Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений (X-XVIII вв.)” захистив у 1936 р. У 1957 р. отримав ступінь доктора історичних наук згідно нових правил про вчені звання у Чехословаччині.

Сфери наукових інтересів: аспекти соціально-економічної історії та історії права Російської імперії у XVIII-ХІХ ст., історія чесько-східнослов’янських зв’язків, починаючи від давньої історії до ХІХ ст., історія Угорської Русі.

А.В. Флоровський з початку своєї наукової діяльності вивчав історію кріпосного права в Російській імперії, у тому числі у південних губерніях, з часів Катерини II до процесу його скасування та селянське питання у 1860 – 70-х рр. Незважаючи на суперечність деяких положень, його праці, завдяки широкій документальній базі, зберігають свою цінність. На зламі 1910 – 20-х рр. вів наукову роботу, використовуючи виключно матеріали одеських архівів і бібліотек. Знайшов і опублікував невідомі науковій спільноті документи з історії південного краю – “Собрание высочайших грамот и указов…”.

Автор і упорядник понад 50 опублікованих наукових праць (зокрема, 5 монографій, 2 брошур, понад 40 наукових статей).

Публікації про А.В. Флоровського та рецензії на його праці:

Зайончковский П.А. Антоний Васильевич Флоровский [Некролог] // История СССР. – 1969. – № 2. – С. 251.

Аксенова Е.П. Флоровский Антоний Васильевич // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции: первая треть ХХ века. – М., 1997. – С. 650 – 652.

Попова Т.М. Флоровський Антоній Васильович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Т. 4. – Одеса, 2000. – С. 294 – 299.

Волченюк В.В. Професор Новоросійського університету А.В. Флоровський: віхи біографії (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2002. – Вип. 12. – С. 543 – 546.

Листи Антонія Флоровського до В.Т. Галяса // Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження) / Упор. В.М. Хмарський. – Одеса, 2006. – 82 с.

Попова Т.Н. Заметки об изучении интеллектуальной истории А.В. Флоровского // Причорноморський регіон у контексті європейської политики. – Одеса-Ополе-Вроцлав, 2008. – С. 119 – 128.

Попова Т.Н. Проблемы изучения интеллектуальной биографии А.В. Флоровского: К 125-летию со дня рождения // Проблемы славяноведения. – Вып. 11. – Брянск: РИО БГУ, 2009. – С. 147 – 164.

Калінку В.В. Флоровський Антоній Васильович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Т. 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 424 – 427.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 196 – 198, 251, 270 – 271, 273, 315, 348 та ін.

Левченко В.В. “Активный противник Соввласти…”: до історії висилки одеських вчених із країни 1922 р. // З архівів ВУЧК-ГПУНКВД-КГБ. – Київ-Харків, 2012. – № 1 (38). – С. 7 – 24.

Галчева Т.Н., Ковалёв М.В. “…Чтобы сохранить, собрать и (своевременно) передать будущему”. Переписка А.П. Мещерского с А.В. Флоровским (1956 – 1967) // Славянский альманах. – 2014. – Кн. 1 – 2. – С. 84 – 99.

Левченко В.В. Одесские учёные в условиях русской эмиграции первой волны: пути, адаптация, судьбы // Мир глазами историка: памяти академика Юрия Александровича Полякова. – М.: ИРИ РАН, 2014. – С. 139 – 156.

Книги А.В. Флоровського, що стосуються історії Південної України:

Депутаты Войска Запорожского в Законодательной комиссии 1767 г. – Одесса, 1912. – 51 с.

Собрание высочайших грамот и указов в архиве упраздненного Новороссийского и Бессарабского генералгубернаторского управления. – Одесса: тип. Епархиального дома, 1912. – 32 с.

Пикинерский вербунок в Новороссии. – Одесса: “Славянская” тип. Е. Хрисогелос, 1916. – 15 с.

“Воля панська та воля мужицька”. Сторінки з аграрних розрухів у Новоросії. 1861 – 1863. – Одеса: Українське Державне видавництво, 1922. – 72 с.

Найважливіші статті А.В. Флоровського, що стосуються історії Південної України:

Из материалов по истории прикрепления крестьян в Южной России // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1911. – Т. XXIX. – Материалы. – С. 59 – 81.

Депутаты Войска Запорожского в Законодательной комиссии 1767 г. // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1912. – Т. XXX. – С. 329 – 377.

Отечественная война и Новороссийский край // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1913. – Т. XXXI. – Исследования. – С. 23 – 51.

Несколько фактов из истории русской колонизации Новороссии в начале ХІХ в. // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1919. – Т. ХХХІІІ. – С. 25 – 40.

Крестьянская реформа и высшая администрация Новороссийского края // Посев: Литературно-критический и научно-художественный альманах. – Одесса: Всеукраинское Государственное издательство, 1921.

Освобождение крестьян по проектам губернских комитетов Новороссийского края // Учёные записки Высшей Школы г. Одессы. – 1921. – Т. 1. Вып. 1. Отдел гуманитарнообщественных наук. – С. 33 – 57.

Памяти Е.Н. Щепкина // Народное просвещение. – 1922. – № 6 – 10. – С. 68 – 69.