Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Шандра Валентина Степанівна

(Анкета В.С. Шандри)

(20.07.1952, с. Бубнівська Слобідка Золотоніського р-ну Черкаської обл.) – доктор історичних наук (2002 р.), професор (2010 р.).

У 1974 р. закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка й почала працювати в Центральному державному історичному архіві України у м. Києві на посадах молодшого, старшого наукового співробітника, методиста, завідуючої відділом. Без відриву від архівної роботи захистила кандидатську дисертацію “Організація і функціонування діловодної служби Управління Київського навчального округу (1832 – 1917 рр.)” (1988 р., науковий керівник – Б.Г. Литвак, захист у Всесоюзному науково-дослідному інституті документознавства і архівної справи, м. Москва).

У 1990 – 1991 рр. – науковий співробітник групи Археографічної комісії Інституту історії АН УРСР. У 1991 – 1997 рр. – завідувач відділу джерел з історії України XIX – початку XX століття Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, у 1997 – 2002 рр. – завідуюча сектором історії і теорії архівної справи Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства.

Докторську дисертацію “Інститут генерал-губернаторства в Україні XIX – початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій” (2002 р., науковий консультант – Г.В. Боряк) захистила в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

Від 2002 р. – провідний науковий співробітник відділу історії України XIX – початку ХХ століття Інституту історії України НАН України.

Лауреат премій імені М.С. Грушевського Президії НАН України (1998 р.), Державного комітету архівів України імені Василя Веретенникова (2001 р.); відзначена знаком “За наукові досягнення” Міністерства науки і освіти України (2006 р.), почесною грамотою Кабінету міністрів України (2012 р.). Книжка “Донеччина: адміністративно-територіальний і відомчий поділ (кінець XVIII – початок ХХ ст.)” (К., 2015), як одна з серії видань “Студії з регіональної історії. Степова Україна” відзначена дипломом Всеукраїнського рейтингу “Книжка року” в номінації “Минувшина”: Популярні видання.

Сфера наукових інтересів: історія влади і владних інституцій ХІХ століття.

Під її керівництвом підготовлено 5 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Загальна кількість праць: 89; монографій – 4, археографічних видань – 8, брошур – 2, наукових статей – 75.

Публікації про В.С. Шандру та рецензії на її праці:

Бездрабко В. Українські губернії ХІХ ст. у кордонах Російської імперії: нове прочитання // Дзеркало тижня. – 2006. – 25 серпня. – № 32.

Демченко Т., Тарасенко О. Рец.: Шандра В.С. Генералгубернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. – К.: НАН України, 2005. – 427 с. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2006. – Т. CCLII: Праці Комісії спец. (допоміжних) істор. дисциплін. – С. 783 – 790.

Гейда О.С., Демченко Т.П. Рец.: Шандра В. Совісні суди в Україні (остання чверть XVIII – середина ХІХ ст.) // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 202 – 207.

Захарчук А.С. Совісні суди – спроба міждисциплінарного дослідження правової системи України. Шандра В.С. Совісні суди в Україні (остання чверть XVIII – середина ХІХ ст.) / Наук. ред.

О.П. Реєнт. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 266 с. // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (7). – С. 105 – 106.

Реєнт О.П. Шандра Валентина Степанівна // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2013. – Т. 10: Т-Я. – С. 592 – 593.

Книги В.С. Шандри, що стосуються історії Південної України:

Селянський рух на Україні. 1826 – 1849 рр.: Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1985. – 504 с.

Робітничий рух на Україні (Становище та боротьба робітничого класу, 1861 – 1884 рр.): Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1986. – 485 с.

Селянський рух на Україні. 1850 – 1861 рр.: Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1988. – 450 с.

Робітничий рух на Україні (1885 – 1894 рр.): Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1990. – 440 с.

Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874 – 1885): у 2 т. – К.: Наукова думка, 1994 – 1995. – Т. 1. – 647 с.; Т. 2. – 584 с.

Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок ХХ ст. – К.: Інститут історії України, 2005. – 427 с.

Совісні суди в Україні (остання чверть XVIII – середина XIX ст.). – К.: Інститут історії України, 2011. – 266 с.

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання. – К.: ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2015. – 808 с.

Донеччина: адміністративно-територіальний і відомчий поділи (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – К.: Інститут історії України, 2015. – 78 с.

Вибрані статті В.С. Шандри, що стосуються історії Південної України:

Україна у складі Російської імперії // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С. 284 – 320.

Державна служба в українських губерніях Російської імперії // Історія державної служби в Україні. – У 5 – ти т. – К.: НікаЦентр, 2009. – С. 279 – 318.

Chlopi ukrainski na Syberii: miedży utratą pamieci historycznej a tworzeniem nowej tożsamości // Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej. – Szczecin, 2011. – S. 147 – 154.

Дозвілля і культурні запити чиновників українських міст у спогадах і оцінках сучасників (ХІХ – початок ХХ ст.) // Джерела локальної історії. Культурний побут городян ХVІІІ – перша половина ХХ ст.: Збірник наукових праць. – К., 2013. – С. 312 – 324.

Формування державних інституцій на Півдні України в ХІХ ст.: історичний інваріант // Схід і Південь України: час, простір, соціум. – У 2-х т. – Т. 1: Колективна монографія. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 192 – 205.