Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Чорна Ліана Володимирівна

Лілія Циганенко

(21.06.1971, смт Новгородка Новгородківського р-ну Кіровоградської обл.) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2012 р.).

У 1993 р. закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Отримала диплом за спеціальністю “Історія”, кваліфікація “Історик, викладач історії”.

З 1994 р. – викладач, доцент історичних кафедр Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Кандидатську дисертацію “Південно-Західний відділ Російського Географічного Товариства та його роль в українському національному відродженні” захистила в 2005 р. Науковий керівник – А.К. Тичина З 2012 р. є дійсним членом Національної Спілки краєзнавців України.

Декан факультету української філології та соціальних наук (2015 р.) Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Сфери наукових інтересів: українська історіографія, зарубіжне українознавство, історія України ХІХ ст., міжетнічні стосунки. В контексті дослідження історії Півдня України цікавлять передусім проблеми іноземної колонізації Південної Бессарабії та формування поліетнічної мозаїки регіону, культура і побут народів краю, стародавня історія Північно-Західного Причорномор’я, етнота соціополітичні проблеми розвитку регіону.

Автор 27 наукових праць.

Публікація про Л.В. Чорну:

Чорна Ліана Володимирівна // Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ІДПІ / Укладач: О. Колесников / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – С. 97 – 98.

Книги Л.В. Чорної, що стосуються історії Південної України:

Українське Подунав’я: роки незалежності (історичний нарис). – Одеса: Астропринт, 2008. – 290 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. Навчально-методичний посібник / під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 246 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.) Навчальнометодичний посібник / під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 216 с. (у співавторстві).

Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М. Лебеденко, Л.Ф. Циганенко та інші; відп. упорядник Н.О. Гончарова. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів /Упорядники: Л.Ф. Циганенко, Н.О. Гончарова та ін. – Т. 1. – Ізмаїл, 2015. – 274 с. (у співавторстві).

Найважливіші статті Л.В. Чорної, що стосуються історії Південної України:

Окремі джерела про діяльність Південно-Західного відділу Російського Географічного Товариства // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – Ізмаїл. – 1997. – Вип. 1. – С. 24 – 29.

Переселення гагаузів у Буджак та облаштування їх господарства у ХVІІІ-ХІХ ст. // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід: Збірник наукових статей. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; СМИЛ, 2013. – C. 279 – 282.

Краєзнавчі дослідження Південної Бессарабії у діяльності Одеського товариства історії і старожитностей // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю ІДГУ (15 – 17 жовтня 2015). – Т. 1: Історія. Економіка. Педагогіка. – Ізмаїл, 2015. – С. 83 – 85.