Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 176 1929. – Правила та програма прийому до Бердянського педагогічного технікуму на 1929 – 1930 навчальний рік

Правила й програм

для вступу до Бердянського Педагогічного Технікуму

на 1929 – 1930 учбовий рік

Бердянський Педагогічний Технікум є вища педагогічна школа, що готує масового робітника освіти для молодшого концентру трудових шкіл.

До Педтехнікума приймаються особи віком від 17 – 35 років. Приймальна комісія може в окремих випадках допустити до іспитів осіб молодшого (на 1 – 6 міс.) та старшого віку.

Бідніші студенти Педтехнікуму, а з них в першу чергу робітники, наймити, бідняки-селяни забезпечуються державними стипендіями в розмірі 25 карб. на місяць та стипендіями окружного та районового бюджетів в розмірі […] [185] карб. 50 коп. на місяць.

Осіб, що бажають вступити до Педтехнікуму, зараховують після складання іспитів.

Примітка: Особи, що скінчили профшколу, при вступі за інших рівних умов мають перевагу.

Разом із заявою про бажання вступити до Технікуму до приймальної комісії обов’язково подаються: 1) метрика, 2) довідка про освіту та довідка від Державної лікарської установи про здоров’я, 3) заповнена анкета за встановленим зразком з відповідними документами, що стверджують правильність наведених в анкеті даних, 4) дві фотографічні картки.

Одночасно з заявами вноситься платня за переведення іспитів у такому розмірі:

Селяни, що платять с.-г. податок від 30 до 50 крб. – 1 крб.

Селяни, що платять с.-г. податок від 50 до 100 крб. – 3 крб.

Селяни, що платять с.-г. податок від 100 до 300 крб. – 10 крб.

Селяни, що платять с.-г. податок від від 300 і більше – 15 крб.

Робітники від 1 до 3 крб. в залежності від заробітку.

Службовці від 3-50 до 10 крб. в залежності від заробітку.

Кустарі незалежно від заробітку 6 крб.

Особи вільних професій не члени профспілок 30 крб.

Прийом заяв проводиться з 1-го травня до початку іспитів. Заяви можна надсилати поштою.

Іспити почнуться 5 вересня.

Осіб, яких позбавлено виборчих прав, до Технікуму не приймається.

Кожний вступник обов’язково подає довідку про соціяльний стан від сільради, КНС або від адміністрації підприємства.

Типова довідка така:

Прізвище, ім’я та по батькові.

Чи живе на свій заробіток, чи на утриманні; розмір заробітку вступника або того, на утриманні кого він знаходиться.

Майновий стан вступника або тих, хто його утримують (точно перерахувати майно рухоме й нерухоме до революції й тепер).

Скільки платить податку.

Чи має виборчі права сам вступник, чи був коли позбавлений раніш виборчих прав і за що.

Соціяльний стан батьків незалежно від того, чи знаходиться вступник на його утриманні. Чи були позбавлені виборчих прав батьки та за що, чи користуються вони виборчими правами тепер.

Особи, що не мають закінченої освіти, допускаються до іспитів без довідки про освіту, зазначивши, яким шляхом вони здобули освіту.

Обсяг знань, потрібних для вступу

Соціяльно-економічні дисципліни. Економічна географія С.Р.С.Р та У.С.Р.Р. Історія клясової боротьби. Радянське будівництво і економіка. Українська мова. Вміти грамотно висловлювати свої думки українською мовою на письмі й усно; бути знайомим з головними творами видатних українських, російських та чужоземних письменників XІX і XX сторіччя.

Математика. Досконалі знання з арифметики. Алгебричні знакоположення. Поняття про функційну залежність. Елементарні відомості з теорії сполук. Рівнобіжні лінії. Пропорційні відтінки. Коло. Площина й пряма в просторі. Тригонометричні функції.

Фізика й хемія. Загальні поняття про вимірювання, рух, швидкість, просторення. Маса й енергія. Вектори сили. Моменти. Кружіння. Коливальний рух. Тверді тіла. Рідини й гази. Акустика. Світло. Електрика і магнетизм. Фізичні й хемічні явища. Вода. Молекули й атоми. Кисень. Метали та металоїди. Водень – пероксидат. Сірка. Закон кратних відношень.

Біологія. Загальні відомості з біології. Як збудовано тіло кожного організму. Функціонування організмів. Розвиток і спадковість. Екологія. Наука про еволюцію в органічному світі. Що таке життя.

При Педтехнікумі мається підготовча група.

До підготовчої групи приймаються особи, що закінчили українську семирічну трудову школу, без іспитів.

Особи, що закінчили руську чи іншу якусь семирічну школу, складають іспита в знанні укр. мови.

Від вступників до підготовчої групи вимагається подача таких же документів, як і від вступників до І-го курсу.

Вступники до підготовчої групи, що не мають закінченої освіти, зараховуються після іспиту з таких же дисциплін, що й до першого курсу, але в обсязі лише програму семирічної школи.

Найбідніші з учнів підгрупи можуть одержати стипендію округового або ж районового бюджетів в розмірі 15 крб. 50 коп. на місяць.

Директор Бердянського Педагогічного Технікуму Порада

Пом. Директора Забарний

Секретар Липчинська

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 118. – Арк. 286. Чернетка.

Примітки

185. У тексті цифра не прочитана.