Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 163 1929. – Звіт про прийом до Бердянського педтехнікумі на 1929 – 1930 навчальний рік

Звіт

про прийом до Бердянського Педтехникуму

в 1929/30 навч. році

Бердянський Педтехнікум

м. Бердянськ, вул. Шмідта, буд. 2

Прийом почався з 5 вересня

Прийом закінчився 26 вересня 1929 року

т. І Соцсклад

Подано заяв Прийнято Відмовлено в прийомі Причини відмовлення Всі студенти разом новопр.
Всьо-го З них жінок Всьо-го З них жінок Всьо-го З них жінок Недост. підг. Брак місць Хво-роба Ін-ші Всьо-го Жін.
Всього Жін.
Робітники і їх діти 64 57 60 58 4 2 3 2 - - 1 […] [169] […] [170]
Селяни, зв. від податку 26 18 26 18 […] [171] 27
Інші сел. 109 48 64 35 45 13 32 10 - - 12 98 80
Трудінтел. 16 14 13 11 3 3 2 1 - - 1 31 15
Службовці 31 23 18 17 13 10 2 1 - - 11 31 16
Кустарі 1 1 - - 1 1 - - - - 1 3 3
Інші - - - - - - - - - - - - -
Разом 247 166 161 131 […] [172] […] [173] 40 14 - - 36 299 225
З заг. числа селян КНС 24 17 24 17
Дом. освіта - - - - - - - - - - - - - //

т. ІІ Партійність

Прийом Стан на почат.
Всього подано заяв Прийнято Відмовлено в прийомі Причини відмовлення Всі студен. разом з нов.
Всього З них жінок Всьо-го З них жінок Всьо-го З них жінок Нед. підг. Брак місць Хво-роба Інш Всьо-го З них жін.
Членів КП(б)У - - - - - - - - - - 3 […] [174]
Кандид. - - - - - - - - - - -
Членів ЛКСМ 60 39 60 39 - - - - - - 102
Кандидат. Ю.П. 10 6 9 5 1 1 1 - - - 9
Поза-партійних 177 121 112 87 65 34 39 - - 26 185
Разом 247 166 181 131 66 35 40 - - 26 299

т. ІІІ Рідна мова

Прийом Стан на початок
Подано заяв Прийнято Відм. в прийомі Причини відмовлення Всі студенти разом
Всьо-го З них жінок Всьо-го З них жінок Всьо-го Через недост. підг. За браком місць Через хворобу Інші Всьо-го […] [175]
Українці 154 95 114 73 40 29 - - 11 203
Росіяни 45 42 35 33 10 3 - - 7 54
Євреї 9 7 9 6 - - - - - 14
Поляки - - - - - - - - - -
Німці 1 - 1 - - - - - - 2
Болгари 3 1 2 1 1 1 - - - 6
Греки 33 19 18 16 15 7 - - 8 18
Інші 2 2 2 2 - - - - - 2
Разом 247 166 181 131 66 40 - - 26 299 //

т. IV Рідна мова, соцстан, партійність новоприйнятих

Соцстан Партійність
Ро-бітн. Най-мит. Сел. звільн. Інш. се-лян. Труд-інтел. Служ-бовц. Кус-тарі Ін-ші Ра-зом Чле-нів КП(б)У Кан. КП(б)У Чл. ЛКСМУ Кан. Поза-парт
Українці 38 - 21 41 7 7 - - 114 - - 44 7 63
Росіяни 14 - 3 7 4 7 - - 35 - - 5 2 28
Євреї 4 - 1 - 1 3 - - 9 - - 1 - 8
Поляки - - - - - - - - - - - - - -
Німці - - - 1 - - - - - - - - - 1
Болгари - - - 1 1 - - - 2 - - 2 - 1
Греки 3 - 1 14 - - - - 18 - - 9 - 9
Інші 1 - - - - 1 - - 2 - - - - 2
Разом 60 - 26 64 13 18 - - 181 - - 60 9 112

т. V Освіта до вступу в ВУЗ

Прийнято Всього складали іспити Не витримали іспитів з дисц. Назва дисципліни
Всьо-го З них жінок Укр. Суспіл. Мат. Прир. Фіз. Нім.
1. Ден. Рабф. - - - - - - - - -
2. Веч. Рабфак - - - - - - - - -
3.Профшколи не закін. 6 - 9 2 2 3 1 2 3
4. В тому числі профшк. по спец. - - - - - - - - -
5. Вузах ШСМ 5 3 8 2 1 2 2 - -
6. Веч. роб. ун. - - - - - - - - -
7. Трудшколи 170 128 98 25 20 20 17 35 2
8. Дом. освіта - - - - - - - - -
9. Разом 181 131 115 29 23 25 20 37 5

Стан студентів на початок 1929/30 року разом з новоприйнятими за курсами, факультетами та відділами

Назва факультету Назва відділу Студентів на 1 жовтня Разом
I курс II к. III к. - -
Дошкільний відділ 46 - - - - 46
Шкільний відділ 135 81 37 - - 253
Всього студентів по всім відділам 181 81 37 - - 299

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 246 – 247 зв. Копія.

Примітки

169. У тексті цифра не прочитана.

170. У тексті цифра не прочитана.

171. У тексті цифра не прочитана.

172. У тексті цифра не прочитана.

173. У тексті цифра не прочитана.

174. Текст на правому полі документу не прочитаний.

175. Текст на правому полі документу не прочитаний.