Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 171 1929, вересень. – Проект угоди про соцзмагання між Бердянським і Маріупольським педтехнікумами

Проект угоди соцзмагання Бердянського Педтехнікуму та Маріупольського

Ми, колектив Бердянського Педтехнікуму та Колектив Маріупольського Педтехнікуму, йдучи на заклик 2-ої Всеукраїнської конференції комуністичної партії (більшовиків) та Всеукраїнської Ради професійних спілок, та підтримуючи сміливий почин молодої гвардії робітничої кляси – Ленінського комсомолу, вступаємо до соціялістичного змагання та складаємо цей революційний договір.

Ми, педагоги, студенти та службовці Бердянського та Маріупольського Педтехнікумів, як чесні та непохитні бійці великої армії науки, даємо чесне пролетарське слово: все, що передбачає цей договір, виконувати до кінця без відступів та хитань.

Вступаючи на передові позиції за виконання соціяльно-культурних плянів, ставлячи перед собою завдання зміцнити пролетарську диктатуру, ми цілком та повністю підтримуємо нашу Ленінську комуністичну партію в переведенні її генеральної лінії, що скерована прискорити індустріальний та культурний розвиток нашої країни та перебудувати сільське господарство на основі колективізації та кооперування бідняцько-середняцьких господарств та утворення міцних зернових фабрик.

З цією метою ми вступаємо в соціялістичне змагання.

Вступаючи до соцзмагання, ми, педагоги, студенти та службовці Бердянського та Маріупольського педтехнікумів, обіцяємо:

Перевести переобрання правління, забезпечивши його належний склад, виробити чіткий плян його роботи, що охоплював би та передбачав би усі основні академічні, громадсько-виховні та господарські завдання, наладити справний та раціональний апарат з точним розподілом обов’язків та з відповідальністю кожного працівника за свою галузь роботи.

Провести з початку року вибори голів циклових комісій, затвердити пляни роботи комісій і стежити за їх виконанням, звертаючи увагу на виконання комісіями функцій плянування та контролювання всього академічного життя на підставі нормалізованих навчальних плянів, якнайкраще пристосованих до потреб реконструктивного періоду.

Підвищити трудову дисципліну, акуратність та точність студентства, педагогів та техперсоналу шляхом: а) точного обліку відвідування занять та їх якості; б) боротьби з прогулами та формальним ставленням до справи; в) боротьби з явищами, коли недостатнє устаткування намірено практикується як момент, що виправдовує недостатній ефект роботи; г) підвищити почуття відповідальності педперсоналу за успішність студентства; д) належного використування кожної хвилини робочої години.

Найраціональніше використовувати матеріяльні ресурси Технікумів, не притягаючи до цієї роботи Місцьком, студорганізації та методбюро.

При розподілі стипендій цілковито забезпечити інтереси робітництва, батрацтва та біднішого селянства.

Налагодити масову клюбну роботу, застосувавши до неї вивчання української радянської культури.

Налагодити громадську роботу педперсоналу, студентства та техробітників шляхом: остановки в пляновому порядкові доповідей та організації дискусій серед мас учительства та робітництва на актуальні наукові, політичні, літературно-філософські, педагогічні, методичні та інші теми; врегулюванням участі колективу технікума в бойовім завданні ліквідації неписемності, культшефній роботі та ін.; планова та систематична участь всього педперсоналу в підвищені кваліфікації вчительства. //

Розгорнути критику та самокритику в Педтехнікумі через регулярне скликання виробничих нарад, систематичне скликання зборів колективу з доповідями правління, студорганізацій про стан ВИШу та викладання про роботу через активну участь всього колективу в стінгазеті.

Для досягнення належного зв’язку з трудовою масою та з метою популяризації роботи технікуму з метою відчитності Педтехнікуму за його роботу перед пролетарською аудиторією вживати заходів до ставлення доповідей технікума на зборах партійних та професіональних організацій, а також промислових підприємств.

Для успішного переведення в життя основних завдань як академічних, громадських, політичних та виховних, що їх ставить перед радянським педагогічним ВИШом Комуністична партія та Радянська Влада на шляху будівництва соціялізму, підтримувати ідейне співробітництво правління з партійною та комсомольською організацією, Профком та місьцкомом технікуму для дружньої роботи в цій галузі.

Перевести середвишівське соціялістичне змагання між окремими курсами та робочими групами курсів на більший ефект роботи; змагання між цикловими комісіями, окремими лабораторіями та кабінетами. Ці часткові середвишівські змагання в підсумку повинні дати ліпшу якість праці та продукції кожного ВИШу в цілому.

Провести обрання профкому та інших студорганізацій, забезпечивши працездатність їхнього складу, виробивши детальний план їхньої роботи, що охопив би все студентство й з’являвся б великим виховуючим фактором на шляху формування нового освітянина.

Протягом часу змагання оба контрагента визначають річний з I/X 29 р. до I/X 30 року з систематичними перевірками в жовтні й квітні 1930 року та остаточним підсумком у вересні 1930 року.

За арбітра контрагенти запрохують Окрфілію Робос.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 114. – Арк. 1 – 2. Чернетка.