Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Загоровський Євген Олександрович

Олександр Музичко

(26.07.1885, м. Харків – 22.02.1938, м. Одеса) – магістр російської історії (1909 р.), приват-доцент (1916 р.), доцент (1920 р.), професор (1921 р.).

Закінчив другу Одеську гімназію (1904 р.). Випускник історичного відділення історико-філологічного факультету Новоросійського університету (1909 р.). 1911 – 1914 рр. – перебував на кафедрі руської історії для підготовки до професорського звання під керівництвом І. Линниченка. Читав спецкурси з історії регіону ХVІІІ ст. та історії українського козацтва, вів семінарій, де студіювались джерела з російської історії у Новоросійському університеті. У 1918 – 1920 рр. викладав на ОВЖК. Член наукових гуманітарних товариств Одеси. У 1919 – 1920-х рр. викладав у Одеському вищому міжнародному інституті, гуманітарно-сусп. інституті, археологічному інституті, Одеському інституті народної освіти, Одеському інституті народного господарства.

Наукові інтереси: історія Південної України, історіографія та бібліографістика, контакти між Росією та Італією у ХІХ ст.

Творча спадщина автора складається з 22 праць; здебільшого це невеликі журнальні статті, замітки, рецензії та некрологи, що грунтувались на його доповідях на засіданнях одеських товариств.

За тематикою праці та доповіді були присвячені: історії півдня України до середини ХVIII ст. з наголосом на зовнішньоекономічних зв’язках та історії півдня України наприкінці ХVIII ст. (зокрема, організації владою Російської імперії державної колонізації та політиці Російської імперії щодо Нової Січі). Головним внеском у історичну науку є два узагальнюючих нариси історії півдня України, у яких він, зокрема, запропонував виділяти у розвитку Північного Причорномор’я / Степової України два основних етапи:

1) до ХVIII ст.;

2) з другої половини ХVIII до останньої чверті ХІХ ст.

На думку історика, лише у рамках другого періоду “край вперше зазнав планомірної державної колонізації, що призвела до різкої зміни темпу його культурної та соціальноекономічної еволюції”. Обгрунтував, що Причорноморський край – Полуднева Україна є своєрідним географічним та історичним феноменом (основною специфікою регіону він вважав часту зміну народностей). До 1920-х рр. дотримувався російськоцентричної концепції історії Південної України, але у 1920-х еволюціонував у бік україноцентризму з наголосом на провідній ролі українського народу у минулому та сучасному Степової України (Катеринославщини, Херсонщини, Таврії), вирішальному значенні народної, а не державної колонізації в історії Південної України.

“Очерк истории Северного Причерноморья” був одним з передвісників сучасних регіонознавчих досліджень. Не позбавлені фактологічної цінності узагальнюючі нариси, присвячені іноземній колонізації Південної України (головним чином сербами), українському козацтву. Заслугою історика є піднесення важливості козацького чинника в історії півдня України, перенесення наголосу з вивчення політичних аспектів історії Запорозької Січі на соціально-правові та економічні.

Публікації про Є.О. Загоровського:

Левченко В. Із історії Новоросійського (Одеського) університету: Євген Олександрович Загоровський // Науковий вісник. – № 16 (53). – Одеса, 2007. – С. 184 – 197.

Музичко О. Одеський історик Є.О. Загоровський (1885 – 1938) в українському історіографічному процесі першої третини ХХ ст. // Чорноморська минувшина. – Вип. 3. – Одеса, 2008. – С. 139 – 154.

Вибрані публікації Є.О. Загоровського, що стосуються історії Південної України:

Иностранная колонизация Новороссии в XVIII веке // Известия Одесского библиографического общества. – Т. 2. – Вып. 3. – Одесса, 1913. – С. 103 – 118.

Военная колонизация Новороссии при Потемкине. – Одесса, 1913. – 34 с.

Организация управления Новороссией при Потемкине в 1774 – 1791 годах. – Одесса, 1913. – 33 с.

Взаимоотношения Запорожья и Русской правительственной власти во времена Новой Сечи. – Одесса, 1913. – 23 с.

Славянская колонизация Новороссии в ХVIII веке.

Сербские военные поселения. – Киев, 1913. – 59 с.

Очерк истории Северного Причерноморья. – Ч. 1. – Одесса, 1922. – 100 с.

Экономическая политика Потемкина в Новороссии // Журнал науково-дослідницьких катедр м. Одеси. – Т. 2. – № 2. – 1926. – С. 74 – 84.

Запорозько-російська митна політика за часів Нової Січі // Юбілейний збірник на пошану акад. Дм. Івановича Багалія. – К., 1927. – С. 806 – 810.

Деятельность П.А. Зубова по управлению Степной Украиной // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Ч. 4 – 5. – Секція соціально-історична. – 1929. – С. 44 – 58.

Людність Степової України колись і тепер. – 1930. – С. 49 – 71 (окремий відбиток зі збірника “Степова Україна”).