Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Лебеденко Олександр Михайлович

Лілія Циганенко

(30.05.1951, м. Рені Одеської обл.) – доктор історичних наук (1996 р.), професор (1996 р.).

У 1968 р. закінчив середню школу № 2 м. Рені Одеської області.

У 1969 – 1974 рр. навчався на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Отримав диплом за спеціальністю “Історик, викладач історії і суспільствознавства”.

З 1976 по 1980 рр. працював викладачем історії та суспільствознавства в Ізмаїльському міському училищі № 7, другим секретарем Ізмаїльського РК ЛКСМУ, директором районної заочної школи. З 1980 р. – викладач кафедри марксизму-ленінізму Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Після успішного проходження стажування в Київському педагогічному інституті ім. О.М. Горького в 1983 р. захистив кандидатську дисертацію “Удосконалення форм і методів політичної агітації на селі в роки восьмої п’ятирічки (на матеріалах партійних організацій України)”. Науковий керівник – М.Є. Гурін З 1983 по 1986 рр. виконував обовязки декана факультету іноземних мов ІДПІ. З 1987 по 1996 рр. працював на кафедрі всесвітньої історії ПереяславХмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди.

Докторську дисертацію “Анархізм в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)” захистив у спеціалізованій вченій раді інституту історії України НАН України в 1996 р. Науковий консультант – В.Г. Сарбей.

З листопада 1996 р. по жовтень 2013 р. – ректор Ізмаїльського державного педагогічного інституту (з 2002 р. – Ізмаїльського державного гуманітарного університету), завідувач кафедри всесвітньої історії ІДГУ. Зараз знаходиться на заслуженому відпочинку.

У березні 1999 р. обраний почесним академіком Української Академії історичних наук. З січня 2002 р. член спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Член редакційних колегій часописів “Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету” (Ізмаїл); краєзнавчого журналу “Суворівські читання” (Ізмаїльський історичний музей О.В. Суворова).

З 2012 р. є дійсним членом Національної Спілки краєзнавців України.

Сфери наукових інтересів: проблеми соціокультурної, етнічної та політичної історії півдня України, політичні партії та громадські організації в житті південноукраїнського суспільства, краєзнавство Придунав’я, історія розвитку освіти в Бессарабії.

Нагороди: премія “Людина року в м. Ізмаїл” (2002), знаки МОН України “Відмінник освіти” (2005), “Петра Могили” (2006).

Офіційний науковий керівник 3 аспірантів, 5 захищених кандидатських дисертацій.

Автор та упорядник понад 60 наукових праць та статей.

Публікації про О.М. Лебеденка:

Лебеденко Олександр Михайлович // Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ІДПІ / Укладач: О. Колесников / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – С. 8 – 9.

Лебеденко Олександр Михайлович //Українські історики ХХ століття: Бібліографічний довідник. Серія “Українські історики”. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 2.

Книги О.М. Лебеденка, що стосуються історії Південної України:

Українське Придунав’я – Кн. 1. – Ізмаїл, 1998 – 190 с. (у співавторстві).

Українське Придунав’я – Кн. 2. – Ізмаїл, 2000. – 186 с. (у співавторстві).

Українське Подунав’я: минуле та сучасне. – Одеса: Астропринт, 2002. – 208 с. (у співавторстві).

Українське Подунав’я: роки незалежності (історичний нарис). – Одеса: Астропринт, 2008. – 290 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. Навчально-методичний посібник / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: ТОВ РВА “СМИЛ”, 2011. – 246 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.). Навчальнометодичний посібник / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: ТОВ РВА “СМИЛ”, 2011. – 216 с. (у співавторстві).

Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М. Лебеденко, Л.Ф. Циганенко та інші; відп. упорядник Н.О. Гончарова. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с. (у співавторстві).

Найважливіші статті О.М. Лебеденка, що стосуються історії Південної України:

До історії виникнення анархізму в Одесі // Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 200-річчю міста. – Одеса, 1994.

Периодическая печать в общественном развитии южного степного региона Российской империи (вторая треть ХІХ в.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – 2002. – Вип. 12.

Освіта в Подунав’ї у ХІХ – на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії НАН України, 2003. – Вип. Х.

Сотрудничество университетов стран еврорегиона “Нижний Дунай” в области образования и науки / А.М. Лебеденко, Н.П. Лебеденко // Университеты и общество. – М., 2003.

Розвиток освіти в Подунав’ї (ХІХ – початок ХХ ст.) // Історія України. – 2004. – № 5 (357).

Ізмаїльська область // Енциклопедія історії України. – Львів, 2006 (у співавторстві).

Тероризм в Україні під час революції 1905 – 1907 рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії НАН України, 2008. – Вип. ХV.