Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Левченко Галина Сергіївна

Едуард Петровський

(09.04.1969, с. Соколівка Крижопільського р-ну Вінницької обл.).

У 1986 р. закінчила Савинецьку СШ Тростянецького р-ну Вінницької обл. з срібною медаллю. Працювала лаборантом, старшою піонервожатою Савинецької СШ. Впродовж 1987 – 1989 рр. навчалася в Балтському педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою. У 1989 – 1994 рр. навчалася на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, отримавши диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії”.

З 1994 до 1998 р. навчалася в заочній аспірантурі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.

Працює над кандидатською дисертацію “Внесок газети “Одесский Вестник” у розвиток історичного краєзнавства на півдні України (1827 – 1894 рр.)”. Науковий керівник – В.М. Хмарський.

З 1994 р. – старший лаборант кафедри історії України Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, з вересня 1995 р. – асистент, з вересня 2003 р. – старший викладач цієї кафедри.

Член робочої групи при Державному архіві Одеської області з підготовки до видання “Книга пам’яті. Голодомор 1932 – 1933 рр. Одеська область” (2009 – 2016 рр.). Учасник проекту “Через традиції добросусідства – до міжетнічної толерантності” (2011 р.), реалізованого Одеською обласною організацією ВГО “Комітет виборців України“ спільно з історичним факультетом Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Сфери наукових інтересів: історія періодичних видань Півдня України ХІХ ст., розвиток краєзнавчих студій на Півдні України ХІХ ст., розвиток краєзнавчих досліджень на сторінках газети “Одесский Вестник”, історія церкви в Одесі в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., розвиток історіографії, біографістики та інтелектуальної біографії на Півдні України.

Є співавтором першої за обсягом та повнотою відображення наукової реконструкції заснування, діяльності та закриття Олександро-Невської церкви, яка в різні періоди існувала при Рішельєвському ліцеї (1818 – 1865) та Новоросійському університеті (1865 – 1920), розкрила внесок у її функціонування як культової установи в цілому та структурного підрозділу вишу зокрема окремих представників причту. Вперше комплексно дослідила значення метричних книг цієї церкви як історичного джерела для проведення синтетичних наукових досліджень у різних напрямах і галузях.

Автор і упорядник понад 30 наукових праць (зокрема, 1 біобібліографічного видання і 2 колективних монографій).

Публікації про Г.С. Левченко та рецензії на її праці:

Болебрух А.Г. Нові здобутки одеських істориків (Рец. на кн.: Записки історичного факультету Одеського державного університету. – 1995 – 1999. – Вип. 1 – 5, 7 – 10) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Вип. 2. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 672.

Корнієнко В. Нове дослідження з історії культурного життя Одеси ХІХ – початку ХХ ст. [Рец.:] Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. – Одеса, 2015. – 360 с. // Славістична збірка. Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2015. – С. 381 – 383.

Урсу Д. У пошуках перлин історичного джерелознавства: Рец. на кн.: Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 360 с. (Праці Державного архіву Одеської області. Т. ХLІІІ) // Краєзнавство. – 2015. – № 3/4. – С. 319 – 321.

Латиш Ю. Дослідження одеських істориків про університетську церкву [Рец.:] Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. – 360 с. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – Київ, 2016. – Вип. 33. – 146 с. – С. 135 – 137.

Лиман І. Рецензія на книгу: Левченко В. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи / В.В. Левченко, Г.С. Левченко. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 360 с. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 2. – С. 130 – 132.

Книги Г.С. Левченко, що стосуються історії Південної України:

Анатолій Діомидович Бачинський. До 75-річчя з дня народження (біографічні матеріали) / Упорядники: Бачинська О.А., Левченко Г.С., Новікова Л.В., Хмарський В.М. – Одеса: Сміл, 2008. – 216 с. – (Історики Українського Причорномор’я; Вип. 1).

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (1865 – 2015): історія та сучасність / гол. ред. І.М. Коваль; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 249 – 293 (у співавторстві з В.В. Левченком і В.М. Хмарським).

Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи / В.В. Левченко, Г.С. Левченко. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 360 с.

Найважливіші статті Г.С. Левченко, що стосуються історії Південної України:

Динаміка міського населення в Південній Україні в кінці 50-х – 80-х роках ХХ століття // Записки історичного факультету / Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 1996. – Вип. 2. – С. 115 – 121.

Археографія на сторінках “Одесского вестника” (30-ті – середина 50-х рр. ХІХ ст.) // Дніпропетровський історикоархеографічний збірник. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: Генеза, 2001. – С. 338 – 350.

Вплив Кримської війни (1853 – 1856 рр.) на періодику півдня України (за матеріалами газети “Одесский вестник”) // Проблемы славяноведения: Сб. научных статей и материалов. – Вып. 9. – Брянск: Издательство БГУ, 2007. – С. 32 – 38.

Під егідою Рішельєвського ліцею: газета “Одесский вестник” в умовах лібералізації суспільного життя на Півдні України наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. – Одеса: ВМВ, 2011. – С. 239 – 244.

Біоісторіографічні дослідження в українській історіографії на зламі ХХ-ХХІ століть: регіональний аспект // Історіографічні дослідження в Україні / Ред. кол.: В.А. Смолій (гол.), О.А. Удод (відп. ред.), Д.С. Вирський, І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко, М.Ф. Дмитрієнко, Я.С. Калакура, В.Ф. Колесник, І.І. Колесник, В.В. Кравченко, С.В. Кульчицький, В.В. Масненко, Ю.А. Пінчук, О.П. Реєнт, О.В. Ясь (відп. секр.). – Вип. 22. – К.: Ін-т іст. України, 2012. – С. 443 – 462 (у співавторстві з В.В. Левченком).

Історико-краєзнавчі публікації на шпальтах “Одесского Вестника” (1827 – 1894): напрями, періодизація, автори // Краєзнавство. – № 2. – К., 2012. – С. 36 – 44.

“Музей изящного искусства” Императорского Новороссийского университета: фонды, персонал, судьба // Вопросы музеологии. – № 2 (6). – СПб., 2012. – С. 105 – 113 (у співавторстві з В.В. Левченком).

Періодична преса як осередок козакознавчих студій у ХІХ ст. (на прикладі газети “Одесский Вестник”) // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. – Вип. 7. – Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. – С. 76 – 83.

З історії українського театру: бенефіси Марії Заньковецької в Одесі // Південний захід. Одесика. Історикокраєзнавчий науковий альманах. – Вип. 16. – Одеса: Друкарський дім, 2013. – С. 240 – 251 (у співавторстві з В.В. Левченком).

Газета “Одесский вестник” (1827 – 1894) як історичне джерело досліджень з історії Крима // Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700 – літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / За ред. Д.С. Гордієнка та В.В. Корнієнка. – К., 2015. – С. 156 – 166.