Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Дроздов Віктор Володимирович

Лілія Циганенко

(01.06.1984, м. Ізмаїл) – кандидат історичних наук (2011 р.), доцент (2014 р.).

У 2000 р. закінчив середню школу № 2 м. Ізмаїла. У 2000 – 2006 рр. навчався на історичному факультеті ІДГУ, отримав диплом магістра за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія” та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії.

З вересня 2005 р. по серпень 2006 р. працював вчителем історії та правознавства в Кам’янському НВК (с. Кам’янка Ізмаїльського району).

У 2006 – 2009 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі всесвітньої історії ІДГУ.

В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Румунське питання в зовнішній політиці Росії в другій половині 50-х – 70-х рр.

ХІХ ст. на сторінках російської періодичної преси”. Науковий керівник – О.М. Лебеденко.

З 2011 р. – старший викладач, а з 2013 р. – доцент кафедри всесвітньої історії ІДГУ. З 2012 по 2015 рр. – заступник декана факультету української філології та історії. З 2015 р. – завідувач відділу моніторингу та забезпечення якості освіти ІДГУ.

З 2012 р. є дійсним членом Національної Спілки краєзнавців України.

Нагороджений грамотою Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації Одеського регіону (2015 р.) за особливі досягнення в науці.

Сфери наукових інтересів: російська періодика другої половини ХІХ ст.; історія Румунії; балканська політика Російської імперії (1856 – 1878 рр.); слов’янське питання в європейській дипломатії; історія Бессарабії; історична урбаністика. Специфіка наукових зацікавлень у контексті дослідження історії Південної України:

Південна Бессарабія в російській зовнішній політиці (друга половина ХІХ ст.); болгарська колонізація Південної Бессарабії; міське населення Південної України в роки Першої світової війни.

Загальна кількість публікацій: 30 (12 – наукові статті у фахових виданнях, 2 – статті у зарубіжних виданнях, 12 – матеріали науково-практичних конференцій, 4 – навчально-методичні посібники у співавторстві).

Книги В.В. Дроздова, що стосуються історії Південної України:

Південна Бессарабія (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.): Навчально-методичний посібник / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 246 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.): Навчальнометодичний посібник / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 216 с. (у співавторстві).

Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М. Лебеденко, Л.Ф. Циганенко та інші; відп. упорядник Н.О. Гончарова. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с. (у співавторстві).

Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том 1: 1940 – 1965 рр. / Упорядники: Л.Ф. Циганенко, Я.В. Кічук, В.В. Дроздов та інші; відп. упорядник Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015. – 298 с.: іл. (у співавторстві).

Найважливіші статті В.В. Дроздова, що стосуються історії Південної України:

Одесский вестник” як джерело вивчення історії Дунайських князівств (кінець 50-х – початок 60-х рр. ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України, 2008. – Вип. ХV. – С. 212 – 220.

Проблема Південної Бессарабії в російсько-румунських відносинах періоду “східної кризи” 1875 – 1878 рр. (за матеріалами російської періодичної преси) // Волинські історичні записки: збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.

І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 43 – 48.

Румунське питання у другій половині 50-х – 70-х рр. ХІХ ст. на сторінках одеської періодичної преси // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2010. – № 1 (102). – С. 202 – 209.

Південна Бессарабія в період реформ румунського князя Александру Кузи // Матеріали І всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю “Історикофілософські читання молодих учених” (12 квітня 2012 року). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 184 – 187.

Південна Бессарабія під час російсько-турецької війни 1877 – 1878 рр. // Дні науки історичного факультету – 2012: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Секція “Кафедри української мови та етнополітики” / За ред. д.і.н., проф. А.П. Коцура. – К., 2012. – С. 22 – 24.

Болгарська колонізація Південної Бессарабії наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст. // Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – № 1 (82). – С. 27 – 36.

Болгари Південної Бессарабії під владою Румунського князівства (1856 – 1878 рр.) // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід: Збірник наукових статей. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; СМИЛ, 2013. – С. 275 – 279.

Організація забезпечення продовольством населення Ізмаїла в роки Першої світової війни // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15 – 17 жовтня, 2015). Том 1: Історія. Економіка. Педагогіка. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; СМИЛ, 2015. – С. 34 – 36.