Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Конюшенко Юлія Анатоліївна

(Анкета Ю.А. Конюшенко)

(04.01.1977, м. Харків) – кандидат історичних наук (2012 р.).

У 1993 р. закінчила середню школу № 58 м. Харків. У 1993 – 1996 рр. навчалася у Харківському гідрометеорологічному технікумі, отримала спеціальність “технік-метеоролог”.

У 1998 – 2003 рр. навчалася на історичному факультеті Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”. З травня 2003 р. – молодший науковий співробітник науково-освітнього відділу, з вересня 2006 р. – старший науковий співробітник 1 – го науковоекспозиційного відділу комунального закладу “Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова” Харківської обласної ради.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Історикофілологічне товариство при Новоросійському університеті (1888 – 1923)”. Науковий керівник – М.М. Кучемко.

У вересні 2014 – червні 2015 р. – старший викладач кафедри менеджменту та туризму, з вересня 2015 р. – старший викладач кафедри економіки підприємства, менеджменту та туризму приватного вищого навчального закладу “Харківський соціальноекономічний інститут”.

Сфери наукових інтересів: історія України, історія освіти в Російській імперії XIX ст., історико-філологічні товариства 2-ї половини XIX – початку XX ст.

Автор більше 30 наукових праць.

Найважливіші праці Ю.А. Конюшенко, що стосуються історії Південної України:

З історії утворення і діяльності Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889 – 1917 рр.) // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2007. – Вип. 25 – 26. – С. 40 – 42.

Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889 – 1923 рр.) // Український історичний журнал. – № 5. – Київ: Дієзпродукт, 2009. – С. 97 – 106.

Передумови утворення і організаційні засади діяльності Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889 – 1923 pp.) // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Вип. 26. – X.: ХДАК, 2009. – С. 30 – 39.

Просвітницько-пропагандистська діяльність Історикофілологічного товариства при Новоросійському університеті // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Планета-Прінт, 2009. – Вип. 35. – С.165 – 167.

Состав Историко-филологического общества при Новороссийском университете // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. (г. Белгород, 23 – 24 января 2009 г.). – Белгород, 2009. – С. 242 – 244.

До історії створення Педагогічного відділу Історикофілологічного товариства при Новоросійському університеті // Каразінські читання (історичні науки): тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 p.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 164 – 165.

Видавнича робота як невід’ємна складова діяльності Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – № 2 (103). – С. 189 – 198.

Питання дослідження історії Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888 – 1923 рр.) в історіографії радянського періоду // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Серія: “Актуальні проблеми історії України”. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 25 (998). – С. 59 – 63.

Використання досвіду історико-етнографічної діяльності ІФТІНУ (1888 – 1923) у справі формування культурної ідентифікації // Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали науково-практичної конференції (18 – 19 травня 2012 року). – Харків, 2012. – С. 81 – 83.

Проблеми висвітлення історії Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (1888 – 1923) в дореволюційній історіографії // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Колегіум, 2013. – Вип. 49. – С. 206 – 209.