Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кулаковський Юліан Андрійович

Олександр Музичко

(13.07.1855, Поневеж Ковенської губ. – 21.02.1919, м. Київ) – професор.

З родини священика. Випускник Московського університету (1876 р.). Стажувався у німецьких університетах, брав участь у семінаріях Т. Моммзена. У 1881 – 1919 рр. – професор кафедри класичної філології університету Св. Володимира у Києві. Доктор римської словесності (1888 р.), член-кореспондент РАН (1906 р.).

Член Московського археологічного товариства (1890 р.), Одеського товариства історії та старожитностей (1891 р.), Таврійської вченої архівної комісії (1895 р.), Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1897 р.). Голова Історичного товариства Нестора-літописця у Києві (1908 – 1919 рр.). Один із ініціаторів створення Київського товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва (1910 р.). Учасник 6 – 15 археологічних з’їздів у Російській імперії, міжнародних конгресів істориків у Римі, Берліні, Лейдені. Активний діяч російського шовіністичного руху (“чорносотенці”).

Кавалер орденів Св. Станіслава І-ІІІ ступенів, Св. Анни ІІ і ІІІ ступенів, Св. Володимира ІІІ і IV ступенів. Лауреат премії митрополита Макарія.

Автор 160 наукових праць. З них значна частина присвячена Північному Причорномор’ю, переважно Криму в пізньоантичну та ранньосередньовічну (візантійську) добу. Здійснив археологічні дослідження у Криму (Керч, Старий Крим), працював разом з Арсенієм Маркевичем над складанням археологічної мапи Криму, спрямованої на вивчення раннього християнства у Криму. Вперше окреслив розвиток вивчення Криму в історичній думці.

Публікації про Ю.А. Кулаковського та рецензії на його праці:

Латышев В.В. Рец. на: Кулаковский Ю.А. Керченская христианская катакомба 491 года // Журнал министерства народного просвещения. – 1891. – № 12. – Отд. Крит.-библиогр. – С. 393 – 405.

Грушевський М. Рец. на: Кулаковский Ю. К истории Готской епархии в Крыму в VIII веке // Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. – Т. ХХVІІІ. – 1899. – Кн. ІІ. – С. 2.

Варнеке Б.В. Записка об учёных трудах Юлиана Андреевича Кулаковского, профессора Императорского Киевского университета Св. Владимира (1876 – 1906 гг.) // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. – Казань, 1907. – Т. 23. – Вып. 1. – Прил. – С. 14 – 30.

Башкиров А.С. Рец. на: Кулаковский Ю.А. Прошлое Тавриды // Журнал министерства народного просвещения. – 1915. – № 2. – Отд. Крит.-библиогр. – С. 395 – 403.

Деревицкий А.Н. Памяти профессора Ю.А. Кулаковского // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – Симферополь, 1920. – № 57. – С. 324 – 36.

Матвєєва Л. Юліан Кулаковський: сюжети з класичного світу (80-ті роки XIX ст.) // Східний світ. – 1998. – № 1 – 2. – С. 149 – 166.

Юлиан Андреевич Кулаковский, 1855 – 1919: библиографический указатель / сост. и авт. вступ. ст. А.А. Пучков. – К., 1999. – 52 с.

Пучков А.А. Юлиан Кулаковский и его время: Из истории антиковедения и византинистики в России. – К., 2000. – 354 с.

Матвєєва Л. Юлиан Кулаковский: жизнеописание. – К., 2002. – 482 с.

Непомнящий А.А. Новые материалы об изучении Крыма украинскими историками в конце XIX – начале XX века // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 131 – 145.

Непомнящий А.А. Подвижник изучения боспорских древностей: Ю.А. Кулаковский // Боспорские исследования. – Симферополь, 2003. – Вып. 3. – С. 366 – 379.

Непомнящий А.А. Из истории подготовки “Археологической карты Крыма”: По данным переписки Ю.А. Кулаковского с А.И. Маркевичем // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Збірник наукових праць Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – К., 2006. – Вип. 3. – Ч. 2. – С. 127 – 142.

Непомнящий А.А. Доктор римской словесности: Юлиан Кулаковский // Непомнящий А. А. Подвижники крымоведения. Симферополь, 2006. – С. 205 – 236.

Вибрані праці Ю.А. Кулаковського, що стосуються історії Південної України:

Древности Южной России: Керченская христианская катакомба 491 года. – СПб., 1891. – 30 с.

К истории Боспора Киммерийского в конце VI века // Византийский временник. – 1895. – Т. 3. – Вып. 1. – С. 1 – 17.

Заметки по истории и топографии Крыма // Археологические известия и заметки. – 1896. – Т. 4. – № 1. – С. 1 – 6.

К истории Готской епархии в Крыму в VIII веке // Журнал министерства народного просвещения. – 1898. – № 2. – С. 173 – 202.

Прошлое Тавриды. – К., 2002. – 225 с.

История Византии. – СПб., 2003. – Т. 1: 395 – 518 годы. – СПб., 2003. – 493 с.; Т. 2: 518 – 602 годы. – СПб., 2003. – 394 с.; Т. 3: 602 – 717 годы. – СПб., 2004. – 350 с.