Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 230 1931, листопада 11. – Постанова директора Бердянського педтехнікуму Г. Герасименка

Постанова ч. 3

Директора Бердянського Педтехнікуму від 11/ХІ 31 року

На засіданні трикутника присутні:

Голова МК Робос т. Бродська, голова ПК спілки Робос т. Завгородній, секретар комсомольського колективу т. Соболь, Кара-Куркчі та Сеферовський.

Слухали: виконання профінпляну за жовтень місяць.

Доповідач: т. Кара-Куркчі та Сеферовський.

Заслухав інформацію за виконання профінпляну за жовтень м-ць констатую:

1. Велика кількість пропусків та спізнень з боку студентства без поважних причин (пропусків 4,2 %, спізнень 0,9 %). Відсутність в деякої частини студентства робочого настрою (ходіння по коридору під час лекцій і т. п.).

Пропоную: ліквідувати зовсім пропуски та спізнення без поважних причин. Профкому та комсомольським організаціям розгорнути навколо цього відповідну роботу. Бухгалтерії з стипендії за листопад вирахувати за пропущені години в жовтні м-ці і надалі робити вираховування за прогули.

За систематичне спізнення та прогули висловлюю догану студентам. Зовсім забороняю залишати лекції і йти на будь-яку роботу без дозволу на це тов. Кара-Куркчі.

Тов. Кара-Куркчі перевірити і налагодити облік відвідування лекцій студентами.

2. Відмічую як негативне явище пропуски з боку лектури: т. Цецоха – 6 годин, Молдавський – 2 години, Поляков – 4 год., Страшевський – 2 год. без поважних причин, а також не було своєчасно попереджено навчальну частину, що цим самим не виконано за жовтень місяць учбового пляну 14 годин.

т. Цецохі роблю зауваження за те, що без дозволу вибув в командировку по справам других організацій.

т. Кара-Куркчі, Сеферовському та завгоспу опрацювати облік відвідування лекцій лектурою та робітників на свою роботу і надати мені на затвердження до 20/ХІ.

3. Часта зміна розкладу впливає на якість роботи та дисципліну в технікумі. Розклад роботи мінімум на декаду. Міняти розклад без суто поважних причин забороняю.

За уважні причини пропуску лекцій з боку лектури буде, коли лектор повідомить мінімум за 48 годин, щоб можна було попередити другого // лектора.

Щоб розвантажити т. Кара-Куркчі в технічній роботі по навчальній частині, негайно взяти секретаря по студсправах.

4. Як видно з інформації і виступів, що науково-технічні гуртки не набрали відповідної якості в роботі, серед лектури до цього часу панує знеосібка в цій галузі. Пропоную […] [233] циклових бригад перевірити якість роботи гуртків і про наслідки повідомити мене до 22 листопаду.

т. Кара-Куркчі на методкомісії переглянути методи та пляни цих гуртків: ПК широко обговорити на виробничій нараді про роботу гуртків.

5. т. Кара-Куркчі та Саферовському перевірити, як використовуються години другої половини дня, дотримуючись, що ці години відведені не для повторення, а для пророблення матеріяла по завданням. За наслідки перевірки поінформувати мене до 20 листопаду.

6. т. Кара-Куркчі та Сеферовському перевірити, як доведені робочі пляни до кожного студента та як доводяться завдання, й на слідуючому засіданні трикутника докласти.

7. Відмічаю неналагоджений стан керівництва студентами, що зараз перебувають на практиці. т. Сеферовському негайно обговорити це питання на бюро практики, висунути ряд конкретних завдань і надати мені на затвердження.

8. В академроботі всім лекторам вживати активну методу – лабораторна, дослідницька та екскурсійна, застосувавши широко соцзмагання та ударництво (як т. Одинець під час роботи по фізиці, т. Сеферовський, Ящук та Одинець на циклових бригадах та Кара-Куркчі на медкомісії) обговорити застосовані в технікумі методи викладання, рішуче боротись з вживанням будь-яких других метод. Застосування будь-якої другої методи можливо лише з мого дозволу.

9. Якісний й кількісний облік знань Технікуму досить різноманітний, опрацювання завдань різне, відсутність в частини лекторів завдань (виявив під час перевірки) – це все впливає на якість Технікуму. Всім лекторам скласти конкретні завдання до кожної теми. т. Сеферовському, Ящуку та Одинцю на засіданні циклових бригад перевірити якість цих завдань. Розглядаю бригадну систему занять як позитивне явище, що привчає студентів до колективної праці й допомагати іншому, але потрібно мати на увазі, що в основі занять студентів лежать індивідуальна праця і індивідуальний облік занять. Всім викладачам дотримуватись в обліку знань 3-х ступенів якості роботи: 1 – незадовільно, 2 – задовільно та 3 – добре. //

10. Відмічаю не більшовицькі темпи щодо розгортання кабінетів (математичний, фізичний, кабінет Соцвиху, суспільнознавчий, мистецтва та столярна майстерня), а також знеосібка в відповідальності на майно (тональне мистецтво, політурня).

тов. Кара-Куркчі на метод. комісії, тов. Хоминський на виробничій комісії та МК спілки Робос забезпечити більшовицькі темпи в роботі.

11. Всім комісіям та нарадам переводити в життя свої рішення лише після мого затвердження.

12. Пропоную всім Заввідділами, Зав. кабінетами, керівникам науково-технічних гуртків подавати кожного 1-го числа письмовий звіт за місячну роботу для інформаційного листа НКО.

1-го шкільного Д Верещака Пропуск 42 год. Пийкієв 30 год.
1-го шкільного Б Бащук Л.Г. Пропуск 48 год.
1-й Весняний Б Галеацький Пропуск 30 год. Кардаш 87 год.
1-й Весняний Б Нужа Пропуск 41 год. Присіч 34 год.
1-й Весняний Б Прокопенко Пропуск 34 год.

Попереджую, що коли надалі будуть мати зазначені студенти пропуски, буде знята з них стипендія в грудні місяці.

Директор П-му [Підпис] /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 207. – Арк. 4 – 6. Оригінал.

Примітки

233. У тексті одне слово не прочитане.