Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Вєтрова Ганна Володимирівна

Лілія Циганенко

(22.05.1981, м. Ізмаїл) – кандидат історичних наук (2009 р.), доцент (2013 р.).

У 1998 р. закінчила середню школу № 2 м. Ізмаїла. У 1998 – 2003 рр. навчалася на історичному факультеті Ізмаїльського державного гуманітарного університету і отримала диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”, здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

2003 – 2004 рр. – навчання в магістратурі ІДГУ – диплом з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”, здобуття кваліфікації магістра педагогічної освіти, викладача історії; 2004 – 2007 рр. – навчання в аспірантурі Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

У 2006 – 2015 рр. – викладач кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію “Соціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст.”.

Науковий керівник – О.М. Лебеденко.

З 2012 р. є дійсним членом Національної Спілки краєзнавців України.

У 2015 р. переїхала на постійне місце проживання до Ізраїлю.

У спектрі наукових зацікавлень домінують питання соціальноекономічної історії півдня України ХІХ – початку ХХ ст. Як окремий напрямок наукових зацікавлень можна виділити історію Південної Бессарабії, зокрема, соціально-економічну історію краю в ХІХ ст., розвиток економіки в регіоні під владою Румунії (1918 – 1940 рр.), зміни у соціальному становищі населення в цей час, особливості політики румунізації на землях Південної Бессарабії.

Авторка 30 публікацій, серед них 3 навчально-методичних посібників (у співавторстві), 2 збірок документів (у співавторстві), 15 наукових статей і 10 доповідей на науково-практичних конференціях.

Книги Г.В. Вєтрової, що стосуються історії Південної України:

Південна Бессарабія (кінець XVIII – ХІХ ст.): [навчальнометодичний посібник] / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 216 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.): [навчально-методичний посібник] / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 246 с. (у співавторстві).

Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М. Лебеденко, Л.Ф. Циганенко та інші; відп. упорядник Н.О. Гончарова. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с. (у співавторстві).

Найважливіші статті Г.В. Вєтрової, що стосуються історії Південної України:

Розвиток підприємництва у гірничозаводській та металургійній галузях промисловості Катеринославської губернії (ІІ половина ХІХ ст.) // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип. 24. – С. 148 – 159.

Соціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст.: історіографія проблеми // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 23. – С. 25 – 31.

Правові умови формування буржуазії на Півдні України у другій половині ХІХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2009. – Вип. 26. – С. 3 – 6.

Умови праці та побуту сільськогосподарського робітництва на Півдні України у другій половині ХІХ ст. // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 12 (90). – С. 200 – 209.

Джерелознавчий аспект дослідження процесу соціальних змін у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст. // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. – № 1 (102). – С. 209 – 221.

Формування промислового робітництва на Півдні України у другій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. ХХVІІІ. – С. 66 – 71.

Економічний розвиток Південної Бессарабії в останній чверті ХІХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 60. – С. 238 – 244.

Економічний розвиток Південної Бессарабії під владою Румунії (1918 – 1940 рр.) // Краєзнавство. Науковий журнал. – К., 2013. – Вип. 1 (82). – С. 47 – 53.

Кочове та осіле населення Південної Бессарабії у ранньому Середньовіччі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. XXXIX. – С. 17 – 22.

Соціальний склад населення Південної Бессарабії в останній третині ХІХ ст. // Матеріали Х Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії” // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С.123 – 126.