Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Вернадський Георгій Володимирович

Олександр Музичко

(20.08.1887, м. Санкт-Петербург – 12.06.1973, м. Нью-Гейвен, США).

Син видатного філософа В. Вернадського. Випускник історикофілологічного факультету Московського університету (1910 р.).

Приват-доцент Санкт-Петербурзького університету (1913 – 1917 рр.), професор російської історії Пермського (1917 – 1918 рр.) та Таврійського (1918 – 1920 рр.) університетів. Дійсний член Таврійської вченої архівної комісії (1918 р.).

З 1920 р. – в еміграції. У 1920-ті рр. співпрацював з Українською академією наук. Його праці були опубліковані у виданнях Комісії для вивчення історії західньоруського та українського права. Професор Російського юридичного інституту, від 1925 р. – директор Інституту Н. Кондакова. Від 1927 р. – у США, працював у Єльському університеті (викладав також у Гарвардському, Колумбійському та Чиказькому університетах). Від 1956 р. – на пенсії. Після відставки одержав звання заслуженого професора історії Єльського університету, почесне звання доктора гуманітарних наук Колумбійського університету. Залишався довічним почесним президентом Американської асоціації сприяння слов’янським дослідженням.

Лауреат премії “За видатні заслуги у слов’янських дослідженнях” (1970 р.). Член Американської академії середніх віків.

В період перебування у Криму підготував кілька конкретноісторичних, джерелознавчих досліджень, археографічних публікацій з історії Криму. У пізніших конкретно-історичних працях переважно зупинявся на проблемах готської присутності у Криму та ролі Південної України у контактах Київської Русі та Візантії. До 1920-х рр. під впливом В. Ключевського осмислював історичні процеси на території Південної України (в його сприйнятті – частини Росії) в контексті теорії колонізацій. Південна Україна, на його думку, була осередком вільної колонізації.

Причому, час в історії Криму до анексії його Російською імперією сприймав як “доісторичний період”. Один із засновників концепції євразійства. В цьому контексті осмислював історію Південної України як важливої етноконтактної, геополітичної зони Євразії.

Формування українського козацтва вважав передусім наслідком географічного, “окраїнного”, положення України. Розглядав козаків як важливий чинник колонізації Південної України. Заперечував позицію В. Голобуцького про Д. Вишневецького як “феодала – придушувача козацького руху”. Загалом, в оцінці козаків більше розділяв погляди М. Грушевського та Д. Дорошенка, на праці яких посилався. У працях “Давня Русь”, “Київська Русь” “Монголи та Русь” висвітлив політичне становище південноукраїнського регіону раннього та класичного середньовіччя.

Публікації про Г.В. Вернадського та рецензії на його праці:

Рубинштейн Н. Рец. на: Vernadsky G. Bogdan, hetman of Ukraina. New Haven // Вопросы истории. – 1946. – № 7. – С. 121 – 124.

Козляков В.Н. Это только персонификация не нашего понимания исторического процесса…: (Георгий Владимир Иванович Вернадский (1887 – 1973) и его Очерки по русской историографии) // Георгий Вернадский Русская историография. – М., 1998. – С. 5 – 26.

Болховитинов Н.Н. Георгий Владимирович Вернадский в Америке: Трудный путь к признанию, 1927 – 1946 // Историческая наука на рубеже веков. – М., 2001. – С. 209 – 227.

Ковалевська О., Усенко І. Георгій Вернадський і його праці з історії української державності // Людина і політика. – 2001. – № 1. – C. 111 – 126.

Антощенко А. В. “Евразийские истории” Г.В. Вернадского // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. – М., 2002. – Вып. 9. – С. 67 – 97.

Ясь О.В. Вернадський Георгій Володимирович // Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т. 1: А-В. – С. 485.

Филимонов С.Б. Неизвестные крымские статьи профессора Г.В. Вернадского // Историческое наследие Крыма. – Симферополь, 2004. – № 8. – С. 170 – 182.

Кудінов Ю. Історики США і Канади про місце Української козацької держави у Центрально-Східній Європи середини XVII ст. // Український історичний збірник. 2010. Вип. 13. Ч. 2. – С. 229 – 237.

Білокінь С. Георгій Вернадський і українська геополітична думка його доби // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. – Вип. 18. – К., 2013. – С. 82 – 88.

Дворниченко А.Ю. Г.В. Вернадский об Украине и украинском вопросе (к публикации статьи Г.В. Вернадского “Князь Трубецкой и украинский вопрос”) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2, История. – 2015. – № 2. – С. 57 – 79.

Torbakov I. Becoming Eurasian: The Intellectual Odyssey of Georgii Vladimirovich Vernadsky // Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism. Edited by Mark Bassin, Sergey Glebov, and Marlene Laruelle. – Pittsburgh, 2015. – P. 115 – 116.

Вибрані книги Г.В. Вернадського, що стосуються історії Південної України:

Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени. – Берлин, 1934. – 189 с.

Bogdan, hetman of Ukraina. – New Haven – London, 1941. – 141 p.

Древняя Русь. – Тверь; М., 1996. – 445 с.

Монголы и Русь. – Тверь; М., 1997. – 476 с.

Киевская Русь. – Тверь; М., 2000. – 442 с.

Вибрані статті Г.В. Вернадського, що стосуються історії Південної України:

Тавельский архив В.С. Попова // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1919. – № 56. – С. 104 – 110.

Записки о необходимости присоединения Крыма к России: (Из Тавельского архива В.С. Попова) // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1919. – № 56. – С. 111 – 126.

Стихи кн. Г.А. Потемкина-Таврического на основание Екатеринослава // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1919. – № 56. – С. 127 – 130.

К истории колонизации Азовского побережья. Азовские дела по сношениям с Крымом и Кубанью (1698 – 1701), хранящиеся в историческом архиве Таврической ученой архивной комиссии // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1920. – № 57. – С. 249 – 297.

Goten und Anten in Sudrussland // Sudostdeutsch. Forschungcn. – Munchen, 1938. – № 3. – S. 265 – 279.

Byzantium and Southern Russia: I. The Eparchy of Gothia: II.

The date of the conversion of the Khazars to Judaism // Byzantion. – Bruxelles, 1940. – № 15. – P. 67 – 86.

The Rus’ in the Crimea and the Russco-Byzantine treaty of 945 // Byzantine Metabyzantina. – 1946. – № I. – P. 249 – 260.

The problem of the early Russian compaigns in the Black Sea area // American Slavic and East European rev. – 1949. – № 8. – P. 1 – 10.

The Eurasian nomads and their impact on medieval Europe (A recon sideration of the problem) // Studi me dievali. – 1963. – № 4. – P. 1 – 34.

“В Крыму был расцвет умственной и религиозной жизни…”: Г.В. Вернадский и его воспоминания о Крыме / предисл., подгот. текста к републ. В.В. Лаврова, ком. А.В. Мальгина // Крымский Архив. – Симферополь, 1994. – № 1. – C. 28 – 46.