Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Верменич Ярослава Володимирівна

Олена Ковальчук

(1.05.1967, м. Київ) – доктор історичних наук (2005 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2011 р.), професор (2013 р.).

В 1988 р. закінчила Київський державний інститут культури, 1993 р. – аспірантуру Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (кафедра історії України).

В 1993 р. у Київському державному університеті ім. Т. Шевченка захистила кандидатську дисертацію “Здійснення українізації у 20 – 30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми”. Науковий керівник – Ю.І. Терещенко.

З 1993 р. працює в Інституті історії України у відділі регіональних проблем історії України на посаді наукового співробітника, з 1995 р. – старшого наукового співробітника, з 2005 р. – провідного наукового співробітника. В 2000 – 2001 рр. – стипендіат Президента України. З 2002 р. – секретар, член, заступник голови експертної ради з історичних наук ВАК (ДАК) України.

В 2005 р. в Інституті історії України НАН України захистила докторську дисертацію “Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми”. Науковий консультант – П.Т. Тронько.

В 2010 р. призначена завідуючою сектором теоретикометодологічних проблем історичної регіоналістики, в 2012 р. – завідуючою відділом історичної регіоналістики. Ініціатор дослідження регіональних проблем в Україні на концептуально новій, науковій основі та консолідації зусиль вітчизняних та зарубіжних істориків та географів навколо переосмислення проблем регіоналізму й регіоналізації. У фокусі наукової уваги – проблеми співвідношення часу і простору, глобального і локального, макро-, мезо- і мікропідходів в історичних дослідженнях, рубіжності, периферійності, транскордонності, вдосконалення адміністративно-територіального устрою, термінологічного глосарію регіоналістики тощо.

За її активної участі започатковано щорічник “Регіональна історія України” (вийшло 9 випусків), який репрезентує сучасні методологічні підходи до осмислення територіальної історії, проблем пограниччя, вироблення концептуальних підходів до кордонознавства в Україні.

Автор 180 наукових праць, в тому числі 8 монографій.

Книги Я.В. Верменич, що стосуються історії Південної України:

Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 516 с.

Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – 160 с.

Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. У 2-х ч. – К., 2009.

Историческая лимология: проблемы концептуализации. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 148 с.

Історична регіоналістика. Навчальний посібник / Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 412 с.

Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 378 с.

Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 69 с.

Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 482 с.

Південна Україна: взаємовпливи держав та культур на цивілізаційному пограниччі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – 81 с.

Статті Я.В. Верменич, що стосуються історії Південної України:

Культурна спадщина Середземномор’я в генезисі південноукраїнських міст // Київська старовина. – 2011. – № 2. – С. 147 – 160.

Просторове моделювання історії: зміна парадигм // Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – К., 2014. – С. 16 – 53.

Крим і Північне Причорномор’я на цивілізаційному перехресті // Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – К., 2014. – С. 126 – 159.

Статус Автономної Республіки Крим у складі України: переваги і вади // Крим від античності до сьогодення. Історичні студії. – К., 2014. – С. 613 – 623.

Донбас у контексті теорій порубіжжя: соціогуманітарний аналіз // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 108 – 134.