Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Деревицький Олексій Миколайович

Валерій Левченко, Галина Левченко

(9.03.1859, м. Полтава – 1943, м. Ялта) – доктор грецької словесності (1891 р.), ординарний професор (1893 р.).

Середню освіту отримав у Бєлгородській гімназії. У 1884 р. закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету із ступенем кандидата та залишений стипендіатом при університеті для двохрічної підготовки до професорського звання з грецької словесності.

З січня 1887 р. – приват-доцент, з червня 1892 р. – екстраординарний професор кафедри класичної філології Харківського університету.

1889 р. у Санкт-Петербурзькому університеті захистив магістерську дисертацію “Гомерические гимны. Анализ памятника в связи с историей его изучения”.

Докторську дисертацію “О начале историко-литературных занятий в древней Греции” захистив 1891 р. у Харківському університеті.

У 1893 – 1905 рр. – ординарний професор, з 1894 р. по 1903 р. – декан історико-філологічного факультету, у 1903 – 1905 рр. – ректор Новоросійського університету.

У 1895 – 1896 рр. здійснив поїздки за кордон з науковою метою. З грудня 1893 р. – дійсний член Одеського товариства історії і старожитностей. Голова комісії з приводу перегляду професорського гонорару (з 1897 р.), інспектор наукових класів Одеського музичного училища (з 1901 р.), голова історикофілологічної дослідної комісії при Санкт-Петербурзькому університеті, керівник Одеського навчального округу.

З 1905 р. по 1911 р. – попечитель Казанського навчального округу. У 1911 – 1916 рр. – попечитель Київського навчального округу. У 1916 – 1918 рр. – попечитель Оренбурзького навчального округу. У 1918 р. – учасник організації Таврійського університету, з 1918 р. по 1920 р. – декан історико-філологічного факультету цього університету. У 1922 – 1934 рр. – професор Кримського педагогічного інституту.

Дійсний член Таврійського товариства історії і старожитностей, археологічної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН (1924 р.). У 1926 р. брав участь у Всесоюзній археологічній конференції. У 1927 р. – член комісії з організації і підготовки Другої конференції археологів СРСР в Херсонесі.

Нагороди: ордени Св. Станіслава ІІ (1890 р.) і І (1914 р.) ступенів, Св. Анни ІІ (1902 р.) і І (1916 р.) ступенів та Св.

Володимира ІІІ ступеню (1908 р.); премійований Російським археологічним товариством.

Сфери наукових інтересів: грецька словесність, класична філологія, археологія, історія античного та ранньохристиянського мистецтва і літератури, історія народної освіти.

Є автором поглиблених досліджень в області історії давньогрецьких поселень, давньогрецької філології, античних старожитностей у Криму, зокрема, археологічних досліджень Пантікапею. Розглядав питання етичних, філософських і релігійних уявлень в Стародавньому світі. На засіданнях Таврійської вченої архівної комісії виступав з доповідями, присвяченими науковій діяльності відомих вчених-кримознавців Ю.А. Кулаковського, О.Л. Бертьє-Делагарда, Е.Р. фон-Штерна, О.І. Соболевського.

Активний учасник краєзнавчого руху в Криму.

Автор і упорядник понад 30 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 2 брошур, понад 30 наукових статей).

Публікації про О.М. Деревицького:

Нетушин И.В. Деревицкий Алексей Николаевич // Историкофилологический факультет Императорского Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805 – 1905).

Отд. 2. Биографический словарь профессоров и преподавателей. – Харьков, 1908. – С. 212 – 215.

Наука и научные работники СССР (без Москвы и Ленинграда). – Л., 1928. – С. 107, 540.

Hausmann G. Universitat und stadtische Gesellschaft in Odessa, 1865 – 1917: soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. – Stuttgart, 1998.

Непомнящий А.А. Слово о первом декане: А.Н. Деревицкий // Ученые записки Таврического национального университета им.

В.И. Вернадского. – Симферополь, 1999. – № 12 (51). – Т. 1. – С. 118 – 123.

Березин С.Е. А.Н. Деревицкий (опыт научной биографистики) // Памятники Южного берега Крыма: вчера, сегодня, завтра. – Ялта, 2004. – С. 100 – 106.

Ізбаш Т.О. Деревицький Олексій Миколайович // Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник.

Т. 1: Ректори. – Одеса, 2005. – С. 44 – 48.

Березін С.Є., Ізбаш-Гоцкан Т.О. Деревицький Олексій Миколайович // Одеськи історики. Том І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Енциклопедичне видання. – Одеса, 2009. – С. 116 – 118.

Непомнящий А. Забутий подвижник освітянського краєзнавства: Олексій Деревицький // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 99 – 105.

Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – С. 44, 142, 145 – 146, 151, 248 – 249, 257.

Книги О.М. Деревицького, що стосуються історії Південної України:

Музей императорского Одесского общества истории и древностей. – Вып. 1 – 2: Терракоты. – Одесса, 1897 – 1898. – 46 с., 48 с. (у співавторстві з О.А. Павловським, Е.Р. Штерном).

Курс античной литературы, составленный слушательницами Одесских женских педагогических курсов. 1903 – 1904 академический год / Под редакцией А.Н. Деревицкого. – Одесса, 1903.

Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе, 10 – 13 сентября 1927 года: по случаю столетия Херсонесских раскопок / под ред. А.Н. Деревицкого, К.Э. Гриневича, Н.Л. Эрнста. – Севастополь, 1927. – 67 с.

Найважливіші статті О.М. Деревицького, що стосуються історії Південної України:

Несколько греческих статуэток из собрания Одесского общества истории и древностей и Ал. Ив. Нелидова // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1895. – Т. ХVІІІ, отд. І. – С. 203 – 250.

Aлександр Pизо Рангави // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1896. – Т. ХІХ. – Некрологи. – С. 46 – 61.

Доклад действительного члена А.Н. Деревицкого о раскопках г. Дирина в Чокрак-Мама и Куль-Тепе // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1896. – Т. ХІХ. – Протоколы. – С. 46 – 51.

Доклад действ. члена А.Н. Деревицкого о бронзовой статуэтке, найденной при недавних раскопках в Херсоне // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1896. – Т. ХІХ. – Протоколы. – С. 104 – 109.

Действ. член А.Н. Деревицкий представил в Общество 20 фотографических изображений терракот из коллекции действ. члена Общества А.В. Новикова // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1896. – Т. ХІХ. – Протоколы. – С. 109 – 111.

Л.Ф. Воеводский (некролог) // Журнал Министерства народного просвещения. – 1901. – Ч. 336. – С. 32 – 42.

Л.Ф. Воеводский // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1902. – Т. ХІV. – Некрологи. – С. 1 – 7.

Ю.А. Кулаковский (Некролог) // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – Симферополь, 1920. – № 57. – С. 324 – 336.