Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Данілов Володимир Валеріанович

Олександр Музичко

(20.07.1881, м. Духовщина Смоленської губернії – 24.04.1970, м. Ленінград).

Випускник Ніжинської гімназії та Ніжинського історикофілологічного інституту. У 1905 – 1907 рр. мешкав у Катеринославі, викладав у жіночій гімназії Н. Тиблен. У 1904 – 1906 рр. активно публікувався на сторінках “Киевской старины” (16 статей на етнографічну тематику). У 1907 – 1911 рр. мешкав у Одесі, де викладав російську мову та літературу в Одеській гімназії Н.К. Іліаді, приватному комерційному училищі Г.Ф. Файга, гімназії С.І. Верцинської. Учасник 13 та 14 археологічних з’їздів.

Член Катеринославської вченої архівної комісії. Член двох наукових товариств при Новоросійському університеті: Історикофілологічного та Бібліографічного. Член Одеського Українського товариства “Просвіта”, а також Українського наукового товариства у Києві. Активно публікувався на різноманітну тематику в “Историческом вестнике”, київському журналі “Україна”, петербурзькій “Живой старине”.

В радянський період до другої половини 1940-х років викладав у спеціалізованих військово-морських закладах. У 1920-х рр. був одним з найпомітніших співробітників ВУАН в Росії, діячем “Товариства дослідників української історії і мови в Ленінграді”. У дні війни працював вченим секретарем історичного відділу Головного морського штабу.

У 65 років звільнився із закладів військово-морського флоту.

Попри бажання переїхати до Києва, він залишився у Ленінграді. У 1948 – 1956 рр. працював на посаді старшого наукового співробітника Інституту російської літератури (Пушкінському домі) та у Центральному державному історичному архіві.

Кавалер ордену Св. Анни ІІІ ступеню, орденів Леніна та Трудового Червоного прапора, медалі “За трудовое отличие”.

Автор понад 300 праць. Надрукував статтю про перебування М.І. Надєждіна в Одесі у 1838 – 1842 рр. У низці статей на сторінках “Исторического вестника” висвітлив діяльність музею Одеського товариства історії та старожитностей. Найважливіша стаття В. Данілова, грунтована на одеських матеріалах, з’явилась через кілька років після його від’їзду з портового міста. Вона стала результатом його польових етнографічних досліджень серед одеських каменотесів – нащадків запорозьких козаків. Інтерв’ю, опубліковані В. Даніловим, підкреслювали наявність української складової в історії причорноморського міста, свідчили про живучість української історичної пам’яті серед одеських старожилів на початку ХХ ст.

Публікації про В.В. Данілова та рецензії на його праці:

Лихачев Д.С. Памяти Владимира Валерьяновича Данилова (20.VII.1881 – 23.IV.1970) // Труды отдела русской литературы. – 1970. – Т. 25. – С. 351 – 354.

Абросимова С.В. Катеринославський дослідник В.В. Данілов і його внесок у вивчення місцевої історії та культури // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 1. – С. 153 – 160.

Скиба І.А. Українська народна творчість у працях катеринославського дослідника В.В. Данілова // Грані. – 2003. – № 4. – С. 44 – 47.

Шевчук Т. Україніка Володимира Данилова // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5/6. – С. 60 – 62.

Палієнко М. “Киевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2005. – С. 221 – 222.

Журба О.І., Скиба І.А. Сповідь українського історика та фольклориста (Володимир Валеріанович Данілов: провінційний дослідник на межі культур) // Вісник Дніпропетровського національного університету. – Вип. 16. – 2008. – С. 204 – 214.

Музичко О.Є. Володимир Валеріановий Данілов: наукова діяльність на перетині історії, етнографії, літературознавства та мовознавства // Человек в истории и культуре: Мемориальный сборник материалов и исследований в память Владимира Никифоровича Станко. – Вып. 2. – С. 598 – 605.

Вибрані праці В.В. Данілова, що стосуються історії Південної України:

Детская комедия в Екатеринославле сто лет назад // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – Вып. 4. – 1908. – С. 357 – 364.

Одесский музей // Исторический вестник. – 1909. – Вып. 1. – С. 267.

Из прошлого екатеринославского театра // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – Вып. 6. – 1910. – С. 3 – 12.

Из дорефоренной административной практики в Екатеринославской губернии // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. – Вып. 6. – 1910. – С. 194 – 197.

Н.И. Надеждин в Одессе в 1838 – 1842 г.г. // Русский филологический вестник. – 1911. – № 2. – С. 339 – 348.

Из Запорожья в катакомбы // Исторический вестник. – 1913. – № 6. – С.1011 – 1018.