Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Гребенников Юрій Спиридонович

Олександр Тригуб

(29.04.1947, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (1990 р.), доцент (1994 р.).

У 1964 р. закінчив Миколаївську середню школу № 5. Після закінчення школи працював на різних підприємствах міста. У 1970 – 1976 рр. навчався на історичному факультеті Донецького державного університету.

З 1963 р. почав займатися археологією, беручи участь у польових дослідженнях експедицій Інституту археології АН УРСР.

З 1972 р. – співробітник Інгульської, а пізніше – Миколаївської експедиції. У 1978 – 1988 рр. – заступник начальника Миколаївської експедиції.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію “Пам’ятки Степового Побужжя у ІХ-ІІІ ст. до н.е.”. Науковий керівник – А.І. Мілюкова.

У 1990 – 1993 рр. – старший викладач кафедри історії СРСР Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г. Бєлінського. У 1993 – 2000 рр. – доцент, 2000 – 2006 рр. – завідувач, 2006 – 2007 рр. – професор кафедри всесвітньої історії МДПІ-МДУ. У 2007 – 2010 рр. – доцент кафедри всесвітньої історії Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. У 2010 – 2012 рр. – доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії Інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. З 2012 р., перебуваючи на пенсії, продовжує дослідницьку діяльність у Науково-дослідному центрі “Лукомор’є” Охоронної археологічної служби України Інституту археології НАН України У 1990 – 2006 рр. – керівник археологічної експедиції з розкопок укріпленого поселення “Дикий Сад” (м. Миколаїв).

Лауреат Миколаївської обласної премії імені М.М. Аркаса (2002, 2006 рр.).

Сфери наукових інтересів: скіфська археологія, археологічні пам’ятки Степового Побужжя.

Автор і упорядник близько 70 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 2 винаходів з реставрації стародавніх пам’яток, близько 60 наукових статей).

Публікації про Ю.С. Гребенникова та рецензії на його праці:

Гребенников Юрій Спиридонович // Миколаївський державний університет. Історичний нарис (1913 – 2003). – К.: Златограф-дизайн, 2003. – С. 169 – 170.

Гребенников Юрій Спиридонович // Навчально-науковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.). – Миколаїв: б.в., 2011. – С. 256 – 261.

Островерхов А. Гребенников Ю.С. Киммерийцы и скифы Степного Побужья (ІХ-ІІІ вв. до н.э.). – Николаев: ИА НАНУ, 2008. – 192 с.: розширена рецензія та коментарі // Емінак: науковий щоквартальник. – 2009. – № 1 – 4 (4) (січень-грудень). – С. 11 – 39.

Книга Ю.С. Гребенникова, що стосується історії Південної України:

Киммерийцы и скифы Степного Побужья (ІХ-ІІІ вв. до н.э.). – Николаев: ИА НАНУ, 2008. – 192 с.

Найважливіші статті Ю.С. Гребенникова, що стосуються історії Південної України:

О работе Ингульской экспедиции // Археологические открытия 1978 г. – Москва, 1979. – С. 44 – 45 (соавторы О.Г. Шапошникова, В.Н. Фоменко, А.М. Балушкин).

Погребения предскифского периода в Южном Побужье // Ранний железный век Северо-Западного Причерноморя. – К.: Наук.

думка, 1984. – С. 33 – 35 (соавторы В.Ф. Елисеев, В.Н. Клюшинцев).

Акинак с Нижнего Побужья // Вооружение скифов и сарматов. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 56 – 57 (соавтор Д.П. Недопадко).

Культовое помещение на поселении “Дикий Сад” // Древнее Причерноморье. Краткие сообщения Одесского археологического общества. – Одесса, 1994. – С. 26 – 29.

Вопросы хозяйственной деятельности населения Степного Побужья в IX-XIV вв. до н.э. // Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності. Збірник наукових праць. – Ч. 1. – Миколаїв-Одеса, 1999. – С. 28 – 33.

Исследования поселения “Дикий Сад” в 1994 году // Восточноевропейский археологический журнал. – № 4 (11). – К., 2001. – С. 49 – 50 (соавтор К.В. Горбенко).

Розкопки укріпленого поселення “Дикий Сад” в 2004 році // Археологічні відкриття України 2003 – 2004 рр. – К., 2005. – С. 100 – 104 (співавтори В.Б. Панковський, К.В. Горбенко).

Історія розкопок степового городища “Дикий Сад” археологічною експедицією історичного факультету МДУ // Наукові аспекти розвитку інституту історії та права. Збірник наукових праць. Т. 1. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського. – С. 153 – 161 (співавтор К.В. Горбенко).

Городище доби пізньої бронзи Дикий Сад // Пам’ятки України: історія та культура. Науковий часопис (Київ). – 2006. – № 3. – С. 2 – 6. (співавтор К.В. Горбенко).

Розвідки на території Новобузького району Миколаївської області у 2008 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – Київ-Луцьк: ІА НАН України, 2010. – С. 98 – 101 (співавтор Д.В. Філатов).