Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Горбенко Кирило Володимирович

Олександр Смирнов

(11.11.1968, м. Миколаїв).

У 1986 р. закінчив середню школу № 18 (м. Миколаїв) і почав працювати у Миколаївському річковому порту матросом.

У 1988 – 1990 рр. проходив строкову службу у лавах Радянської армії. Після служби працював матросом у Миколаївському річковому порту.

У 1992 – 1997 рр. навчався на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту, отримавши диплом вчителя історії з відзнакою зі спеціальності “Всесвітня історія”.

У 1997 – 2000 рр. працював вчителем історії та права у загальноосвітніх школах міста “Амріта” та “Гранд”.

З 2000 р. перейшов на викладацьку роботу у вищі навчальні заклади міста (2000 – 2002 рр. – викладач історії України та релігієзнавства у Миколаївській державній аграрній академії; 2002 – 2007 рр. – старший викладач стародавньої історії, релігієзнавства та археології у Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова).

У 2008 – 2010 рр. – старший викладач кафедри всесвітньої історії Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, з 2010 р. – старший викладач кафедри археології, давньої та середньовічної історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З 1994 р. бере активну участь у археологічних дослідженнях стародавніх пам’яток (курганів, поселень тощо) Півдня України. З 1998 р. – керівник стаціонарної археологічної експедиції з дослідження унікального городища фінальної бронзи Дикий Сад (ХІІІ-ХІ ст. до н.е.) у місті Миколаєві.

З 2007 р. очолює Науково-дослідницький центр “Лукомор’є” Охоронної археологічної служби України інституту археології НАН України.

Закінчив аспірантуру при кафедрі всесвітньої історії Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Тема дисертаційного дослідження “Городище фінальної бронзи “Дикий Сад” (ХІІІ-ХІ ст. до н.е.)”.

Науковий керівник – Ю.С. Гребенников.

З 2011 р. – член Спілки археологів України; з 2015 р. – член Національної спілки краєзнавців України.

Нагороди: лауреат обласної премії імені М.М. Аркаса у номінації “Археологічні дослідження” (2006 р.), почесна грамота Міністерства освіти та науки (2007 р.), похвальний лист міського голови м. Миколаєва (2007 р.), почесне звання “Городянин року – 2007” у номінації “Наука” (2008 р.), грамота міського голови м. Миколаєва (2009 р.), Відмінник освіти України (2010 р.), почесна грамота Миколаївської обласної держадміністрації (2013 р.), почесна відзнака “За заслуги перед містом Миколаїв” (2015 р.).

Сфери наукових інтересів: археологія Півдня України ІІ-І тис. до н.е., історія релігій, історія стародавнього світу.

Автор і упорядник понад 140 наукових праць (зокрема, 1 колективної монографії, 5 брошур, понад 130 наукових статей та тез).

Публікація про К.В. Горбенка:

Горбенко Кирило Володимирович // Навчально-науковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.). – Миколаїв: б.в., 2011. – С. 389 – 395.

Книги К.В. Горбенка, що стосуються історії Південної України:

Історія рідного краю (Миколаївщина з найдавніших часів до І пол. XVI століття): навчальний посібник. – Миколаїв: Издательство Ирины Гудым, 2007. – 136 с. (у співавторстві з О.І. Смирновим та Г.І. Михайлович).

Степная Троя Николаевщины. – Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2009. – 31 с. (у співавторстві з Ю.С. Гребенниковим та О.І. Смирновим).

Поселения, грунтовые могильники и клады эпохи бронзы на территории Николаевской области (археологическая карта). – Николаев: ННУ имени В.А. Сухомлинського, 2010. – 168 с. (у співавторстві з В.Б. Гребенниковим).

Степная Троя Николаевщины. Издание 2-ое, дополненное. – Николаев: Издательство Ирины Гудым, 2011. – 48 с. (у співавторстві з Ю.С. Гребенниковим та О.І. Смирновим).

Навчально-науковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – 451 с. (у співавторстві з В.Д. Будаком, О.В. Білюком, Ю.С. Гребенниковим та ін.).

Історія рідного краю: Миколаївщина: навчальний посібник / М.М. Шитюк (кер. авт. кол.), О.О. Баковецька, Н.М. Буглай, К.В. Горбенко та ін. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с.

Найважливіші статті К.В. Горбенка, що стосуються історії Південної України:

Ритуально-культовые сооружения поселения Дикий Сад в контексте этнокультурных связей поселения Степного Побужья эпохи финальной бронзы // Научные труды МГПУ. Серия: социально-исторические науки. – М., 2001. – С. 338 – 343.

Основні результати п’ятнадцятирічних археологічних досліджень степового городища доби фінальної бронзи Дикий Сад // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Т. 52. Вип. 39. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 87 – 92.

Історичний розвиток регіону Степового Побужжя на рубежі ІІ-І тис. до н.е. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 285 – 297.

Археологічні дослідження пам’яток пізнього бронзового віку в регіоні Степового Побужжя // Емінак: науковий щоквартальник. – 2007. – № 2 (2) (жовтень-грудень). – С. 14 – 19.

The “Dykyi Sad” fortified settlement as a uniting link in the context of economic, political and cultural relation of 1200 – 1000 BC (the Baltic shore, the Pontic region and the Mediterranean) // Routes between the seas: Baltik-Boh-Bug-Pont from the 3 rd to the middle of the 1st millennium BC. Baltic-Pontic Studies. Vol. 14, 2009: Poznan, 2009. – Р. 374 – 389 (у співавторстві з Ю.С. Гребенниковим).

New data on the Late Neolithic and Late Bronze Age environments in the southwestern part of Ukrainian steppe / IGCP 521 – INQUA 0501 Fifth Plenary and Field Trip, Izmir-Canakkale, Turkey, 22 – 31 August 2009. – P. 89 – 90 (у співавторстві з Н. Герасименко, М. Гладиревською, І. Бруяко).

Металеві вироби з поселення Дикий Сад // Археологія. – К.: 2010. – № 1. – С. 97 – 111 (у співавторстві з Т.Ю. Гошко).

Городище Дикий Сад, как связующее звено в контексте хозяйственных, политических и культурных связей ХІІ-Х вв. до н.э. // Nomadyzm a pastoralizm w miedzyrzeczu Wisly I Dniepru (neolit, eneolit, epoka brazu). Red. A. Kosko, M. Szmyt. – Poznan, Wydawnictwo Poznanskie, 2011. – S. 147 – 159 (у співавторстві з Ю.С. Гребенниковим).

Оборонительные сооружения укрепленного поселения эпохи финального бронзового века Дикий Сад // Труды IV (XХ) Всероссийского археологического съезда в Казани. – Т. І. – Казань: “Отечество”. Институт Археологии РАН. – М., 2014. – С. 543 – 547.

Археологічні дослідження на території городища Дикий Сад у 2013 – 2014 роках // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Історичні науки: збірник наукових праць / за ред. М.М. Шитюк. – № 1 (39), липень. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 7 – 14.