Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Гончарова Наталія Олександрівна

Лілія Циганенко

(9.01.1976, м. Ізмаїл) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2009 р.).

В 1993 р. закінчила загальноосвітню школу № 9 м. Ізмаїла.

У 1993 – 1998 рр. навчалась на факультеті української філології та історії Ізмаїльського державного педагогічного інституту, отримала диплом “Вчитель української мови і літератури та історії”. З 1998 р. по 2004 р. працювала вчителем історії та правознавства загальноосвітньої школи № 6 м. Ізмаїла. З 2004 р. працює в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

Доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури.

Кандидатську дисертацію “Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90-ті роки ХІХ ст. – лютий 1917 р.)” захистила в спеціалізованій раді Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова в 2006 р. Науковий керівник – О.М. Лебеденко.

Працює над докторською дисертацією, присвяченою історії благодійної діяльності дворянства. Науковий консультант – Л.Ф. Циганенко.

З 2012 р. є членом Національної спілки краєзнавців України.

Нагороджена премією Ізмаїльської міської ради “За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” (2009 р.).

Сфери наукових інтересів: благодійна діяльність дворянства Південної України, історія Південної Бессарабії, актуальні питання методики навчання історії у середній та вищій школі, молодіжний національно-політичний рух в Україні.

Загальна кількість публікацій – 80, з них 10 навчальних та навчально-методичних посібників (у співавторстві – 7), 70 наукових статей.

Книги Н.О. Гончарової, що стосуються історії Південної України:

Південна Бессарабія з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. Навчально-методичний посібник / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: ТОВ РВА “СМИЛ”, 2011. – 246 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.). Навчальнометодичний посібник / Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: ТОВ РВА “СМИЛ”, 2011. – 216 с. (у співавторстві).

Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М. Лебеденко, Л.Ф. Циганенко та інші; відп. упорядник Н.О. Гончарова. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с. (у співавторстві).

Найважливіші статті Н.О. Гончарової, що стосуються історії Південної України:

Участь учнів та студентів у діяльності монархічних організацій Одещини на поч. ХХ ст. // Збірник наукових праць: Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2008. – Вип. 31. – С. 22 – 25.

Учнівська молодь Подунав’я в діяльності політичних партій на початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл: ІДГУ, 2008. – Вип. 24. – С. 3 – 7.

Особливості впровадження реформ 60 – 70-х рр. ХІХ ст. у підросійській частині Південної Бессарабії // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія” / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2011. – Вип. 40. – С. 70 – 75.

Благодійна діяльність дворянства Південної України на сторінках “Вестника благотворительности” // Інтелігенція і влада: громадсько-політичний науковий збірник / Редкол. Г.І. Гончарук (гол. ред.) та ін. Серія: Історія / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 26. – С. 141 – 147.

Частная благотворительная деятельность дворян Придунавья в сфере образования в XIX – начале ХХ вв. // Journal of Danubian Studies and Research. – 2013. – Vol 3, № 1. – Р. 169 – 181.

Організаційні засади функціонування шляхетних пансіонів у південноукраїнських губерніях у першій половині ХІХ століття // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. І.Д. Пасічник, В.В. Трохимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 22. – С. 88 – 97.

Дворяни Херсонської губернії в діяльності Російського товариства Червоного Хреста наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 41. – С. 71 – 76.

Правові аспекти функціонування дворянських кас взаємодопомоги в південноукраїнських губерніях Російської імперії // Переяславський літопис: збірник наукових статей / Ред. колегія: В.П. Коцур (голов. ред.) та ін. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 7. – С. 10 – 18.

South Bessarabia in the System of All-Russian Policy (60 – 70th of ХІХ century) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Щоквартальний спільний українсько-румунський науковий журнал / Редколегія: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей. – Чернівці-Сучава: БДМУ, 2015. – № 2 (6). – С. 7 – 13.

Доброчинність катеринославського дворянства у матеріалах земських зборів // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей / Ред. колегія: В.П. Коцур (голов. ред.) та ін.). – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 51 – 60.