Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 287 1932, січня 16. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму Г. Герасименка

Наказ ч.

Директора Бердянського Педтехнікуму від 16 січня 1932 року

§ 1.

Ознайомившись зі станом гуртожитків Педтехнікуму, констатую: 1) у гуртожитках панує повна відповідальність [296] за стан гуртожитків; 2) антисанітарний стан гуртожитків, особливо гуртожиток ч. 6; 3) відсутність будь-якої культурно-побутової роботи серед студентів в гуртожитках.

Щоб покращити стан гуртожитків, пропоную наступне:

Завгоспу та коменданту гуртожитків перевірити виконання моїх наказів та постанов по гуртожиткам.

Завгоспу розгорнути масову роботу щодо поліпшення стану гуртожитків. Для організації відповідної роботи організую житлову комісію в складі: голова комісії завгосп т. Заікін та члени комісії – представник ПК та комсомолу. Комісії накреслити відповідний конкретний план.

Завгоспу на протязі 24 годин подати мені списки студентів не стипендіятів, зокрема, зазначити гуртожиток та кімнату.

Припинити самовільний перехід з гуртожитка в гуртожиток, і в разі хто так буде з студентів робити, відбирати майно Технікуму.

Перевірити наявність майна в гуртожитках, за наслідки повідомити мене 19 січня до 12 години дня.

За антисанітарний стан в гуртожитку ч. 6 в кімнаті ч. 12 студентам Саліхову Н. та Конотко виношу догану із занесенням в особисту справу.

Студентів Боголова, Лепідько та Олексієнко за антигігієнічний стан кімнати та своїх ліжок, не дивлячись на неодноразове попередження з боку завгоспа, псування стін (палять газети і портрети, а потім золою пишуть на стінах), перевести в гірший гуртожиток.

За знищення студентами Капітоненко, Рябокінь та Пузаненко державного майна (порубали стіл, який коштує 36 крб., щепки найшли під ліжками) та за антисанітарний стан кімнати виношу догану з попередженням, бухгалтерії вирахувати за стіл 36 крб. із стипендії, з кожного по 12 крб.

За псування державного майна студентами Гордієнко, Лепітько, Галкін, Капітоненко та Тимченко на суму 91 крб. (складений акт) бухгалтерії вирахувати зі стипендії по 18 крб. 20 коп. з кожного.

За хуліганські вчинки студента Мосійко (побив другого сту//дента) виношу догану з занесенням в особисту справу, з гуртожитку ч. 5 перевести в гуртожиток гірший, як не стипендіята.

Приймаю до уваги постанову студентів гуртожитку про розселення студентів кімнати ч. 2 до других кімнатах – студентів розселити по других кімнатах, завгоспу в купі з Профкомом та комендантом гуртожитку укомплектувати кімнату витриманими студентами-ударниками. За наслідки повідомити мене.

§ 2.

1. Студенти не стипендіяти, що бажають мешкати в гуртожитках Педтехнікуму (при наявності вільних місць), сплачують за користування державним майном та компослугами по 1 крб. 50 коп. за місяць, за виконанням цього стежить коменданту гуртожитків.

2. Тов. Бучинський одержав тарифний відпуск на місяць з 16 січня по 16 лютого 1932 року.

3. Тов. Ящук повернувся з наукової командировки й приступив до роботи. Підстава – рапорт т. Ящука.

4. т. т. Рославлев, Молдавський та Хоминська вибули в службову командировку до Мелітополя з 14 січня. Підстава – телеграма МІСВ та відношення ВІПКП.

5. Завгоспу т. Заікіну на протязі 5 днів опрацювати навантаження всіх техробітників, погодити з МК і подати мені на затвердження.

6. За крадіжку ботинок студен. Горбулю в студента Комлена, поруч з цим за негативне ставлення до учоби (пропуск лекцій в грудні місяці без поважних причин 90 годин) виключаю з Педтехнікуму. Справу передати до Нарсуду.

§ 3.

Громадянку Рудневу О.Н. зарахувати помічником бібліотекаря Технікуму з місячним іспитом з 17 січня 1932 року. Підстава: заява.

§ 4.

Студенту І осіннього курсу Шкільний Д Підгірному С.А. видати талонів на п’ять крб. в рахунок стипендії.

Директор: [Підпис] /Герасименко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 288. – Арк. 2 – 3. Оригінал.

Примітки

296. Так у тексті.